Monday , November 28 2022

Politistul spagar Ilie Zahariuc ramane in arest, desi a depus suma de 50.000 de lei drept cautiune

N “Am 25 de ani de vechime `n poli]ia de frontier\ [i iau `n calcul s\ `mi dau demisia din poli]ie, `n momentul `n care voi ajunge la unitate”, a spus Ilie Zahariuc `n fa]a instan]ei n  ieri sear\, dup\ ce i-a fost respins\ cau]iunea deja depus\, poli]istul a fost transferat din arestul IPJ Suceava `napoi `n arestul Direc]iei de Cercet\ri Penale a IGP Bucure[ti

Curtea de Apel Suceava a respins ieri dup\ amiaz\ cererea de liberare pe cau]iune formulat\ de poli]istul de frontier\ Ilie Zahariuc, chiar dac\ acesta achitase suma de 50.000 de lei stabilit\ s=mb\t\, de aceea[i  instan]\ drept garan]ie `n schimbul l\s\rii `n libertate. Cererea de liberare pe cau]iune s-a judecat  la Suceava, dup\ ce solu]ionarea a fost declinat\ la noi `n jude] de c\tre Curtea de Apel Bucure[ti. Ieri sear\, agentul de poli]ie a fost transferat din arestul IPJ Suceava `napoi `n arestul Direc]iei de Cercet\ri Penale a IGP Bucure[ti. Poli]istul de frontier\ poate ataca decizia instan]ei de la Suceava la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie `n termen de 24 de ore  de la comunicare iar cererea ar trebui s\ fie judecat\  la instan]a suprem\ `n 48 de ore.
Avocatul ap\r\rii, Silvia Tudor, a cerut ca cererea de liberare pe cau]iune s\ fie admis\ `ntruc=t clientul s\u, prin so]ie, a achitat  suma fixat\ de instan]\. Cererea a fost admis\ de principiu f\r\ obiec]ii de c\tre procurorul DNA   [i instan]\  `ns\ la judecarea pe fond procurorul anticorup]ie a invocat faptul c\ cererea formul\ de Ilie Zahariuc este ne`ntemeiat\ fiindc\ exist\ probe `n dosarul `ntomit de procurori care arat\ c\ punerea lui `n libertate  prezint\ pericol public. Procurorul DNA a sus]inut c\ din calitatea pe care  a avut-o Ilie Zahariuc, acesta a ob]inut venituri ilicite, solicit=nd respingerea cererii [i restituirea cau]iunii.
~n declara]ia dat\ `n fa]a completului de judecat\, Ilie Zahariuc a cerut s\ fie cercetat `n stare de libertate `ntruc=t nu a avut nicio abatere disciplinar\ la locul de munc\ sau `n societate iar imediat dup\ arestare a fost pus la dispozi]ia Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ [i are un fiu student care trebuie `ntre]inut `n facultate. El a mai afirmat c\ pe timpul urm\rii penale  nu va z\d\rnici aflarea adev\rului. “ Am 25 de ani de vechime `n poli]ia de frontier\ [i iau `n calcul s\ `mi dau demisia din poli]ie, `n momentul `n care voi ajunge la unitate”, a spus Ilie Zahariuc.
Avocatul Silvia Tudor a  cerut admiterea cererii de liberare pe cau]iune dat fiind faptul c\ `n conturile stipulate de judec\tor la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, a fost virat\ suma de 50.000 de lei, prezent=nd `n acest sens chitan]ele aferente.  Ea a ar\tat c\ nu exist\ date din care s\ rezulte c\ Zahariuc ar z\d\rnici aflarea adev\rului `n dosarul `n care este cercetat al\turi de celelalte persoane arestate. Ap\r\torul a mai invocat faptul c\ agentul de poli]ie de frontier\ a contribuit la destructurarea unei re]ele de trafican]i de ]ig\ri, fiind recompensat de Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ cu “mul]umiri”. “ Clientul meu a refuzat o mit\ de 4000 de euro care urma s\-i fie dat\ de un preot din V\[c\u]i  iar apoi ma[ina, proprietate personal\  i-a fost incendiat\. Nu s-au g\sit bunuri `n cas\ care s\ fac\ obiectul infrac]iunii de dare de mit\ ”, a  ar\tat  avocatul Silvia Tudor.
Banii pentru cau]iune au fost `mprumuta]i de la o sor\ a lui Ilie Zahariuc care lucreaz\ `n Anglia. Familia poli]istului de frontier\ luase `n calcul [i posibilitatea ca, `n cazul `n care nu va avea bani, s\  prezinte acte doveditoare de ipotecare a locuin]ei.
~n dosarul de urm\rire penal\, procurorii anticorup]ie sus]in c\ poli]istul de frontier\ Ilie Zahariuc primea diverse sume de bani  `n pa[apoartele celor care tranzitau vama iar atunci c=nd suma nu era suficient\ se ar\ta nemul]umit [i pretindea mai mul]i bani.  Magistra]ii DNA dau ca exempu data de  24 decembrie 2010 c=nd `n intervalul 12.00-1.00 inculpatul Ilie Zahariuc “dup\ ce prime[te `ntre copertele pa[apoartelor diverse sume de bani, `[i  arat\ v\dit nemul]umirea cu privire la cuantumul mitei [i pretinde mai mul]i bani, amenin]=nd cu efectuarea unor controale asupra bagajelor, iar persoanele care tranzitau frontiera d\deau sume suplimentare de bani”. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Camion încărcat cu cereale, răsturnat pe centura Rădăuțiului (FOTO)

Luni seara, în jurul orei 18.00, un autotren încărcat cu cereale s-a răsturnat în afara …