Saturday , July 20 2024

PNL Suceava isi exclude astazi singurul parlamentar si pe primarul Serban

Primarul din Campulung, Constantin Gabriel Serban

N ast\zi, Delega]ia Permanent\ a Partidului Na]ional Liberal Suceava urmeaz\ s\ consfin]easc\ excluderea din partid a deputatului Mircea Grosaru [i a primarului de C=mpulung, Constantin Gabriel {erban n lui Grosaru i se imput\ c\ la Bucure[ti danseaz\ cu puterea, iar la Suceava face pe reformatorul `n PNL, neparticip=nd la [edin]e [i nepl\tindu-[i cotiza]ia n {erban este acuzat c\ s-a folosit de PNL c=t acest partid a fost la guvernare, apoi s-a dat cu PDL-ul, f\r\ folos pentru c\ `n ora[ul pe care `l conduce nu s-a mi[cat nimic de [ase ani

La Delega]ia Permanent\ a Organiza]iei Jude]ene a Partidului Na]ional Liberal vor fi luate `n discu]ie dou\ subiecte “fierbin]i”, `n prezen]a pre[edintelui PNL, Crin Antonescu. Este vorba despre excluderea din partid a deputatului Mircea Grosaru, care reprezint\ `n Parlamentul Rom=niei interesele minorit\]ii italiene dar este `n acela[i timp membru `n Biroul Politic Jude]ean al PNL. Al doilea subiect de analiz\ pentru Delega]ia Permanent\ `l vizeaz\ pe primarul municipiului C=mpulung Moldovenesc, Constantin Gabriel {erban, care s-a dat cu puterea [i trebuie exclus de asemenea din partid.
N “Rechizitoriul” lui Mircea Gro[aru

Deputatul Mircea Grosaru
Mircea Grosaru a devenit deputat al minorit\]ii italiene din Rom=nia ca reprezentant al Asocia]iei Italienilor din Rom=nia, nu pe listele Partidului Na]ional Liberal. El a r\mas doar simplu membru al PNL, care , spun surse din interiorul partidului, nu se poate prevala de drepturile pe care le are un parlamentar ales pe listele acestei forma]iuni politice. Pe de alt\ parte, spun liberalii suceveni, la Bucure[ti, Mircea Grosaru este la guvernare, ]in=nd trena PDL, a guvernului Boc [i a lui Traian B\sescu, dovad\ st=nd faptul c\ la toate mo]iunile simple sau cele de cenzur\ `mpotriva cabinetului Boc de c\tre Partidul Na]ional Liberal, al c\rui membru este, el a votat `mpotriv\, inclusiv la mo]iunea privind t\ierea salariilor  [i a pensiilor rom=nilor. Colegii s\i din PNL Suceava mai spun c\, de un an, de c=nd a fost ales membru `n Biroul Jude]ean al PNL fiindc\ s-ar fi “aciuat” pe l=ng\ cei pe care i-a considerat la un moment dat `nving\tori `n lupta politic\, el [i-a permis s\ nu participe dec=t la o singur\ [edin]\ de a Biroului Jude]ean, lipsind la alte 47. ~n acela[i registru, lui Mircea Grosaru i s-a atras aten]ia c\ nu [i-a pl\tit cotiza]ia la partid, cam tot `n acest interval. Atunci c=nd i s-a adu la cuno[tin]\ faptul c\ func]ia de membru `n Biroul Jude]ean `nseamn\ nu numai privilegii ci [i asumarea de responsabilit\]i [i lupta din opozi]ie `mpotriva gre[elilor actualilor guvernan]i, Mircea Grosaru a intervenit `n pres\ `mpotriva Partidului Na]ional Liberal, a deciziilor organelor de conducere a PNL Suceava [i a colegilor de partid. Pe acest fond, Organiza]ia municipal\ Suceava a PNL  din care face parte omul politic vizat, a propus excluderea sa din partid. Biroul Jude]ean a aprobat propunerea cu unanimitate de voturi iar ast\zi va fi luat\ [i o hot\r=re `n acest sens, `n Delega]ia Permanent\.
Unii membri PNL `[i pun `ntreb\ri [i cu privire la modul `n care Mircea Grosaru a ajuns deputat din partea italienilor din Rom=nia, [tiut fiind c\ el este rom=n sadea [i nua are niciun fel de sorginte italieneasc\. Alte `ntreb\ri vizeaz\ modul `n care au fost folosite fondurile pe care cabinetul parlamentar [i Asocia]ia italienilor  pe care Mircea Grosaru o reprezint\ primite din bugetul de stat [i care nu sunt deloc mici. Pentru c\, `n opinia colegilor liberali ai deputatului Grosaru, acestea nu se reg\sesc `n scopul pentru care aceste sume au fost oferite – sprijinirea comunit\]ii italiene din Rom=nia.
N Un “rechizitoriu” mai scurt pentru primarul din C=mpulung Moldovenesc
Constantin Gabriel {erban, primarul municipiului C=mpulung Modovenesc, a c\rui excludere din Partidul Na]ional Liberal va fi de asemenea pus\ pe tapet ast\zi la Delega]ia Permanent\ a Organiza]iei Jude]ene a acestei forma]iuni politice, la care va participa [i pre[edintele PNL Crin Antonescu, are [i el “belele” sale. Liberalii care l-au primit `n partid nu pot uita c\ `n 2004 {erban a ajuns primar pe listele URR [i a trecut mai apoi la PNL c=nd acest partid s-a aflat la guernare. Ulterior, primarul din C=mpulung Moldovenesc [i-a manifesta op]iunea pentru PDL, partid care se afl\ acum la conducerea ]\rii. Pentru liberalii suceveni este evident c\ nu doctrina sau principiile politice sunt interesante pentru Constantin Gabriel {erban, ci doar oportunismul politic necesar pentru a-[i conseva func]ia de edil [ef al C=mpulungului. Liberalii suceveni au mai punctat faptul c\ `n nicio campanie electoral\ primarul {erban nu a fost al\turi de PNL, de fiecare dat\ sprijinind pe Gheorghe Flutur, Traian B\sescu [i guvernul Boc. Toate aceste tr\d\ri ar fi fost poate de iertat, at=ta vreme c=t urbea pe care o conduce  – C=mpulung Moldovenesc, ar fi avut ceva de c=[tigat. ~n realitate, municipiul de sub Rar\u a r\mas singurul ora[ important din jude] `n care nu s-a f\cut mai nimic. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …