Monday , November 28 2022

Pregatiri pentru recensamantul agricol

~n vederea analizei stadiului de realizare a a]iunilor prev\zute `n Programul General de Organizare [i Efectuare a Recens\m=ntului General Agricol – 2010, `n data de 18 octombrie a fost convocat\ de Ministrul Agriculturii, P\durilor [i Dezvolt\rii Rurale, o videoconferin]\ la care au participat pre[edintele Institutului Na]ional de Statistic\ (INS) Bucure[ti [i Secretarul de Stat pentru Rela]ia cu Institu]iile Prefectului, din cadrul Ministerului Administra]iei [i Internelor. La nivel local au participat Prefectul jude]ului Suceava, Sorin Popescu, directorii executivi, directorii executivi adjunc]i ai Direc]iei Agricole [i ai Direc]iei Jude]ene de Statistic\ [i membrii Secretariatului Tehnic Jude]ean.
Scopul Recens\m=ntului General Agricol 2010 – 2011 este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor na]ionale `n domeniul agricol, comparabile la nivel interna]ional necesare procesului de participare a Rom=niei la Politica Agricol\ Comun\. Efectuarea Recens\m=ntului General Agricol -2010 presupune elaborarea cadrului legislativ [i a unui program general `n care sunt prev\zute ac]iunile, termenele, responsabilii [i colaboratorii.
Cadrul legislativ este asigurat de Regulamentul nr.1166/2008 a Parlamentului European, de legea nr.153/2008 privind efectuarea RGA-2010 [i HG nr1370/18.11.2009 privind organizarea [i efectuarea RGA -2010. Culegerea datelor se va realiza `n perioada 01.12.2010 -31.01.2011, iar datele finale trebuie s\ fie disponibile pentru a fi transmise la Eurostat la data de 30 iunie 2012. Legisla]ia european\ referitoare la structura sistemului agricol [i recomand\rile Organiza]iei Na]iunilor Unite pentru Alimenta]ie [i Agricultur\ (FAO) prev\d organizarea [i efectuarea de recens\minte generale agricole la intervale de 10 ani. (O.S.)

Vezi si

Camion încărcat cu cereale, răsturnat pe centura Rădăuțiului (FOTO)

Luni seara, în jurul orei 18.00, un autotren încărcat cu cereale s-a răsturnat în afara …