Monday , December 4 2023

Pomii de Craciun de la Directia Silvica vor iesi pe piata dupa Sfantul Nicolae

N `n func]ie de buzunare [i preten]ii, sucevenii vor putea s\ `[i cumpere pomi cu pre]uri pornind de la 10 lei, care vor ajunge p=n\ la 50 de lei n la Direc]ia Silvic\ Suceava vor fi t\ia]i pomi de Cr\ciun numai pe baz\ de comenzi, anul acesta planific=ndu-se recoltarea a 8800 de brazi [i molizi

Adrian Airoaie, [eful Biroului Produc]ie din cadrul Direc]iei Silvice Suceava a ar\tat c\ nu se pune nicio problem\ `n ceea ce prive[te deprecierea pomilor de Cr\ciun livra]i din structurile silvice de stat sucevene, cum s-a `nt=mplat `n alte jude]e ale ]\rii, pentru simplul motiv c\ recoltarea acestora nu va `ncepe dec=t dup\ Sf=ntul Nicolae [i numai pe baz\ de solicit\ri.
“Direc]ia Silvic\ Suceava [i-a propus recoltarea pentru acest an recoltarea a unui num\r de aproximativ 8800 pomi de Cr\ciun, mai pu]in fa]\ de anul trecut, din care 6700 de buc\]i din specia brad, respectiv 2100 buc\]i din specia molid. Recoltarea Pomilor de Cr\ciun se va face dup\ data de 6 decembrie [i numai `n baza solicitarilor, pentru a evita deprecierea acestora”, a declarat Adrian Airoaie. Sivicultorul sucevean a mai ar\tat\ c\ solicit\rile se adreseaz\ `n special ocolalelor silvioce din zona de munte – M\lini, R=[ca, Falc\u, Brodina, Putna, Marginea, Solca, [i de la Gura Humorului p=na la Bro[teni.
Pre]urile de valorificare pentru popula]ie practicate de Direc]ia Silvic\  Suceava variaz\ `n func]ie de `n\l]ime, pornind de la 20 lei f\r\ TVA pentru specia brad, respectiv 10 lei f\r\ TVA specia molid la `n\l]imi cuprinse `ntre 0.7 [i 1.3 metri, [i pot ajunge p`n\ la 30 lei f\r\ TVA specia brad, respectiv 20 lei f\r\ TVA la specia molid pentru `n\l]imi cuprinse `ntre 2-3 metri. Pentru pomii care dep\[esc 3 metri, pentru fiecare metru `n plus se va percepe un tarif de 20 lei fa]\ de pre]ul categoriei 2-3 metri.
”Directia Silvica Suceava `[i propune pe viitor ca recoltarea pomilor de Cr\ciun s\ nu se mai fac\ prin opera]iuni din arboretele tinere, ci prin `nfiin]area unor culturi speciale destinate exclusiv recolt\rii pomilor de Cr\ciun” a mai spus Adrian Airoaie.
Trebuie de men]ionat faptul c\ `n ultimii ani exist\ pe pia]\, pe l=nga pomii pe care `i recolteaza Direc]ia Silvic\  Suceava [i pomi din import, din culturi speciale, de multe ori mai ar\to[i [i cu certitudine, mult mai scumpi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

O bătrână de 82 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-o casă din Drăgușeni

Duminică, în jurul orei 13.30, a afost anunțată izbucnirea unui incendiu la o casă din …

No comments

  1. va rog sami spunetysi mie ce preturi avety la brazy da 1,5-2,5 en groo