Wednesday , December 7 2022

Prefectura sustine ca banii pentru salariile profesorilor pot fi asigurati pe acest an daca se realoca fondurile `ntre scoli

Prefectul jude]ului Suceava, Sorin Arcadie Popescu, a solicitat ca, p=n\ luni, 30 mai 2011, Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava s\ prezinte o situa]ie exact\, pe fiecare institu]ie de `nv\]\m=nt `n parte, a fondurilor necesare pentru asigurarea drepturilor salariale, p=n\ la sf=r[itul anului 2011

Aceast\ solicitare a fost f\cut\, ieri, dup\ ce la Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava a avut loc [edin]a Comisiei de Dialog Social, convocat\ de prefect. {edin]a a avut drept scop prezentarea fondului de salarii pentru luna mai, pentru concediul de var\ [i, `n general, pentru tot anul bugetar 2011.
Totodat\, la [edin]\ s-a prezentat faptul c\ Ministerul Finan]elor Publice (MFP) a aprobat modificarea repartiz\rii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA, astfel `nc=t fondurile aferente trimestrului II 2011 au fost majorate cu 7.000.000 lei, asigur=ndu-se salariile pentru luna mai [i plata concediilor de odihn\. „Analiz=nd bugetul aferent anului 2011, alocat unit\]ilor de `nv\]\m=nt preuniversitar de stat din jude]ul Suceava, `n valoare de 259767 mii lei, [i estimarea necesarului de fonduri, s-a constatat c\, prin realoc\ri ale fondurilor `ntre institu]iile de `nv\]\m=nt, acestea sunt suficiente p=n\ la sf=r[itul anului”, se arat\ `ntr-un comunicat al Institu]iei Prefectului – jude]ul Suceava.
Men]ion\m c\ la [edin]a Comisiei de Dialog Social au participat reprezentan]ii institu]iilor deconcentrate, direct implicate `n gestionarea situa]iei financiare a unit\]ilor de `nv\]\m=nt din jude]ul Suceava [i liderii de sindicat din „Sindicatul ~nv\]\m=nt Jude]ean Spiru Haret Suceava” [i FSLI Bucovina R\d\u]i. {edin]a de ieri a avut loc dup\ ce, `n data de 18 mai, tot `n urma unei [edin]e a Comisiei de Dialog Social s-a solicitat MFP modificarea repartiz\rii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finan]area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude]ul Suceava cu destina]ia „Finan]area cheltuielilor de personal din institu]iile din `nv\]\m=nt preuniversitar de stat”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Conflict la Școala Gimnazială Zamostea. Directoarea a chemat Poliția în ajutor, iar o profesoară Ambulanța

Disensiunile dintre corpul profesoral și directoarea școlii din Zamostea mocnesc de ceva timp, iar la …