Wednesday , November 30 2022

Pompieri suceveni cu diplome de liceu false, trimisi `n judecata de Parchetul Militar Iasi

Cinci indivizi, care nu aveau f\cut liceul, au reu[it s\ `n[ele vigilen]a serviciului de cadre de la ISU Suceava [i au devenit pompieri n anul trecut, la o verificare f\cut\ la liceele care au emis diplome pentru pompierii angaja]i, s-au descoperit falsurile n au fost trimi[i `n judecat\ pentru  fals intelectual [i uz de fals Ioan Hri]ac, Petri[or Olaru, Gheorghe Marenciuc, Florin Liviu Iavni [i Nicolae Pahome

Cinci suceveni, care au reu[it, `n intervalul 2006 – 2009 s\ `n[ele vigilen]a Serviciului de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ [i s-au angajat ca pompieri `n cadrul unit\]ii cu diplome de bacalaureat false, au fost trimi[i `n judecat\ de Parchetul Militar Ia[i.
Cei cinci au activat ca militari `n cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava p=n\ la sf=r[itul anului trecut iar unul dintre ace[tia chiar p=n\ la `nceputul acestui an, situa]ia lor fiind cunoscut\ `nc\ de c=nd a fost declan[at\ ancheta la ISU Suceava, chiar [eful unit\]ii, colonelul Ion Burlui fiind cel care a fost la originea acesteia.
Conform Parchetului Militar, cei cinci vor fi judeca]i pentru c\ au determinat cadrele Serviciului Resurse Umane al ISU Suceava s\ întocmeasc\ documente de serviciu false, în baza diplomelor de absolvire ale lor care erau nereale.
Procurorii militari au dispus trimiterea în judecat\ a celor cinci fo[ti militari din cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava – Ioan Hri]ac, Petri[or Olaru, Gheorghe Marenciuc, Florin Liviu Iavni [i Nicolae Pahome, pentru participa]iei improprii la infrac]iunea de fals intelectual [i cea uz de fals, fapte aflate în concurs real.
Din probatoriul administrat în cauz\ pe parcursul urm\ririi penale a rezultat c\, în perioada 2006-2009, cei cinci inculpa]i au determinat cadre militare din Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava, s\ întocmeasc\ documente de serviciu false. În aceste documente de serviciu s-a consemnat faptul c\ cei cinci inculpa]i au absolvit cursurile liceale, de[i în realitate diplomele legalizate prezentate serviciului de personal, în baza c\rora au fost întocmite aceste documente, aveau un con]inut nereal. Ulterior, acestea au fost folosite de inculpa]i în interes personal.
Probele administrate au mai stabilit c\, de[i documentele de serviciu au fost întocmite de cadre militare din Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava, acestea nu au avut cuno[tin]\ c\ diplomele prezentate de inculpa]i sunt false, astfel încât în sarcina acestor func]ionari nu s-a putut re]ine vreo culp\.
~n ceea ce prive[te contrafacerea diplomelor [i legalizarea acestora, s-a dispus disjungerea [i declinarea în favoarea parchetelor civile, arat\ procurorii militari ie[eni.
{eful Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava, colonelul Ioan Burlui a explicat ieri c\ Parchetul Militar Ia[i a fost sesizat despre situa]ia celor cinci pompieri f\r\ diplom\ de bacalaureat chiar de conducerea ISU Suceava. El a precizat c\ ace[tia nu erau angaja]i ai ISU Suceava când [i-au falsificat diplomele [i c\ au fost angaja]i în baza acestor falsuri, foarte bine f\cute prin notariat.
~n anul 2010, când ISU Suceava a început s\ solicite unit\]ilor de înv\]\mânt rela]ii privind diplomele de absolvire ale unor angaja]i, cei cinci [i-au înaintat demisia.
“Au demisionat pân\ am primit noi r\spunsurile de la unit\]ile de înv\]\mânt, primii `n toamna anului trecut, ultimul `n luna ianuarie a acestui an”, a declarat colonelul Ion Burlui. El a subliniat c\, dup\ ce s-a constatat falsul, ISU Suceava a sesizat Parchetul Militar cu privire la situa]ia creat\. “Noi am în[tiin]at Parchetul, nu altcineva”, a declarat colonelul Ion Burlui cu privire la situa]ia creat\. (N.R.)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …