Wednesday , April 7 2021

Politistii din judet au organizat o actiune de prevenire a infractiunilor in licee si facultati

În zilele de 29 [i 30 noiembrie a acestui an, efectivele de poli]ie din cadrul poli]iilor municipale [i or\[ene[ti – urban [i rural – au organizat [i executat o serie de controale [i ac]iuni privind asigurarea climatului de ordine [i siguran]\ public\ în zona unit\]ilor de înv\]\mânt preuniversitar/universitar `n jude]ul Suceava.
~n cadrul acestor activit\]i au fost efectuate un num\r de 245 controale în unit\]ile de înv\]\mânt, urm\rindu-se activitatea de paz\ [i securitate a institu]iilor de `nv\]\m=nt. Totodat\ au fost identifica]i 94 elevi care absentau de la cursuri. În zonele din apropierea  unit\]ilor de înv\]\mânt au fost legitimate 585 persoane. Au fost organizate întâlniri cu conducerile unit\]ilor de înv\]\mânt [i cu p\rin]ii în 64 de loca]ii [i 59 [edin]e cu elevii urm\rindu-se preg\tirea antiinfrac]ional\ [i antivictimal\ a acestora. Au fost verificate [i 120 de unit\]i economice din zona unit\]ilor de înv\]\mânt.
Toate aceste ac]iuni s-au l\sat [i cu amenzi, fiind aplicate un num\r de  53 sanc]iuni contraven]ionale, cu o valoare total\ de 10.300 lei, pentru diverse infrac]iuni, cum ar fi tulburarea lini[tii publice, consumul de b\uturi alcoolice `n locurile publice sau `n unit\]i [i institu]ii de `nv\]\m=nt [i educa]ie, comercializarea ambulant\ de m\rfuri `n alte locuri dec=t cele autorizat, etc.
În cadrul acelora[i ac]iuni, a fost distribuit un pliant cu recomand\ri preventive care s-a afi[at la c\minele [i internatele de pe raza jude]ului Suceava, în scopul prevenirii sustragerilor de bunuri [i obiecte din camere. De asemenea cadrele Biroului Poli]iei pentru Centrul Universitar Suceava au desf\[urat activit\]i de preg\tire antiinfrac]ional\ [i antivictimal\ cu studen]ii din campus [i c\mine [i s-a ac]ionat împreun\ cu reprezentan]ii Agen]iei Na]ionale Antidrog, fiind distribuite materiale privind efectul substan]elor etnobotanice. (O.S.)

Vezi si

taxe, impozite, Suceava, Obiectiv

Veste bună la Primăria Suceava de 1 Aprilie. „Nu este păcăleală”, susține Ion Lungu 

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că încasările din taxe și impozite la data …