Sunday , July 21 2024

Politia incearca sa aduca „Un plus de siguranta” in locuintele sucevenilor

N campania na]ional\ de prevenire a furturilor din locuin]e „Un plus de siguran]\” s-a lansat [i la Suceava n organizatorii vor `ncerca s\ informeze cet\]enii cu privire la modalit\]ile prin care `[i pot proteja locuin]ele n `n cadrul campaniei vor fi mobiliza]i pre[edin]ii asocia]iilor de locatari, precum [i agen]i ai Poli]iei de Proximitate

La sediul Poli]iei Municipiului Suceava, a avut loc ieri o conferin]\ de pres\ `n cadrul c\reia a fost lansat\ campania na]ional\ „Un plus de siguran]\”, ce are in vizor prevenirea furturilor din locuin]e. Aceast\ campanie va fi implementat\ [i la nivelul jude]ului Suceava, baz=ndu-se pe faptul c\ un sfert din  infrac]iunile de furt din locuin]\ petrecute `n anul 2009, au avut la baz\ neglijen]a [i indolen]a victimelor.
Campania urm\re[te informarea cet\]enilor cu privire la m\surile ce pot fi luate pentru protejarea locuin]elor, obiectivele ei transpun=ndu-se `ntr-o serie de activit\]i care se vor desf\[ura `ntre 4 noiembrie [i 20 decembrie.
Aceste activit\]i constau `n `nt=lniri cu grupurile ]int\, cu scopul de a lansa un program de responsabilizare prin intermediul unor materiale informative, la nivelul jude]ului Suceava fiind disponibile un num\r de 4.000 flyere, stickere [i afi[e, la acestea ad\ug=ndu-se [i un spot video, realizat  `n cadrul campaniei, care va fi promovat `n mass-media.
Ineditul acestei campanii, spun ini]iatorii ei, `l prezint\ `nt=lnirile cu asocia]iile de proprietari, ocazie cu care poli]i[tii vor `ncerca s\ `i mobilizeze [i s\ le prezinte [i un alt atribut pe care ace[tia `l au, acela de a se implica `n tot ceea ce `nseamn\ siguran]a locatarilor.
~n cadrul campaniei, s-a lansat [i un concurs – tombol\, adresat `n special pre[edin]ilor asocia]iilor de locatari [i asocia]iilor `n general, premiile oferite const=nd `ntr-un sistem de siguran]\ sau securitate pentru imobilul pe care `l reprezint\ – interfon sau sistem de alarm\, o camer\ de luat vederi sau alt sistem de securitate.
La nivel jude]ean, s-a hot\r=t ca aceast\ campanie s\ se desf\[oare cu predilec]ie `n municipiile jude]ului Suceava – R\d\u]i, F\lticeni, C=mpulung Moldovenesc, Vatra Dornei [i Suceava, din cauz\ c\ este o campanie care vizeaz\ `n principal spargerile de locuin]e de la bloc [i locuitorii ora[elor care au astfel de imobile.
{eful Poli]iei Municipiului Suceava, Florin Poenari a declarat c\ va acorda tot sprijinul `n derularea acestei campanii, subliniind faptul c\ `n municipiul Suceava s-a inregistrat un trend u[or ascendent `n ultimul an `n ceea ce prive[te furtul din locuin]e, [i c\ se dore[te corectarea acestor cifre.
La aceast\ `nt=lnire au luat parte [i [efii poli]iei municipiilor R\d\u]i [i F\lticeni, care au declarat: „Vrem s\ educ\m popula]ia `n ceea ce prive[te infrac]ionalitatea. Cet\]enii cap\t\, `n general foarte mult\ experien]\ `n protejarea bunurilor [i a habitatului `mpotriva furturilor din locuin]\ dup\ ce au ajuns victime. Noi `ncerc\m s\ `i ajutam s\ capete aceast\ experien]\ `nainte de a se ajunge `ntr-o asemenea situa]ie.”
Organizatorii acestei campanii preventive, s-au ar\tat `ncrez\tori c\ popula]ia va fi receptiv\ la recomand\rile pe care le vor face [i vor da dovad\ de mai pu]in\ superficialitate.
La nivelul jude]ului Suceava, `n perioada ianuarie – septembrie 2010, au fost `nregistrate 271 infrac]iuni de furt din locuin]\, num\r `n cre[tere fa]\ de 240 `nregistrate `n aceea[i perioad\ a anului trecut. (Cezar P|UN)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …