Tuesday , October 4 2022

Prefectul face apel la cetatenii din Scheia sa se prezinte la comisia de expropriere de la Primarie

Prefectul Sorin Popescu a declarat c\, deocamdat\, la comisia constituit\ la Prim\ria {cheia pentru exproprierea proprietarilor de terenuri din zona [oselei de centur\ a Sucevei s-au prezentat numai 140 dintre cei 440 de proprietari. Comisia a fost `nfiin]at\ s\pt\m=na trecut\, iar prefectul a precizat c\ oamenii trebuie s\ se prezinte `n termen de 30 de zile de la `nfiin]area acesteia, `n aceste condi]ii [cheienii pe ale c\ror terenuri va fi construit\ viitoarea [osea de centur\ a Sucevei mai au la dispozi]ie ceva mai mult de dou\ s\pt\m`ni pentru a ob]ine hot\r=rile de expropriere. „Din punctul de vedere al lucr\rilor la [oseaua de centur\, lucrurile merg foarte bine. Din punctul de vedere al exproprierii, lucrurile nu merg a[a cum mi-am dorit. Sunt 440 de persoane care sunt expropriate, iar p=n\ `n prezent au depus cereri la comisia de expropriere care lucreaz\ la sediul prim\riei din {cheia, doar 140 de persoane. Comisia a eliberat p=n\ `n prezent doar 46 de hot\r=ri de expropriere”, a precizat prefectul jude]ului `n leg\tur\ cu situa]ia de la {cheia. El a f\cut un apel la locuitorii care au avut terenuri ca s\ se prezinte c=t mai rapid la comisie pentru a depune actele necesare `n vederea ob]inerii hot\r=rii de expropriere `n baza c\reia, oamenii fie vor primi desp\gubirile stabilite prin lege, dac\ accept\ cuantumul acestora, fie se vor putea adresa instan]ei de judecat\, majoritatea [cheienilor fiind foarte nemul]umi]i de valoarea exproprierilor. De men]ionat c\ actualele terenuri pe care se vor face lucr\ri la [oseaua de centur\ sunt `n proprietate public\, iar vechii proprietarii de terenuri din {cheia care nu sunt de acord cu actualele sume primite drept desp\gubiri [i care vor ajunge `n instan]\ nu vor pl\ti taxa de timbru [i nici expertiza. (D.P.)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …