Saturday , December 2 2023

Porc taiat conform traditiei, la Muzeul Satului Bucovinean

N s=mb\t\ diminea]\, pe un ger de minus 10 grade, la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava a avut loc sacrificarea porcului de Cr\ciun, a[a cum este  tradi]ia `n Bucovina u la ritualul tradi]ional au participat angaja]i ai Complexului Muzeal [I Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur u ast\zi este Ignatul, ziua `n care, conform tradi]iei, nu se face alt\ munc\ dec`t t\ierea [i prepararea porcului u

S=mb\t\ diminea]\, pe un ger de minus 10 grade, la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava a avut loc sacrificarea porcului de Cr\ciun, a[a cum este  tradi]ia `n Bucovina. Sucevenii nu s-au gr\bit s\ asiste la evenimenul care face parte din programul „Craciun în Bucovina”, a[a c\ `ntre cei prezen]i s-au aflat  doar angaja]i ai Complexului Muzeal `n frunte cu directorul Emil Ursu [i [efa sectiei Etnografie, Violeta Enea [i ziari[ti. Porcul, av=nd o greutate de aproximativ 120 de kg, a fost cump\rat de la un s\tean dintr-o localitate din jurul Sucevei cu 9 lei kilogramul, din banii aduna]i din sponsoriz\ri. M\celarul porcului a fost Ioan Cernica, muncitor al muzeului, care a `nv\]at de la un unchi de-al s\u ritualul t\ierii.
Porcul a fost adus gata asomat, iar `n jurul orei 11.00 a fost acoperit cu paie [i p=rlit a[a cum se practic\ `n satele din Bucovina. Ritualul tradi]ional a fost respectat cu excep]ia asom\ri `n loc de `njungherea cu cu]itul [i examenul trichineloscopic al c\rnii. Prima t\ietur\ dup\ ce porcul a fost p=rlit a fost f\cut\ de pre[edintele  CJ, Gheorghe Flutur. To]i cei prezen]i au gustat din [oricul porcului, `n timp ce  Flutur le-a spus c\ `[i aminte[te cum `n copil\rie, m=nca [oric de pe coad\ [i picioarele porcului, acolo unde este „cel mai dulce si mai fraged”. Pre[edintele Consiliului Jude]ean a petrecut aproximativ 20 de minute  al\turi de angaja]ii  muzeului [i reprezentan]ii presei, dup\ care i-a l\sat pe cei prezen]i s\ asiste la celelalte  etape ale t\ierii porcului de Ignat incluisv  „pomana porcului”.
„Tradi]ia trebuie respectat\ cu toate ritualurile  str\vechi”
{eful administra]iei jude]ene, Gheorghe Flutur, a declarat c\ tradi]ia `n Bucovina trebuie p\strat\  cu toate ritualurile  stravechi. “Am încercat s\ ar\t\m celor de la bloc, îndeosebi pentru copii si pentru cei crescuti în ora[e, care nu au avut ocazia s\ vad\ cum este cu acest ritual. Este [i un medic veterinar care va face analiza c\rnii. Sunt foarte multe lucruri care ]in de identitatea acestui neam [i nu trebuie s\ ne fie ru[ine cu ele. Am vrut s\ le ar\t\m [i altora cum este tradi]ia noastr\, nu un obicei primitiv [i barbar, cum au spus unii”, a afirmat  Flutur.
Ignatul este o s\rb\toare care cade `n 20 decembrie: este ziua `n care a fost r=nduit\ datina t\ierii porcului de Craciun. T\ierea porcului `n ziua de Ignat este o adev\rat\ s\rb\toare, un ritual `ndeplinit cu sfin]enie, care `ncepe cu `njunghierea porcului [i se termin\ cu pomana lui. {efa Sec]ei Etnografie a Muzeului Bucovinei, Violeta Enea, a declarat c\ sacrificarea porcului de Ignat are r\d\cini foarte vechi, o s\rb\toare la care aspectele filozofice [i magice se `mpletesc cu cele pragmatice, legate de asigurarea hranei p=n\ `n prim\var\ `n gospod\riile ]\r\ne[ti. Când m\celarul taie porcul mai `nt=i caut\ splina  pentru a vedea cum va fi iarna. ” Tradi]ia spune c\ dac\ splina e lung\, iarna va fi lung\, iar dac\ e groas\ spre coad\ atunci ultima ultima lun\ din iarn\ va fi grea [i friguroas\”, a afirmat Violeta Enea.
Ritualul t\ierii porcului la sate
Odat\ cu intrarea Rom=niei `n UE, `njunghierea porcului este `nlocuit\ cu asomarea, medicii veterinari din mai multe zone din jude] fiind dota]i din aceast\ iarn\ cu pistol cu glon] captiv. Porcul se taie `n ziua de Ignat diminea]a, `n zori, iar t\iatul este treaba b\rba]ilor. I se pune s=rm\ `n nas [i tot cu s`rm\ se leag\ [i picioarele. Tradi]ia spune c\ porcul se `njunghie `n inim\, s\ moar\ repede `ns\ asomatoarele ar mic[ora [i mai mult durerea godacului.  Se p`rle[te apoi `n paie sau cu arz\toare cu gaz, dup\ care se a[eaz\ porcul pe un pat de sc`nduri [i se rade cu cu]itul de “rapan”, se freac\ cu ap\ clocotit\ [i cu o perie aspr\, apoi se presar\ m\lai “s\ i se moaie [oricul”. Dac\ gospodarul folose[te paie, `nainte de t\iere arunc\ `n sus c`teva fire pentru a vedea din ce parte bate v`ntul, pentru a vedea “`ncotro pleac\ sufletul porcului”.
Dac\ prin preajm\ s`nt copii, li se permite s\ se urce pe porc [i s\ `l “c\l\resc\”. Dupa aceea i se face porcului cruce pe frunte, “s\ i se lini[teasca sufletul” `i `ncepe tran[area: i se taie capul, apoi este despicat de la burt\. I se scot [uncile, mu[chii, cotletele. Carnea se las\ “s\ se r\coreasc\”.
De acum intr\ `n scena gospodinele. Pr\jesc jum\rile [i le pun la borcan, `n untur\. Capul [i picioarele se pun deoparte pentru r\cituri. Carnea pentru c=rna]i se toac\ m\runt, se amestec\ cu usturoi mult [i cu gr\sime [i cu acest amestec se umplu ma]ele sub]iri ale porcului. C=rna]ii se at=rn\ pe lea]uri, la uscat, precum rufele. Din organe tocate se face toba, iar chi[ca se face din ma]ul gros care se umple cu ficat tocat [i cu orez. {uncile se afum\ sau s`nt puse la saramur\. Os=nza este pus\ deoparte, e bun\ la foietaje, la re]etele care prev\d unt. Gr\simea se p\streaz\ pentru s\punul de cas\.
Prima m=ncare f\cut\ din carnea proaspat\ este “pomana porcului”. La poman\ se adun\ to]i cei care au participat la t\iat [i la tran[at. ~ntr-un ceaun mare se pune ficat cu carne [i cu jum\ri. Se face m\m\liga, se scoate varza murat\ din butoi [i se m\n`nc\ afar\. La poman\ curge din bel[ug rachiul, s\ “taie” din gr\sime. Cei ce m\n=nc\ la pomana porcului, `ntrerup=nd astfel postul `nainte de termen, se `mp\rt\[esc cu o s\pt\m=na `nainte.
Carnea de porc se prepar\ `n trei etape: se pune la sare, se scoate la v`nt, se pune la fum. Totul de la porc se folose[te, nimic nu se arunc\. Spre exemplu, din untura de pe ma]e se prepara s\pun, din picioare r\cituri, s=ngele cald se bate cu sare [i se pune `n tob\.
Or\[enii, `ns\, dac\ vor preparte din porc trebuie s\ pun\ bani deoparte din salariu sau din ajutorul de [omaj pentru ca masa de Cr\ciun s\ fie plin\ cu tob\, caltabo[i – chi[c\ r\cituri, c=rna]i, sarmalele [i  [orici. Mul]i prefer\ s\ cumpere porci vii, asociindu-se dou\ sau trei familii la un porc de 100 de kilograme. {i cum urbanizarea rom=nilor are r\d\cini scurte, mul]i dintre concitadinii no[tri au venit cu amintirile de acas\, inclusiv cu gusturile culinare [i `ncearc\ [i ei s\ p\streze tradi]iile. ~n aceste zile porcii se taie [i se afum\ [i printre blocuri sau pe la garaje, iar masa tradi]ional\ de dup\ se preg\te[te [i `n buc\t\riile `nghesuite de la bloc. Chiar dac\ traseul ritualic s-a `njum\t\]it prin achizi]ionarea c\rnii de la magazin, c=t a mai r\mas din el se p\streaz\ ne[tirbit.
