Saturday , June 22 2024

Pre[edintele Uniunii Artistilor Fotografi din Bucovina, gasit mort in casa, dupa aproape o luna de la deces

Mihai Petru Ungureanu
N Mihai Petru Ungureanu nu mai fusese v\zut de vecini, prieteni [i colaboratori dinainte de jum\tatea lunii iulie a acestui an N vecinii de scar\, sesiz=nd mirosul nepl\cut ce venea dinspre apartamentul artistului `n v=rst\ de 72 de ani au anun]at-o pe fiica lui care a venit de la Vaslui miercuri sear\ [i a cerut Poli]iei s\ sparg\ u[a apartamentului N `n\untru a fost g\sit cadavrul b\rbatului `ntr-o stare avansat\ de putrefac]ie iar `n buc\t\rie o p=ine care expira la data de 16 iulie N de aici, anchetatorii au dedus c\ moartea lui Mihai Petru Ungureanu s-a produs `n urm\ cu aproximativ o lun\ N a ap\rut [i o problem\ mai delicat\ – toate lucr\rile pentru edi]ia din acest an a Salonului Interna]ional de Art\ Fotografic\ erau luate de el, pentru prelucrare
Mihai Petru Ungureanu, pre[edintele Uniunii Arti[tilor Fotografi din Bucovina a fost g\sit mort miercuri sear\ dup\ ora 22.00,  `n apartamentul s\u de pe strada Tipografiei. ~n v=rst\ de 72 de ani, artistul fotograf nu mai fusese v\zut de vecini, prieteni [i colaboratori de circa o lun\. Conform declara]iilor vecinilor, poli]ia a fost anun]at\ dup\ ce de mai multe zile pe scara blocului de pe strada Tipografiei nr. 4, Blocul A5, venea dinspre apartamentul `n care locuia Mihai Petru Ungureanu un miros greu. Pe de alt\ parte,  fiica lui, care locuia `n Vaslui, a venit [i ea la Suceava dup\ ce p\rintele s\u nu mai r\spundea la telefon de mai multe s\pt\m=ni. Poli]i[tii spun c\ ea a fost cea care a solicitat interven]ia lor, pentru c\ u[a era `ncuiat\ iar din\untru nu r\zb\tea niciun semn de via]\.
Poli]i[tii care au intrat `n apartamentul lui Mihai Petru Ungureanu, l-au g\sit pe acesta `n stare avansat\ de putrefac]ie. Avea pe mas\ o p=ine `ntreag\ ce avea data de expirare 16.07.2010. De aici s-a dedus c\ b\rbatul a decedat `nainte de aceast\ zi. Oricum, nimeni nu `l mai v\zuse pe strad\ pe Mihai Petru Ungureanu dup\ 11 – 12 iulie a.c.. Poli]i[tii declar\ c\ nu sunt suspiciuni `n ceea ce prive[te vreo fapt\ penal\, rezultatele necropsiei urm=nd s\ stabileasc\ din ce cauz\ a murit pre[edintele Uniunii Arti[tilor Fotografi din Bucovina.
Directorul Complexului Muzeal Bucovina, Emil Ursu, a declarat c\ nimeni nu ar fi putut s\ prevad\ `ncetarea din via]\ a celui care a fost Mihai Petru Ungureanu, pre[edintele Uniunii Arti[tilor Fotografi din Bucovina. Artistul fotograf `n v=rst\ de 72 de ani `[i luase de lucru pentru acas\ `n preg\tirea Salonului Interna]ional de Art\ Fotografic\ din aceast\ toamn\. Fiind o persoan\ discret\, to]i colaboratorii au considerat c\ Mihai Petru Ungureanu `[i vede de treaba lui, cum s-a `nt=mplat [i `n al]i ani urm=nd ca `n scurt timp s\ vin\ cu proiectul propriu pentru aceast\ manifestare a c\rei ini]iator a fost.
“A fost cel care a creat aceast\ manifestare – Salonul Interna]ional de Art\ Fotografic\ de la Suceava, singurul salon rom=nesc de acest gen care cinci edi]ii la r=nd s-a bucurat de aprecierea maxim\ a Federa]iei Interna]ionale de Art\ Fotografic\, fiind cotat, `n clasamentul acestei institu]ii, la categoria cinci stele. El este, pe de alt\ parte, fondatorul colec]iei de art\ fotografic\ a Complexului Muzeal Bucovina, `n 1998. De atunci, toate fotografiile premiate la concursurile interna]ionale f\cute de fotografi din Suceava au intrat direct `n colec]ia muzeului”, a declarat Emil Ursu, directorul Complexului Muzeal Bucovina.
Mihai Petru Ungureanu a fost de altfel cel care a `nfiin]at Asocia]ia Arti[tilor Fotografi din Bucovina.
Delicat pentru Asocia]ia Arti[tilor Fotografi din Bucovina dar [i pentru Complexul Muzeal Bucovina este c\ lucr\rile pentru edi]ia din acest an a Salonului Interna]ional de Art\ Fotografic\ se aflau toate, `nspre prelucrare la Mircea Petru Ungureanu.
“Vestea mor]ii sale  a venit ca o secure peste noi. Mircea Petru Ungureanu a fost cel care ani `n [ir a dus greul unor manifest\ri de anvergur\ interna]ional\ la noi `n Suceava. Este acum o problem\ greu de rezolvat cu Salonul interna]ional din aceast\ toamn\, pentru c\ lucr\rile erau la el”, a declarat la r=ndul s\u artistul fotograf Valentin Moscaliuc.
Medicii legi[ti vor face , probabil azi, necropsia corpului ne`nsufle]it al artistului fotograf, urm=nd s\ se stabileasc\ tot ast\zi, ziua `nmorm=nt\rii.
Apartamentul de pe strada Tipografiei era ieri `ncuiat iar geamurile de la camera `n care [i-a g\sit sf=r[itul pre[edintele  Uniunii Arti[tilor Fotografi din Bucovina erau larg deschise. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gala Olimpicilor Ștefaniști 2024, la final de an școlar (FOTO)

Titlul de ELEVUL ȘTEFANIST AL ANULUI 2024, însoțit de distincția supremă a instituției,  DIPLOMA și …