Monday , April 15 2024

Politia suceveana a donat 2.000 de lei celor noua copii orfani din Serbauti

Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie  Suceava a donat 2.000 de lei celor nou\ copii orfani din {erb\u]i.  Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Suceava, Alin Botezatu, a declarat c\ banii provin din fondul de contribu]ii benevole ale poli]i[tilor [i sunt destina]i `n special `ntrajutor\rii cazurilor  sociale speciale care se ivesc fie la nivelul poli]iei sucevene, fie la nivelul comunit\]ii.  Botezatu a precizat c\ `n urma apari]iei `n cotidianul “Obiectiv” a articolului, conducerea Inspectoratului Jude]ean de Poli]ei, comisarul [ef Nicu[or Todiru] a  dat dispozi]ie ca ace[ti copii r\ma[i `n urm\ cu 4 ani f\r\ tat\, iar `n urm\ cu mai bine de dou\ luni f\r\ mam\, s\  primeasc\ 2.000 de lei din acest fond .
Reamintim c\ nou\ fra]i, cu v=rste cuprinse `ntre opt [i 24 de ani, reu[esc s\ aib\ singuri grij\ unul de altul.Trei dintre cei nou\ orfani sunt majori [i `mpreun\ `ncearc\ s\ se gospod\reasc\ pe c=t de bine pot ei. Maria Rebenciuc, de 23 de ani, cel de-al doilea membru al familiei [i-a luat  rolul de gospodin\ în casa atunci c=nd nu este la facultate. Este student\ în anul II la Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ a Universit\]ii {tefan cel Mare. Ea, împreuna cu o alt\ sor\, Ioana, de 24  de ani, studenta în anul I la aceea[i facultate, fac tot ce ]ine de treburile din cas\, în timp ce ceilal]i [ase fra]i sunt la [coal\, iar cel de-al optulea  este plecat la munc\ în Grecia. Modul `n care ace[tia fac fa]\ greut\]ilor a impresionat `ntreaga comunitate. Patru din cei nou\ membri ai familiei `nva]\ la [coala din sat. Rebenciuc Radu, în v=rsta de 8 ani, este elev în clasa a II-a, iar atunci c=nd va cre[te mare ne-a spus ca vrea  sa se fac\  p\durar, a[a cum a fost tat\l s\u. Anul trecut a terminat clasa I, cu calificativul excelent, iar în acest an a început noul an [colar cu acelea[i calificative.  {i celelalte trei surori ale lui Radu, eleve tot la [coala din comun\, înva]\ foarte bine. Nicoleta, de10 ani, clasa a V a [i Georgiana, de  12 ani,  în clasa a VI-a , Andreea, de 14 ani, clasa  a VII-a, au fost la r=ndul lor premiante la sf=r[itul anului [colar trecut. To]i vor s\ aib\ o meserie în via]\ [i vor s\ demonstreze celor din jur c\ au r\mas uni]i [i nimic nu îi poate desp\r]i.  Alte dou\ surori ale lor sunt eleve la licee în municipiul re[edin]\ de jude]. Gabriela, este eleva în clasa a XI-a la Colegiul Na]ional {tefan cel Mare din Suceava, în timp ce Mihaela este elev\ în clasa a  X-a la Liceul Pedagogic. Pentru c\ nu [i-a g\sit un loc de munc\ mai bine pl\tit în comun\, Mihai , a plecat la munc\ peste hotare.Copiii tr\iesc din pensia de urma[ de pe urma tat\lui [i aloca]ia dat\ de la stat pe care o primesc doar cei care merg la [coal\. Atunci c=nd p\rin]ii le erau în via]\, sus]in s\tenii, copii au primit o educa]ie aparte, în spriritul muncii [i al credin]ei. R\ma[i singuri, f\r\ sprijin p\rintesc, cu to]ii au  înv\]at s\ dr\muiasc\ banii, s\ fie harnici [i cumin]i.  P\rin]ii le-au l\sat în urma o gospod\rie  pentru care au muncit, iar copiii caut\ prin toate mijlocele s\ o men]in\. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …

No comments

  1. e un lucru de laudat ca au ajutat ! dar totusi, pare cam putin……2000 lei e spaga de o zi la 2 echipaje (mai harnice) radar. daca era doar de la politia comunitara suceava…….era ok. dar TOATA politia suceava asa putin ????