Tuesday , May 24 2022

Piata meditatiilor, tot mai infloritoare inaintea examenului de Bacalaureat

Dup\ rezultatele mediocre `nregistrate anul trecut la examenul de bacalaureat, liceenii s-au apucat de `nv\]at [i mul]i dintre ei solicit\ ajutorul profesorilor pentru a se preg\ti `n particular N p\rin]ii suceveni care au copii în clasa a XII-a investesc lunar sute de lei în medita]ii pentru discipline precum limba român\, matematic\, fizic\, chimie sau limba englez\ N tariful pentru medita]iile `n particular variaz\ `ntre 20 [i 60 de lei [i difer\ `n func]ie de disciplin\, de prestigiul profesorului, de nivelul elevului meditat [i de num\rul de [colari care particip\ la [edin]a de preg\tire

Modul de desf\[urare al examenului de bacalaureat din vara anului 2011 a b\gat frica `n viitorii absolven]i, liceenii solicit=nd ajutor suplimentar `n vederea ob]inerii unui rezultat onorabil `n cadrul ‘examenului maturit\]ii’.
Dac\ rezultatele examenului de bacalaureat din 2011 au fost mediocre, anul 2012 vine cu promisiunea unor m\suri mult mai drastice. Examenul de bacalaureat din vara acestui an va fi cu mult mai strict fa]\ de anul trecut [i asta datorit\ faptului c\ toate s\lile de clas\ din jude] vor avea montate camere de supraveghere, astfel c\ elevii vor trebui s\ se ab]in\ de la tacticile alternative de a promova examenul. Camerele de supraveghere, materia stufoas\, probele numeroase de concurs, incertitudinea modalit\]ii de admitere la facultate `i determin\ pe elevi s\ opteze pentru medita]ii. Mai pu]in de dou\ luni au r\mas p=n\ la debutul examenului de bac iar strategia de a îngr\[a porcul în ajun pare c\ nu le mai surâde celor ce se apropie de examenul maturit\]ii, care spun c\ se preg\tesc pentru examenul de final de liceu de la `nceputul anului. Profesorii care predau discipline precum matematica, limba [i literatura rom=n\ [i limbi str\ine abia dac\ `[i mai g\sesc c=te o or\ liber\ `n programul zilnic, pu]ini fiind num\rul elevilor care se mai pot m=ndri dup\ ce sus]in bacul c\ nu au luat medita]ii la vreo materie.
Pre]urile pentru medita]iile `n particular sunt aproximativ acelea[i ca cele practicate anul trecut [i variaz\ `n func]ie de prestigiul profesorului, de nivelul elevului meditat [i de num\rul de tineri care particip\ la [edin]a de preg\tire. 50- 60 de lei cost\ o [edin]\ individual\ de preg\tire la materiile matematic\ [i limba rom=n\ [i aproximativ 30- 40 de lei de persoan\ pentru [edin]e de grup (trei- patru elevi).
N medita]ii „la promo]ie”
Examenele din acest an nu i-au speriat doar pe elevii de liceu, ci i-au pus `n gard\ [i pe cei din ciclul gimnazial care urmeaz\ s\ participe la evaluarea na]ional\ de la finalul clasei a VIII-a. “La matematic\, profesoara lucreaz\ pe modelul testelor pe care urmeaz\ s\ le sus]in\ copilul, dar asta dup\ ce se asigura c\ elevul are cuno[tinle necesare. Nu facem orele cu profesorul de la clas\ pentru c\ am fost refuzat\, chiar dac\ acesta favorizeaz\ elevii din clas\ pe care `i mediteaz\”, explic\ o mam\ a unui viitor licean. Aceasta face [i un mic calcul, explic=nd totodat\ [i “promo]ia” sau “oferta” pe care i-a propus-o profesorul meditator. “Pentru o [edin]\ tariful este de 35 de lei, iar dac\ facem dou\ [edin]e `ntr-o s\pt\m=n\ tariful scade la 30 de lei”, explic\ mama.
N [omeri cu diplom\ universitar\ mediteaz\ elevi [i cu 15 lei [edin]a
Pentru cei care vor s\-[i aleag\ singuri meditatorul, o op]iune o reprezint\ internetul, cu prec\dere forumurile. Portalurile de internet privind medita]iile sunt pline de anun]uri din partea mai tinerilor meditatori, a studen]ilor sau a absolven]ilor care se ofer\ s\ preg\teasc\ elevi pentru examenul de bacalaureat `n schimbul unor sume mai mici de bani.
„Profesor t=n\r de istorie [i geografie- dinamic dar atent, calm, rabd\tor, meditez elevi de gimnaziu pentru examenul de capacitate”, „Absolvent\ a Facult\]ii de Matematic\, meditez elevi clasele 4- 8 la matematic\, cu seriozitate [i rabdare. Rezultate garantate”, „Absolvent universitate, meditez elevi la matematic\ cl. 5- 8. M\ deplasez la domiciliul elevului”- cam a[a arat\ c=teva dintre anun]urile postate pe un portal sucevean.
„Eu m-am `ntre]inut din medita]ii `nc\ din prima zi de facultate. Am facut [i eu medita]ii la r=ndul meu la englez\ [i francez\, mi-au pl\cut limbile str\ine [i e firesc s\ profit de pe urma acestui fapt. O [edin]\ cost\ 20 de lei, al]i fo[ti colegi mediteaz\ [i pentru 15 lei pe or\”, a declarat Otilia M., absolvent\ din vara anului trecut a Facult\]ii de Litere din cadrul USV. Mai ales `n perioada care precede cele mai importante examene din via]a unui elev, tinerii, `nc\ studen]i sau absolven]i, scot bani frumo[i din medita]ii.
N Codul de Etic\ interzice medita]iile
Potrivit unui Cod de Etic\ propus de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului, „toate activit\]ile de ob]inere a avantajelor materiale, inclusiv medita]iile”, vor fi interzise.
Conform MECTS, „Codul de etic\ reprezint\ o garan]ie a cre[terii calit\]ii [i prestigiului `nv\]\m=ntului preuniversitar, cre[tere ce se va realiza prin reducerea practicilor inadecvate [i/ sau imorale ce pot aparea `n mediul educa]ional preuniversitar [i prin autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea [i educa]ia”.
De cealalt\ parte, cadrele didactice `[i ap\r\ tab\ra [i sus]in c\ medita]iile sunt rezultatul curriculei mult `nc\rcate [i a ambi]iilor unor p\rin]i.
„Programa [colar\ prea înc\rcat\ [i lipsa unei stimul\ri financiare corecte a cadrelor didactice au dus la dezvoltarea medita]iilor particulare. Unii p\rin]ii sus]in c\ sunt nevoi]i s\ apeleze la medi-ta-]ii deoarece [coala nu mai asigur\ preg\tirea necesar\, `ns\ nu e `n totalitate a[a. Curricula este aglomerat\ [i prin urmare elevul nu poate asimila în clas\ toate cuno[tin]ele necesa-re. Cu toate acestea este exagerat ca un elev s\ ia medita]ii la cinci- [ase materii, de[i, de exemplu, aprofundarea unei limbi str\ine o vad mai mult dec=t necesar\”, este de parere un cadrul didactic sucevean. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Primarul Lungu: După data de 26 mai, este posibil să se semneze contractul de proiectare și execuție la Sala Polivalentă  

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a purtat marți discuții la CNI în legătură cu licitațiile …

No comments

  1. Dovada ca reforma din invatamant n-a rezolvat nimic . Asa cum nu va rezolva nici reforma din sanatate . Chiar daca , de maine , s-ar da salarii similare cu cele din vest , obiceiurile balcanice nu vor dispare usor . Probabil ca numai un invatamant privat in totalitate de la clasa a opta in sus , va rezolva problema . Sistemul acela va putea sa introduca reguli clare iar cei care le-ar incalca , n-ar mai putea profesa .