Friday , October 7 2022

Populatia judetului Suceava a crescut in ultimii cinci ani cu aproape 2.000 de persoane

N `n lipsa unui recens\m=nt general derulat prin intermediul Direc]iei de Statistic\ [i care s\ certifice aceast\ tendin]\, Direc]ia de S\n\tate Public\ sus]ine c\ sunt date provizorii care conduc la ideea c\, pe ansamblu, popula]ia jude]ului a crescut cu prec\dere `n mediul rural [i mai pu]in `n mediul urban

Tendin]a `n ce prive[te situa]ia demografic\ de pe cuprinsul jude]ului Suceava este una ascendent\. Acest lucru s-ar manifesta, dup\ cum s-a evioden]iat la ultima [edin]\ a Colegiului Prefectural Suceava, de aproape cinci ani `ncoace. De men]ionat c\ nu exist\ niciun recens\m=nt oficial, de dat\ recent\, prin care s\ se certifice faptul c\ popula]ia jude]ului a crescut ca num\r, Direc]ia de Statistic\ urm=nd a face un astfel de rcens\m=nt din 2011.
Pe de alt\ parte, cei de la Direc]ia de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava, au ar\tat date provizorii care duc la ideea c\ `n ultimii cinci ani popula]ia jude]ului Suceava a crescut cu mai pu]in de 2.000 de persoane. Termenul folosit de DSP la [edin]a Colegiului Prefectural Suceava este cel de „popula]ie legal\ a jude]ului” [i potrivit datelor prezentate, `n anul 2006 erau 708.474 de locuitori iar la finele lunii octombrie a anului 2010, jude]ul nostru avea 710.142 de locuitori.
Cre[terea nu este una foarte mare, din punct de vedere procentual, dar un element interesant este faptul c\ ea a fost constant\, cel pu]in pe parcursul ultim ilor cinci ani, cu precizarea c\ `n 2009 [i `n 2010 a fost o cre[tere u[or mai ridicat\ dec=t `n intervalul 2006 – 2008.
Mai interesant dec=t acest aspect `l constituie tendin]a popula]ie defalcat\ pe sectorul urban [i rural. Astfel, motivul pentru care jude]ul Suceava `nrregistreaz\, per ansamblu, o cre[tere a popula]iei `n ultimii cinci ani se datoreaz\ `n mod deosebit evolu]iei pozitive din mediul rural. C=t prive[te mediul urban, lucrurile nu stau at=t de bine, ci din contr\ se constat\ intrarea `ntr-o pant\ descendent\, dar care nu este mai mare dec=t panta ascendent\ din mediul rural. Dac\ `n 2006, `n mediul rural erau 401.586 locuitori, `n luna octombrie a anului 2010 erau nu mai pu]in de 406.145 de locuitori. C=t prive[te mediul urban, `n anul 2006 erau la nivelul jude]ului Suceava 306.888 locuitori iar conform datelor provizorii citate de DSP Suceava, la finele lunii octombrie a anului curent erau `n mediul urban doar 303.997 de locuitori.
Pe de alt\ parte, la o analiz\ a popula]iei pe structuri de v=rst\, se observ\ [i aspecte mai pu]in pl\cute cum ar fi acela c\ nu doar mortalitatea a sc\zut, ci [i natalitatea. ~n 2010, num\rul copiilor sub un an dep\[ea doar 8.100 de persoane, `n timp ce `n anul 2006 acesta era de peste 8.400. O diferen]\ negativ\ foarte mare se vede la segmentul 15 – 19 ani unde `n 2006 erau peste 58 de mii de persoane iar `n 2010 sunt sub 50 de mii. ~n schimb, pe grupa de v=rst\ 20 – 24 de ani, situa]ia este invers\, `n 2006 fiind aproape 55 mii de persoane `n aceast\ categorie iar `n 2010 au ajuns peste 59 mii. Cert\ este tendin]a de `mb\tr=nire a popula]iei jude]ului Suceava, un indicator ce poate fi considerat, `ntr-o anumit\ m\sur\, relevant este cel pentru persoanele de peste 85 de ani care `n 2006 erau `n num\r de 5.666 iar `n octombrie 2010 au ajuns la 7.663. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Nemulțumiri printre angajații Spitalului Județean Suceava din cauza pontajului electronic

Sindicatul Medicilor „Solidaritatea” Suceava, prin reprezentantul legal-președinte, doctor Andrei Ionuț Cristof, a semnalat conducerii Spitalului …