Sunday , February 5 2023

Prefectura Suceava a cerut anularea a 41 de titluri de proprietate pe terenuri de pe traseul soselei de centura

Prefectul Sorin Popescu sus]ine c\, spre deosebire de celelalte circa 400 de situa]ii unde se vor acorda desp\gubiri, `n cazul celor 41 de suprafe]e de teren nu poate fi vorba de a[a ceva deoarece persoanele respective au primit ilegal parcele de teren de pe izlazul comunei {cheia
Institu]ia Prefectului – jude]ul Suceava a cerut `n instan]\ anularea a 41 de titluri de proprietate pe terenuri situate pe traseul [oselei de centur\ a Sucevei. Primele termene vor avea loc la `nceputul lunii octombrie, prefectul de Suceava, Sorin Arcadie Popescu declar=nd c\ a solicitat [i anularea actelor de v=nzare – cump\rare `ncheiate dup\ punerea `n posesie cu cele 41 de suprafe]e de teren. Astfel, spre deosebire de ceilal]i peste 400 de proprietari de teren din comnuna {cheia care pot s\ primeasc\ bani pe terenurile care le-au fost expropriate, cei 41 de de]in\tori de teren risc\ s\ nu beneficieze de niciun leu din cazu\ c\ titlurile de proprietate date de comisia local\ de fond funciar nu au fost eliberate cu respectarea tutoror prevederilor legale.
Prefectul a explicat c\ exist\ dou\ acte normative care au fost `nc\lcate, dup\ 2007, de Prim\ria comunei {cheia, mai exact comisia local\ de fond funciar. Unul se refer\ la reglement\rile `n domeniul zootehniei iar altul la tratatul de aderare la Uniunea European\ `n care se prevede suprafa]a exact\ a izlazurilor comunale, indiferent c\ sunt `n domeniul public sau `n domeniul privat al statului. Cu toate c\ este interzis\ `nstr\inarea izlazurilor, cu excep]ia cazurilor de utilitate public\, comisia local\ de fond funciar a eliberat 41 de titluri de proprietate pe terenuri care f\ceau parte din izlazul comunal [i care se aflau `n perimetrul unde urmau a se face exproprieri `n vederea construirii [oselei de centur\.
Prefectul a declarat c\ persoanele respective nu au de]inut niciodat\ teren acolo, dar li s-a reconstituit dreptul de proprietate pe un alt amplasament. Este vorba, `n sine, de o practic\ permis\ de lege atunci c=nd mo[tenitorii unui proprietar de teren solicit\ retrocedarea iar suprafa]a `n cauz\ nu mai poate fi restituit\ din diferite motive precizate `n lege. ~n astfel de situa]ii, se d\ la schimb o alt\ parcel\ de teren, numai c\ `n cazul de la {cheia comisia local\ de fond funciar a decis ca s\ dea terenuri aflate `ntr-o zon\ care figura ca fiind izlaz.
Sorin Popescu a precizat c\ a aflat despre aceast\ situa]ie abia `n urma scandalurilor ce au avut loc `n zona rutei ocolitoare [i care au pornit de la nemul]umirea mai multor proprietari cu privire la pre]ul pe care statul rom=n le d\ pe teren. Din cauza repetatelor dispute avute cu o serie de proprietari de terenuri care reclamau c\ nu se ofer\ un pre] echitabil pentru expropriere, a[a cum a fost cazul la P\tr\u]i [i la Moara, prefectul a decis s\ `nceap\ o verificare mai am\nun]it\ cu privire la situa]ia terenurilor. Asta mai ales dup\ ce a primit semnale de la unii dintre proprietari cum c\ al]i cet\]eni au reu[it, prin diverse mijloace, c\ ob]in\ suprafe]e de teren `n zona unde se construie[te ruta ocolitoare, `n perioada `n care proiectul `nc\ se afla `n discu]ie iar lucr\rile nu demaraser\. ~n urma verific\rilor, au fost identificate cele 41 de cazuri, motiv pentru care s-a cerut `n instan]\ anularea titlurilor de proprietate [i a tuturor actelor care au succedat. (D.P.)

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …

No comments

  1. Vedeti ca se poate , domnule prefect ! .Luati aminte si orice problema de acest gen trebuie rezolvata plecand de la punerile in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate .