Sunday , December 4 2022

Politistul de frontiera Ilie Zahariuc, adus la Suceava pentru judecarea cererii de eliberare pe cautiune

Masina lui Zahariuc, imediat dupa incendiere
N poli]istul de frontier\ a c\rui ma[in\ a fost incendiat\ `n luna septembrie a anului trecut este prima persoan\ din lotul arestat `n dosarul “{pag\ la Vama Siret” care va comp\rea `n fa]a unei instan]e sucevene n el a solicitat Cur]ii de Apel Suceava liberarea pe cau]iune n pentru c\ ieri nu s-a realizat transferul arestatului de la Bucure[ti la Suceava, judecarea cererii a fost am=nat\ pentru ast\zi n poli]istul de frontier\ Ilie Zahariuc a devenit cunoscut dup\ ce anul trecut a dat declara]ii care au dus la condamnarea preotului contrabandist de la Mu[eni]a, Gheorghe P=nzariu, iar ulterior persoane necunoscute i-au incendiat Mercedesul `n fa]a casei
Una dintre cele 59 de persoane arestate `n dosarul “’{pag\ la Vama Siret”  [i aflate `n arestul IGP  va compare ast\zi `n fa]a Cur]ii de Apel Suceava. Este vorba despre Ilie Zahariuc, poli]istul de frontier\ de 47 de ani, din Siret care urma s\ fie adus ieri `n arestul poli]iei jude]ene, dup\ ce instan]a din Bucure[ti a declinat competen]a `n solu]ionarea cererii adresate Cur]ii de Apel Suceava de eliberare pe cau]iune. Magistra]ii din Capital\ au admis [i trimiterea c\tre Suceava a cererilor de liberare sub control judiciar a subofi]erilor de poli]ie Iulian Radu Constantin [i Ilie Zebreniuc, urm=nd ca acestea s\ se afle s\pt\m=na viitoare  pe rolul instan]ei sucevene.
~n cele trei dosare a c\ror competen]\ a fost declinat\ spre solu]ionare magistra]ilor de la Suceava, procurorii anticorup]ie au invocat o excep]ie [i anume faptul c\ nu este de competen]a Cur]ii de Apel Bucure[ti s\ dea solu]ii `n astfel de cereri din moment ce autorii au domiciliu `n jude]ul Suceava iar faptele pentru care au fost acuza]i au fost comise de asemenea pe raza jude]ului nostru.
Curtea de Apel Suceava a decis am=narea pentru ast\zi a judec\rii cererii de liberare pe cau]iune a poli]istului de frontier\, Ilie Zahariuc de la Vama Siret pe motiv de  lips\ de procedur\ `ntruc=t inculpatul nu s-a prezentat `n fa]a instan]ei.
Ilie Zahariuc  a fost reprezentat `n fa]a completului de c\tre avocatul Cristian Tudor de la Baroul Suceava care a solicitat acordarea unui nou termen `ntruc=t clientul s\u nu ajunsese `nc\ la instan]\. Pre[edintele completului de judecat\ a ar\tat c\ a fost primit\ pe adresa instan]ei o not\ telefonic\ `n care se specifica faptul c\ Ilie Zahariuc va fi  transferat `n cursul zilei de vineri  din arestul IGP Bucure[ti `n arestul Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Suceava. Instan]a a dispus procedura de citare a poli]istului de frontier\ `n arestul poli]iei jude]ene pentru data de 5 martie, ora 9.00. Curtea de Apel Suceava a mai dispus trimiterea unei adrese la Curtea de Apel Bucure[ti prin care s-a solicitat `ncheierea  prelungirii arest\rii preventive cu precizarea c\  Ilie Zahariuc a fost arestat `ncep=nd cu data de 4 februarie.
Ilie Zahariuc, al\turi de al]i 58 de poli]i[ti de frontier\ [i vame[i `n frunte cu [eful PCTF Siret, comisarul [ef Aurel Anea  au fost aresta]i pentru luare de mit\ `n form\ continuat\ [i constituire a unui grup `nfrac]ional organizat.
N Mercedesul poli]istului arestat, incendiat dup\ ce a dat declara]ii `mpotriva preotului P=nzar de la Mu[eni]a
Agentul principal Ilie Lazariuc este cel care, conform declara]iilor sale [i ale anchetatorilor de la acea vreme a refuzat la `nceputul lunii iunie a anului 2010 [paga de 4000 de euro oferit\ de preotul din Mu[eni]a [i V\[c\u]i – Gheorghe Cristinel P=nzaru care `l rugase s\ `nchid\ pentru o jum\tate de or\ camerele de supraveghere cu termoviziune, pentru ca preotul contrabandist s\ poat\ trece un transport de ]ig\ri peste grani]\. Ilie Zahariuc a anun]at inten]ia preotului P=nzaru de a trece peste grani]\ baxurile cu ]ig\ri, poli]i[tilor de la DGA. S-a organizat un flagrant, Gheorghe Cristinel P=nzaru a fost prins [i a ajuns `n arest. ~n scurt\ vreme, preotul din Mu[eni]a – V\[c\u]i a fost trimis `n judecat\ pentru contraband\ [i dare de mit\.
~n luna septembrie 2010, persoane necunoscute deocamdat\, dar care se suspecta a fi din anturajul p\rintelui P=nzaru,  au dat foc ma[inii poli]istului Zahariuc `n fa]a blocului de pe strada Alexandru cel Bun, din Siret. Autoturismul Mercedes, fabricat `n 2003,  a fost distrus `m propor]ie de 30%, stabilindu-se un prejudiciu de 20.000 de lei. Pompierii au constatat c\ focul care a provocat incendiul a provenit din exterior. Cercet\rile lucr\torilor din cadrul forma]iunii de investiga]ii criminale a Poli]iei Siret nu au fost `nc\ finalizate, ne[tiindu-se nici acum cine a fost autorul incendierii. ~ntre timp, preotul contrabandist George Cristinel P=nzaru, dup\ un sejur de mai bine de o lun\ `n arestul Poli]iei, a fost pus `n libertate dar a primit o pedeaps\ de doi ani de `nchisoare cu suspendare la prima instan]\ iar Ilie Zahariuc, cel care l-a “dat `n g=t”,  a fost la r=ndul s\u arestat. Ast\zi se va stabili dac\ cererea de liberare pe cau]iune va fi acceptat\ de instan]\. Cu men]iunea c\, acum jum\tate de an, preotul P=nzaru cerea la r=ndul s\u liberarea pe cau]iune iar atunci c=nd a aflat suma stabilit\ – 500 de milioane de lei vechi, a preferat s\ r\m=n\ `n arest. (Cristina SCOR}ARIU, Neculai RO{CA)

Vezi si

Călăreț rănit de un șofer băut, pe DN 18, la Ciocănești

Sâmbătă seara, la ora 17.32, un bărbat de 36 ani, din comuna Ciocănești, în timp …