Thursday , May 23 2024

Pierderi mai mari cu 18 % de la un an la altul, la firmele din judet

.
N statistica Registrului Comer]ului arat\ c\ cifra de afaceri total\ a firmelor din Suceava a sc\zut cu peste 374 milioane de lei iar pierderile agen]ilor economici au crescut `ntr-un singur an cu peste 50 de milioane de lei n
Cifra de afaceri total\ a firmelor din jude]ul Suceava a sc\zut, conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comer]ului, `n mod semnificativ `n 2009 fa]\ de 2008. Aceea[i statistic\ relev\ faptul c\ `n anul care a trecut, unele firmele din jude] au ob]inut profituri mai mari, `ns\ la capitolul pierderi statistica general\ relev\ o cre[tere foarte mare. ~n mod concret, `n anul 2008, cifra de afaceri total\ a firmelor din jude]ul Suceava a fost, conform bilan]urilor depuse, de 9,333 miliarde de lei. ~n anul 2009, cifra total\ de afaceri a sc\zut la 8,95 miliarde de lei. Diferen]a de 374,6 milioane de lei reprezint\ o sc\dere de 4%. ~n mod paradoxal, pe fondul sc\derii cifrei de afaceri s-a `nregistrat o cre[tere a profitului mediu, este drept, cu numai 1,53 milioane de lei. Pierderile `ns\, la sumedenia de societ\]i comerciale care nu au reu[it s\ ]in\ piept crizei, sunt mult mai mari – 50,86 milioane de lei, ceea ce `nseamn\ o cre[tere a activit\]ilor economice `n pierdere de 17,8%. Este drept c\ ace[ti indicatori reflect\ o stare de lucruri `n care s-a luat `n calcul [i sc\derea num\rului de agen]i economici `n activitate, de la un an la altul.
De altfel, directorul Oficiului Registrului Comer]ului Suceava, C\t\lina Vartic, a declarat, ieri, c\ `n zilele urm\toare ORC Suceava va depune la Tribunal cereri pentru dizolvarea a aproximativ 1.270 firme care nu au depus bilan]uri aferente anului 2009, cu precizarea c\, pe m\sur\ ce se depun aceste bilan]uri, cifra poate sc\dea. ~n primele tran[e, au fost depuse la Tribunal cereri de dizolvare pentru 374 de firme, urm=nd ca p=na la 15 septembrie s\ fie procesate cu rezolu]ie de trimitere `n instan]\ [i diferen]a p=n\ la suma amintit\ ini]ial.
~ntr-un top al domeniilor care au avut pierderi `n 2008, dar [i `n 2009, pe primul loc sunt dealerii auto, urma]i de cei care activeaz\ `n constructii, iar pe locul trei se afl\ prestatorii de activit\]i profesionale [i [tiin]ifice. Printre altele, aici este vorba despre activit\]i juridice, contabilitate, consultan]\, management, arhitectur\ [i publicitate. Pe locul patru se g\se[te industria prelucr\toare, iar pe ultimul loc domeniul transporturilor [i de depozitare. ~n schimb, anul trecut, ultimul loc a fost ocupat de domeniul tranzactiilor imobiliare. ~n topul celor mai profitabile domenii `n anul 2008, pe primul loc se aflau tot dealerii auto, iar pe locul doi activit\]ile profesionale. Pe locul trei se situa domeniul construc]iilor, pe locul patru industria, iar pe locul cinci cel al tranzac]iilor imobiliare.
Vasile Armenean, patronul firmei Betty Ice, cunoscut produc\tor de `nghe]at\ sucevean se consider\ mul]umit pentru c\ `n cazul s\u, s-a `nregistrat `n anii lua]i `n calcul o cre[tere u[oar\ a cifrei de afaceri [i a profitului. “La modul general, dac\ privim activitatea economic\ din jude], criza s-a manifestat din plin `n domenii care le cunoa[tem deja – activitatea `n construc]ii, cea de industrializare a lemnului, comer]ul, fie acesta cu automobile sau cu electrocasnice. A sc\zut cererea [i astfel to]i operatorii din aceste domenii au avut mai mult sau mai pu]in de suferit”, consider\ Vasile Armenean.
Elena Anisoi, directorul SC Bermas SA, este `ntruc=tva, pe aceea[i linie cu Vasile Armenean. Ea consider\, ca [i acesta din urm\ c\ doar o gospod\rire bun\ a afacerii, `n ace[ti ani de criz\, poate s\ te men]in\ pe linia de plutire [i, de ce nu, s\ aduc\ [i dezvoltare a afacerii. “Am reu[it `n ace[tia ani o cre[tere u[oar\ a cifrei de afaceri, am f\cut economii la tot ceea ce `nseamn\ costuri, am c\utat cele mai bune solu]ii la b\nci, ca acas\, am f\cut economii ca s\ supravie]uim. Pe de alt\ parte, ne-am bazat pe previziuni `n care am luat `n calcul c=t mai mul]i factori, previziuni pentru un an sau doi, pentru a nu fi lua]i prin surprindere `n viitor”, a declarat Elena Anisoi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gheorghe Flutur s-a întâlnit cu fermierii în piața din Arbore: Trebuie ajutați să își vândă mai bine produsele

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost miercuri de dimineață în piața de la Arbore, …