Friday , May 24 2024

Prefectul cere Politiei si ISJ identificarea elevilor consumatori de etnobotanice

N `n [edin]a Colegiului Prefectural, prefectul a cerut Direc]iei de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava, IPJ, IJJ [i ISJ s\ colaboreze mai str=ns, `n scopul identific\rii [i monitoriz\rii elevilor care consum\ etnobotanice

Prefectul de Suceava, Sorin Popescu, a cerut, ieri, Inspectoratului {colar Jude]ean (I{J) Suceava, Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava [i Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean (IJJ) Suceavas\ realizeze o baz\ de date cu elevii care consum\ plante etnobotanice, , pentru fiecare [coal\, iar `n momentul identific\rii lor p\rin]ii acestora s\ fie informa]i. ~n [edin]a Colegiului Prefectural, prefectul a cerut Direc]iei de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava, IPJ, IJJ [i I{J s\ colaboreze mai str=ns, `n scopul identific\rii [i monitoriz\rii elevilor care consum\ etnobotanice. Prefectul a stabilit ca, `n fiecare vineri, s\ fie organizat\ o [edin]\ la Prefectur\, la care s\ participe reprezentan]ii I{J, IPJ [i IJJ, unde s\ fie analizat stadiul infrac]ionalit\]ii din [coli [i s\ se stabileasc\ m\surile care trebuie luate.
Pe de alt\ parte, Consiliul Local (CL) Suceava a decis, s\pt\m=na trecut\, interzicerea comercializ\rii [i consumul plantelor cu efect hallucinogen, dar [i publicitatea de orice fel pentru aceste produse. Amenda pentru `nc\lcarea hot\r=rii este cuprins\ `ntre 500 [i 2.500 de lei.
Pre[edintele Autorit\]ii Teritoriale de Ordine Public\ (ATOP) Suceava, Petru Carcalete, care este `n acela[i timp [i [eful I{J Suceava, a declarat, `n urm\ cu trei s\pt\m=ni, c\ interzicerea magazinelor care v=nd plante etnobotanice nu va duce la o sc\dere semnificativ\ a consumului, acestea fiind tranzac]ionate mai mult pe internet. Petru Carcalete a declarat c\ una dintre m\surile pentru combaterea fenomenului de consum a plantelor etnobotanice este interzicerea func]ion\rii magazinelor care comercializeaz\ astfel de plante. El a apreciat `ns\ c\ o asemenea m\sur\ nu va duce la o sc\dere semnificativ\ a consumului pentru c\ majoritatea tranzac]iilor se fac pe internet. „Dac\ legisla]ia se va modifica astfel `nc=t toate aceste plante s\ fie interzise comercializ\rii, problema poate fi discutat\ `n al]i termeni”, a declarat pre[edintele ATOP Suceava. Petru Carcalete a mai spus c\ pentru a se afla “fa]a nev\zut\ [i necunoscut\” din localit\]i ale jude]ului ar trebui ca [i activitatea ATOP s\ fie mai eficient\ prin colaborarea cu reprezentan]i locali ai societ\]ii civile.
Men]ion\m c\ ministrul Administra]iei [i Internelor, Traian Iga[, le-a cerut prefec]ilor, luni, s\ analizeze “cu toat\ aten]ia” situa]ia magazinelor etnobotanice din jude]e [i s\ vin\ cu propuneri care s\ duc\ la interzicerea v=nz\rii acestor produse. ~n 10 februarie, Guvernul a emis o Ordonan]\ de urgen]\ prin care a fost interzis\ comercializarea unui num\r de 36 de substan]e [i plante etnobotanice, care au fost asimilate drogurilor. Ini]iativa Guvernului a fost motivat\ de situa]ia apari]iei `n Rom=nia a unor magazine `n care se comercializau o serie de produse ce aveau `n componen]\ plante [i substan]e cu propriet\]i psihoactive, care s-au dovedit a fi deosebit de periculoase pentru s\n\tate, care erau considerate “droguri legale”.
{i dup\ apari]ia acestei ordonan]e `ns\ sute de tineri au continuat s\ ajung\ la spital `n stare grav\, `n urma consumului de plante etnobotanice procurate fie de la magazine specializate, fie achizi]ionate de pe internet. Totodat\, s-a `nregistrat o sc\dere a v=rstei consumatorilor de astfel de substan]e. `n aceste condi]ii, medicii [i inspectoratele [colare au solicitat `nchiderea magazinelor care comercializeaz\ astfel de produse. De asemenea, `n urma controalelor, mai multe magazine din diferite zone ale ]\rii au fost `nchise sau suspendate, iar unele autorit\]i locale au decis deja interzicerea acestora. (D.P.)

Vezi si

Două noi locuri de joacă în cartierul George Enescu. Lucian Harșovschi: Pentru mine, promisiunea devine obligație! Continuăm!

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat darea în folosință a două noi locuri de …