~n ziua de Ignat nu se face alt\ munc\ dec`t t\ierea [i prepararea porcului
Numele zilei de Ignat vine de la Sf. Mucenic Ignatie Teoforul, trecut `n calendarul bisericesc la data de 20 decembrie. Pentru ]\rani, Ignat a fost `ns\ un simplu om nec\jit care, vr=nd s\-[i taie porcul, ca tot rom=nul, a sc\pat securea taman `n capul tat\lui sau, omor=ndu-l pe loc. S-a c\it toata via]a [i a primit mil\, `n cele din urm\, de la Dumnezeu [i Sf`ntul Petru.
}\ranii cred chiar ca un porc ne`njunghiat `n ziua Ignatului nu se va mai `ngra[a pentru c\ atunci el `[i viseaz\ cu]itul, astfel ca s\-l mai ]in\ `n curte dup\ aceast\ dat\ nu este de nici un folos. Porcul nu mai pune carne pe el, ba chiar `njunghierea cu `nt=rziere poate provoca evenimente nepl\cute. ~n  popor se face deosebire `ntre a t\ia porcul [i a-l omor`: dac\ sunt respectate cu stricte]e regulile tradi]ionale, de la `njunghiere, p=rlire, tran[are [i por]ionare, atunci este t\iere [i nu-i displace nici lui Dumnezeu, `n vreme ce, dac\ se `ncalc\ regulile, se cheam\ c\ porcul este omor=t, iar sacrificiul legiuit se transform\ `n crim\!
Sunt sate `n care cu s=ngele porcului sacrificat ritualic se face semnul crucii pe fruntea copiilor, ca s\ fie s\n\to[i peste an.
~n tradi]iile rom=nilor se spune c\ “atunci c=nd se taie porcul, este bine ca oamenii prezen]i s\ se ung\ cu s=nge pe obraz, ca s\ fie feri]i de v\rsat. Este r\u sa lucrezi `n ziua de Ignat, fiindc\ `]i vor rupe porcii straiele `ntinse pe gard. Cine nu aude la Ignat porc t\indu-se este bine s\-[i `n]epe degetul cu un ac, ca m\car s\ vad\ s=nge. C=nd se taie porcul, e bine s\ se dea de poman\ o farfurie plin\ cu f\in\ [i o m=n\ de sare, ca s\ nu se `mboln\veasc\ porcii r\ma[i `n via]\. Tot de Ignat e bine s\ te murd\re[ti cu s=nge de porc pe fa]\, ca s\ fii ro[u `n obraz [i s\n\tos `n anul care vine”.
Cei milo[i nu au voie s\ participe la t\iatul porcului pentru c\ acesta moare greu [i carnea nu mai este bun\. ~n ziua de Ignat copiii s`nt `nsemna]i `n frunte cu s`ngele animalului.
De obicei bunicii fac semnul crucii pe fruntea copiilor pentru ca ace[tia s\ fie s\n\to[i.
Copiilor, pe vremuri, le se `mp\r]eau covrigi, nuci [i mere. Ast\zi li se dau bani [i dulciuri. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Facultatea de Silvicultură Suceava, centru de excelență în cercetarea științifică aplicată în domeniul managementului resurselor forestiere și de mediu

Un număr impresionant de cercetători și specialiști din țară și din străinătate au participat la …

No comments

  1. Bai iulica cu respect iti spun ca nu sti ce pierzi. In anii copilariei mele de la Campulung tot asa mancam soric, fleici la gura sobei etc etc. Ma intreb este mai bine sa mananci din Mc Donalds deca sa mananci ce ai crescut in batatura timp de un an.

  2. Barbarie, nu traditie cred ca ar fi cazul ca si asociatiile de protectie a animalelor sa ia atitudine! Cica suntem in europa! Traditie de tragul spectacolului!