Thursday , February 22 2024

Pompierii voluntari nu s-au implicat suficient in localitatile unde nu li s-au acordat drepturile cuvenite

N `n jude]ul Suceava sunt 114 servicii voluntare pentru situa]ii de urgen]\, unde sunt `ncadrate 3.013 persoane, din care 204 angaja]i [i 3.009 voluntari
Controalele de prevenire la gospod\riile popula]iei nu s-au realizat decât `n procent de 54% din cauza ne`ndeplinirii de c\tre majoritatea consiliilor locale a obliga]iilor stipulate `n contractele de voluntariat privind plata voluntarilor `n acest an. Totodat\, din lipsa fondurilor, nu s-au f\cut pl\]ile `n contul indemniza]iilor pentru personalul serviciului de urgen]\ voluntar pentru timpul efectiv de lucru la interven]ii, acest lucru fiind valabil [i `n localit\]ile unde consiliile locale au stabilit prin hot\râre plata unor astfel de indemniza]ii. ~n prezent servicii voluntare pentru interven]ii `n situa]ii de urgen]\ se confrunt\ cu o masiv\ fluctua]ie de personal.
Toate acestea aspecte au fost reliefate de [eful Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) „Bucovina” al jude]ului Suceava, colonelul Ion Burlui, `ntr-o recent\ [edin]\ a Colegiului Prefectural. „~n localit\]ile unde aceste drepturi nu au fost acordate voluntarii nu s-au implicat `n propor]ia dorit\ `n activit\]ile desf\[urate de c\tre servicii”, a declarat Ion Burlui. El a atras aten]ia prim\riilor s\ pl\teasc\ activit\]ile prestate de cei care activeaz\ `n serviciile voluntare pentru situa]ii de urgen]\. {eful ISU Suceava a sugerat prim\riilor s\ g\seasc\ fondurile necesare pentru a-i atrage pe tineri s\ se `nscrie `n serviciile voluntare pentru situa]ii de urgen]\.
Totu[i, Ion Burlui a dat [i câteva exemple pozitive cum ar fi prim\riile din Bosanci, Fundu Moldovei, Frumosu [i Arbore. Despre acestea, [eful ISU Suceava a spus c\ au acordat compensa]ii `n bani pentru activit\]ile prestate de c\tre voluntari, au `ncheiat contracte de asigur\ri, i-au scutit de plata unor taxe sau le-au dat lemne de foc ori le-au asigurat controale medicale gratuite. ~n jude]ul Suceava sunt 114 servicii voluntare pentru situa]ii de urgen]\, unde sunt `ncadrate 3.013 persoane, din care 204 angaja]i [i 3.009 voluntari. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Cea mai mare investiție din 2024 de la Oradea este realizată de o asociere de firme sucevene în frunte cu LOIAL Impex

O asociere de firme având ca lider cunoscuta societate suceveană LOIAL IMPEX SRL și asociat …