Thursday , April 18 2024

Plin de datorii si trimis in judecata de DNA, patronul Gemanar inhata fonduri europene prin interpusi. COMINCO – buturuga ce poate rasturna mari proiecte europene din judet

Vesnic abonat la licitatiile organizate de statul roman, COMINCO a ajuns acum sa puna mana pe lucrari importante din judet, chiar daca legea nu-i permite acest lucru, avand uriase datorii catre bugetul de stat

N acum doi ani, Gheorghe Gem\nar a fost trimis `n judecat\ pentru un prejudiciu de aproape o jum\tate de milion de euro, `n afacerea Tehnopolis Ia[i, realizat\ cu bani de la Comunitatea European\ n dosarul pe care DNA l-a trimis `n judecat\ `n 2008 a `n]epenit undeva la Judec\toria Sectorului 5 Bucure[ti u  Gheorghe Gem\nar a descoperit o nou\ modalitate de a c=[tiga bani – asociindu-se cu alte firme, a c=[tigat licita]ii importante, tot pe bani europeni, `n Suceava n groapa de gunoi de la Moara, restaur\ri la m\n\stirile Dragomirna, Sucevi]a [i Moldovi]a, reconstruc]ia drumului  Dorna – Panaci, toate lucr\ri cu finan]are european\ sunt investi]ie `n care Cominco are partea sa la `ncas\ri n SC Cominco Bucovina SA avea, la jum\tatea anului acesta, o datorie la bugetul de stat de 64,6 miliarde de lei, pentru care s-a `nceput executarea silit\, situa]ie care nu-i permite s\ acceseze niciun fel de fonduri – europene sau de la statul rom=n

Gheorghe Gem\nar, patronul Cominco Bucovina SA, s-a dovedit a fi unul dintre cei mai orienta]i patroni din Rom=nia. Dac\ pe vremea guvern\rii PSD a `nfiin]at o firm\ pentru copiii lui [i ai potenta]ilor zilei – GEMACU, procurorii DNA nu l-au iertat [i l-au trimis `n judecat\  pentru un prejudiciu de aproape o jum\tate de milion de euro, `n afacerea Parcului Tehnologic “Tehnopolis” Ia[i. Dosarul `ns\ se afl\,  din 2008,  pe rolul Judec\toriei Sectorului 5 Bucure[ti, instan]\ care nu a dat `nc\ nicio solu]ie `n ceea ce `l prive[te pe afaceristul sucevean trimis `n judecat\.
Procurorii Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie l-au trimis în judecat\, `n octombrie 2008, pe directorul general al SC “Cominco” SA, Gheorghe Gem\nar, acuzându-l c\ ar fi creat un prejudiciu de aproape jum\tate de milion de euro prin folosirea unor materiale mult mai ieftine decât cele prev\zute în contract, la construirea Parcului Tehnologic “Tehnopolis” Ia[i. ~n perioada septembrie 2004 – mai 2005, Gem\nar, care era [i responsabil cu func]ionarea sistemului calit\]ii la “Tehnopolis”, a prezentat situa]ii lunare de lucr\ri care erau false. Acestea atestau c\ lucr\rile au fost executate conform contractului, de[i erau utilizate alte materiale decât cele prev\zute. Prejudiciul astfel produs a fost estimat la 431.000 de euro.
Procurorii l-au acuzat pe Gheorghe Gem\nar de folosire sau prezentare de documente ori declara]ii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat ob]inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunit\]ilor Europene.
O parte din banii europeni pentru depozitul de de[euri de la Moara intr\ `n portofelul patronului de la Cominco
Apeten]a patronului de la Cominco pentru bani proveni]i din fondurile europene nu s-a diminuat deloc dup\ ce a fost trimis `n judecat\. Exemplele cele mai la `ndem=n\ provin chiar din investi]ii ob]inute `n jude]ul Suceava cu bani de la Uniunea European\. Pentru c\ `nregistreaz\ datorii la stat de zeci de miliarde de lei vechi, iar patronul este trimis `n judecat\ pentru deturnare de fonduri europene, firma Cominco nu a putut participa direct la licita]ii pentru cheltuire de asemenea fonduri ob]inute prin proiecte. A reu[it `ns\ s\ se lipeasc\ de alte firme, titulare la c=[tigarea licita]iei pentru executarea unor astfel de proiecte.
Groapa de gunoi de la Moara este unul dintre acestea. Investi]ia demarat\ `n 18 iunie a acestui an a avut ca firm\ c=[tig\toare a licita]iei organizate firma Alpine Bau din Austria. Dar ea nu va realiza singur\ investi]ia preconizat\ a se finaliza la sf=r[itul acestui an. Asociat `n afacere este SC Cominco Bucovina SA.
Groapa de gunoi de la Moara se va întinde pe o suprafa]\ de 7,5 hectare [i va asigura procesarea a 100.000 de tone de de[euri pe an. Valoarea investi]iei finan]at\ cu fonduri europene nerambursabile este de 4,36 milioane de euro.
Cominco restaureaz\, mai nou, m\n\stiri din patrimoniul UNESCO, cu fonduri UE
P=n\ în 2012, trei dintre m\n\stirile din jude]ul Suceava, Dragomirna, Moldovi]a [i Sucevi]a, incluse [i în patrimoniul mondial – clasificate ca monumente UNESCO – vor fi restaurate [i modernizate.
Trei firme sucevene General Construct, Loial [i Cominco SA au adjudecat licita]iile organizate. Finan]area lucr\rilor se asigur\ din fonduri europene atrase prin programul Opera]ional Regional (POR). La M\n\stirea Dragormirna a fost prev\zut\ cea mai mare valoare total\ a proiectului,  25,7 milioane de lei din cele 39,07 milioane, prev\zute în total. Pentru M\n\stirea Sucevi]a a fost prev\zut\ o valoare total\ a proiectului în suma de 6,29 de milioane de lei, iar pentru proiectul de la M\n\stirea Moldovi]a a fost prev\zut\ o valoare total\ de 7,05 milioane de lei.
La M\n\stirea Dragomirna sunt prev\zute a se executa amenaj\ri de mansard\ [i chilii în partea de vest a m\n\stirii, înlocuirea învelitorilor cl\dirilor, restaurarea iconostasului, realizarea punctului de informare turistic\, realizarea iluminatului arhitectural, repara]ii la t=mpl\rie, u[i [i ferestre, realizarea centralei termice, împrejmuirea principal\ [i secundar\, refacerea pavimentului de acces principal la m\n\stire, realizarea re]ealei de alimentare cu ap\ la ansamblul m\n\stiresc. La M\n\stirea Sucevi]a sunt prev\zute a se executa organizarea muzeului, organizarea unei expozi]ii de icoane de patrimoniu – secol XVI, organizarea depozitului de icoane, realizarea de pliante [i bro[uri publicitare, amplasarea infochio[cului de informare turistic\, amplasarea unui sistem audioghid în format digital, realizarea iluminatului arhitectural, modernizarea aleilor interioare, restaurarea [i conservarea picturii interioare [i a iconostasului, realizarea dot\rii laboratorului de conservare [i restaurare icoane inclusiv cu aparate de m\sura [i de control al microclimatului.
La M\n\stirea Moldovi]a sunt prev\zute a se face organizarea unei expozi]ii de icoane, restaurarea [i conservarea icoanelor din depozitul m\n\stirii, amplasarea infochio[cului de informare turistic\, amplasarea unui sistem audioghid în format digital, realizarea sistemului informatic [i a iluminatului arhitectural.
De re]inut c\ valoarea total\ a proiectelor de restaurare [i conservare a patrimoniului cultural [i de modernizare a infrastructurii conexe la cele trei m\n\stiri este de 39 de milioane de lei, îns\ firmele General Construct, Loial [i Cominco au licitat cu 27,69 de milioane de lei lucr\rile de execu]ie. Asta în condi]iile în care exist\ [i unii subantreprenori, cel pu]in în ce prive[te restaurarea picturilor [i icoanelor unde trebuie speciali[ti acredita]i [i recunoscu]i [i unde este o munca mig\loas\.
Lips\ de chef de munc\ la Cominco `n reabilitarea drumului Dorna – Panaci – Bilbor, unde se cheltuiesc de asemenea bani europeni
Firma Cominco se ocup\ [i de reabilit\ri de drumuri jude]ene, de asemenea, pe fonduri europene. Drumul jude]ean Dorna  – Panaci – Bilbor, lung de 22 de kilometri, pe por]iunea Panaci – Bilbor se face printr-un proiect cu finan]are european\ nerambursabil\ în valoare de 9,9 milioane de euro.
Firmele Eurostrade, Conbucovina [i Cominco sunt cele care, `n luna august a acestui an erau puse la afi[ier de pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, c\ nu `[i fac treaba. “Sunt trei companii din Suceava care au ob]inut contractul de execu]ie [i în loc sa fie bucuroase c\ au de lucru vedem c\ au înt=rzieri foarte mari”, spunea, `n luna august a acestui an, Gheorghe Flutur, referindu-se la cele trei firme implicate `n realizarea investi]iei cu fonduri europene.
{eful executivului jude]ean spunea c\ firmele contractante, printre care [i-a g\sit loc [i Cominco, firma debitoare la stat cu zeci de miliarde [i cu patronul trimis `n judecat\ pentru deturnare de fonduri europene, ar trebui s\ munceasc\ [i s=mb\ta [i noaptea, pentru a recupera timpul pierdut.
Precum se vede, un patron, chiar dac\ este judecat pentru deturnare de fonduri provenite de la Uniunea European\, `[i poate continua [i dezvolta afacerile prin care s\ `ncaseze al]i bani europeni pe proiecte `n valoare de milioane de euro.
Pentru c\ nu mai putea fi titular\ la licita]ii, firma Cominco s-a lipit de alte societ\]i cu bonitate bun\ [i, `n acest fel, Gem\nar prosper\  pe bani europeni, f\r\ s\  fie deloc deranjat de procesul penal ini]iat de DNA ce `l are pe rol la o judec\torie de sector, care nu a avansat deloc timp de mai bine de doi ani.
De[i COMINCO are filiale [i sucursale `n mai multe loca]ii din ]ar\, printre acestea num\r=ndu-se [i cele de la Frasin (Cominco Bucovina, Cominco Frasin [i Mecanizare Frasin), `n spatele tuturor acestora se afl\ Gheorghe Gem\nar, care are [i calitatea de pre[edinte al Consiliului de Administra]ie al COMINCO SA.
~n condi]iile `n care Gem\nar este judecat chiar pentru deturnare de fonduri europene [i firma are datorii de peste 1,5 milioane de euro la bugetul de stat, situa]ie care, conform legii, nu permite participarea la niciun fel de licita]ii privind fonduri europene sau ale statului rom=n, exist\ riscul ca finan]area pentru importantele lucr\ri men]ionate mai sus s\ fie anulat\. (N. RO{CA)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …

No comments

 1. Am citit si eu acest asa numit reportaj….. si sunt foarte scarbit de presa din Romania! Domnilor, ar trebui sa va cautati alte surse de informatii…
  Tocmai ca drumul de care vorbiti in asa cunostinta de cauza, Dorna-Panaci, este aproape gata… nici macar nu stiti cu cate sacrificii… voi stiti doar sa denigrati… uitati poate ca portiunea din DN 17 Iacobeni – Mestecanis este facuta tot COMINCO si circulati foarte bine pe el, DN 17 Vatra Dornei – limita ci Bistrita Nasaud…. tot Cominco l-a facut… si este mai calitativ decat multe altele… Vorbiti domnilor… vorbiti… nu vedeti decat ce vreti voi… Groapa de gunoi de la Moara…. cate zile au fost cu intemperii si cate au fost favorabile lucrului? Ati fost macar sa va interesati sa vedeti in ce stadiu este lucrarea? Cine va pune pe voi sa denigrati fara sa fiti la randul vostru pedepsiti? Pe cine aveti “in spate” domnilor? Nici macar nu stiti ca Gheorghe Gemanar este doar Presedintele Consiliului de Administratie la S.C COMINCO S.A….. nu este patron…. S.C. COMINCO S.A este o firma care are 5 actionari cu majoritate de actiuni… Pe scurt… faceti-va temele mai bine domnilor ziaristi… Nu vreau sa va spun mai multe… Sunte-ti slabi. Va multumesc!

  • Agamemnon Dandanache

   Tovarase Paul ce treaba are articolul de mai sus cu ajutorul dat oamenilor din judet?
   “Tot eu”, cand ati licitat nu ati stiut ce sacrificii marete trebuie facute? Trebuia sa lasati alta firma sa ia lucrarea daca nu aveti experienta necesara sa evaluati dificultatea unei lucrari si apoi nu sunteti capabili sa terminati la timp si in costuri.

 2. Poate nu cunoasteti speta,dar vreau sa argumentez citeva idei care ziaristul habar nu are ce zice,cu certitudine acest domn ziarist a scris din auzite desprea Gheorghe Gemanar.Acest domn pe nu me Gemanar a ajutat foste multe persoane din judetul Suceava pe linga faptul ca a si dat piinea oamenilor din judet.Sa va fie rusine de acuzatile nefondate care le aduceti la adresa acestui om,eu il cunoasc persoanal pe acest om si cine ia cerut ajutorul pe dori lea servit.Eu cred ca toti faceti din invidie sal denegrati dar va spun cu certitudine ca niciodata nimeni si nimc nu il va da jos sau il va distruge pe acest om !!!Este prea doxa de destept sal distruga moguli!sa auzim de mine GIGI…

 3. sa-mi trag una! va fi iures mare dupa chestia asta. Oricum, bravo, trebuia cineva sa -l infunde si pe Gemanar asta. Prea s-a crezut smecher 20 de ani.