Tuesday , June 6 2023

PNL Suceava isi exclude astazi singurul parlamentar si pe primarul Serban

Primarul din Campulung, Constantin Gabriel Serban

N ast\zi, Delega]ia Permanent\ a Partidului Na]ional Liberal Suceava urmeaz\ s\ consfin]easc\ excluderea din partid a deputatului Mircea Grosaru [i a primarului de C=mpulung, Constantin Gabriel {erban n lui Grosaru i se imput\ c\ la Bucure[ti danseaz\ cu puterea, iar la Suceava face pe reformatorul `n PNL, neparticip=nd la [edin]e [i nepl\tindu-[i cotiza]ia n {erban este acuzat c\ s-a folosit de PNL c=t acest partid a fost la guvernare, apoi s-a dat cu PDL-ul, f\r\ folos pentru c\ `n ora[ul pe care `l conduce nu s-a mi[cat nimic de [ase ani

La Delega]ia Permanent\ a Organiza]iei Jude]ene a Partidului Na]ional Liberal vor fi luate `n discu]ie dou\ subiecte “fierbin]i”, `n prezen]a pre[edintelui PNL, Crin Antonescu. Este vorba despre excluderea din partid a deputatului Mircea Grosaru, care reprezint\ `n Parlamentul Rom=niei interesele minorit\]ii italiene dar este `n acela[i timp membru `n Biroul Politic Jude]ean al PNL. Al doilea subiect de analiz\ pentru Delega]ia Permanent\ `l vizeaz\ pe primarul municipiului C=mpulung Moldovenesc, Constantin Gabriel {erban, care s-a dat cu puterea [i trebuie exclus de asemenea din partid.
N “Rechizitoriul” lui Mircea Gro[aru

Deputatul Mircea Grosaru
Mircea Grosaru a devenit deputat al minorit\]ii italiene din Rom=nia ca reprezentant al Asocia]iei Italienilor din Rom=nia, nu pe listele Partidului Na]ional Liberal. El a r\mas doar simplu membru al PNL, care , spun surse din interiorul partidului, nu se poate prevala de drepturile pe care le are un parlamentar ales pe listele acestei forma]iuni politice. Pe de alt\ parte, spun liberalii suceveni, la Bucure[ti, Mircea Grosaru este la guvernare, ]in=nd trena PDL, a guvernului Boc [i a lui Traian B\sescu, dovad\ st=nd faptul c\ la toate mo]iunile simple sau cele de cenzur\ `mpotriva cabinetului Boc de c\tre Partidul Na]ional Liberal, al c\rui membru este, el a votat `mpotriv\, inclusiv la mo]iunea privind t\ierea salariilor  [i a pensiilor rom=nilor. Colegii s\i din PNL Suceava mai spun c\, de un an, de c=nd a fost ales membru `n Biroul Jude]ean al PNL fiindc\ s-ar fi “aciuat” pe l=ng\ cei pe care i-a considerat la un moment dat `nving\tori `n lupta politic\, el [i-a permis s\ nu participe dec=t la o singur\ [edin]\ de a Biroului Jude]ean, lipsind la alte 47. ~n acela[i registru, lui Mircea Grosaru i s-a atras aten]ia c\ nu [i-a pl\tit cotiza]ia la partid, cam tot `n acest interval. Atunci c=nd i s-a adu la cuno[tin]\ faptul c\ func]ia de membru `n Biroul Jude]ean `nseamn\ nu numai privilegii ci [i asumarea de responsabilit\]i [i lupta din opozi]ie `mpotriva gre[elilor actualilor guvernan]i, Mircea Grosaru a intervenit `n pres\ `mpotriva Partidului Na]ional Liberal, a deciziilor organelor de conducere a PNL Suceava [i a colegilor de partid. Pe acest fond, Organiza]ia municipal\ Suceava a PNL  din care face parte omul politic vizat, a propus excluderea sa din partid. Biroul Jude]ean a aprobat propunerea cu unanimitate de voturi iar ast\zi va fi luat\ [i o hot\r=re `n acest sens, `n Delega]ia Permanent\.
Unii membri PNL `[i pun `ntreb\ri [i cu privire la modul `n care Mircea Grosaru a ajuns deputat din partea italienilor din Rom=nia, [tiut fiind c\ el este rom=n sadea [i nua are niciun fel de sorginte italieneasc\. Alte `ntreb\ri vizeaz\ modul `n care au fost folosite fondurile pe care cabinetul parlamentar [i Asocia]ia italienilor  pe care Mircea Grosaru o reprezint\ primite din bugetul de stat [i care nu sunt deloc mici. Pentru c\, `n opinia colegilor liberali ai deputatului Grosaru, acestea nu se reg\sesc `n scopul pentru care aceste sume au fost oferite – sprijinirea comunit\]ii italiene din Rom=nia.
N Un “rechizitoriu” mai scurt pentru primarul din C=mpulung Moldovenesc
Constantin Gabriel {erban, primarul municipiului C=mpulung Modovenesc, a c\rui excludere din Partidul Na]ional Liberal va fi de asemenea pus\ pe tapet ast\zi la Delega]ia Permanent\ a Organiza]iei Jude]ene a acestei forma]iuni politice, la care va participa [i pre[edintele PNL Crin Antonescu, are [i el “belele” sale. Liberalii care l-au primit `n partid nu pot uita c\ `n 2004 {erban a ajuns primar pe listele URR [i a trecut mai apoi la PNL c=nd acest partid s-a aflat la guernare. Ulterior, primarul din C=mpulung Moldovenesc [i-a manifesta op]iunea pentru PDL, partid care se afl\ acum la conducerea ]\rii. Pentru liberalii suceveni este evident c\ nu doctrina sau principiile politice sunt interesante pentru Constantin Gabriel {erban, ci doar oportunismul politic necesar pentru a-[i conseva func]ia de edil [ef al C=mpulungului. Liberalii suceveni au mai punctat faptul c\ `n nicio campanie electoral\ primarul {erban nu a fost al\turi de PNL, de fiecare dat\ sprijinind pe Gheorghe Flutur, Traian B\sescu [i guvernul Boc. Toate aceste tr\d\ri ar fi fost poate de iertat, at=ta vreme c=t urbea pe care o conduce  – C=mpulung Moldovenesc, ar fi avut ceva de c=[tigat. ~n realitate, municipiul de sub Rar\u a r\mas singurul ora[ important din jude] `n care nu s-a f\cut mai nimic. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Stupca lui Ciprian Porumbescu a găzduit numeroase manifestări de comemorare a marelui compozitor

În cursul zilei de luni, 5 iunie, ca de altfel și în weekend, au avut …