Sunday , April 21 2024

Pregatiri pentru recensamantul agricol

~n vederea analizei stadiului de realizare a a]iunilor prev\zute `n Programul General de Organizare [i Efectuare a Recens\m=ntului General Agricol – 2010, `n data de 18 octombrie a fost convocat\ de Ministrul Agriculturii, P\durilor [i Dezvolt\rii Rurale, o videoconferin]\ la care au participat pre[edintele Institutului Na]ional de Statistic\ (INS) Bucure[ti [i Secretarul de Stat pentru Rela]ia cu Institu]iile Prefectului, din cadrul Ministerului Administra]iei [i Internelor. La nivel local au participat Prefectul jude]ului Suceava, Sorin Popescu, directorii executivi, directorii executivi adjunc]i ai Direc]iei Agricole [i ai Direc]iei Jude]ene de Statistic\ [i membrii Secretariatului Tehnic Jude]ean.
Scopul Recens\m=ntului General Agricol 2010 – 2011 este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor na]ionale `n domeniul agricol, comparabile la nivel interna]ional necesare procesului de participare a Rom=niei la Politica Agricol\ Comun\. Efectuarea Recens\m=ntului General Agricol -2010 presupune elaborarea cadrului legislativ [i a unui program general `n care sunt prev\zute ac]iunile, termenele, responsabilii [i colaboratorii.
Cadrul legislativ este asigurat de Regulamentul nr.1166/2008 a Parlamentului European, de legea nr.153/2008 privind efectuarea RGA-2010 [i HG nr1370/18.11.2009 privind organizarea [i efectuarea RGA -2010. Culegerea datelor se va realiza `n perioada 01.12.2010 -31.01.2011, iar datele finale trebuie s\ fie disponibile pentru a fi transmise la Eurostat la data de 30 iunie 2012. Legisla]ia european\ referitoare la structura sistemului agricol [i recomand\rile Organiza]iei Na]iunilor Unite pentru Alimenta]ie [i Agricultur\ (FAO) prev\d organizarea [i efectuarea de recens\minte generale agricole la intervale de 10 ani. (O.S.)

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …