Saturday , December 3 2022

Peste 90% dintre candidatii din judetul Suceava au promovat proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere

N 22.562 de persoane au sus]inut proba teoretic\ a examenului pentru ob]inerea permisului de conducere auto `n anul 2010, procentul celor admi[i fiind de 51,41%

S=mb\t\ 26 februarie 2011 a avut loc [edin]a anual\ a Autorit\]ii Rutiere Rom=ne cu toate [colile de [oferi [i to]i instructorii auto autoriza]i din jude]. La aceast\ `nt=lnire au fost prezen]i [i reprezentan]ii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere [i ~nmatriculare a vehiculelor, comisarul Florin Chiaptanaru [i subcomisarul Radu Ionu] Obreja, dar [i reprezentantul Prefecturii Suceava, Florin Sinescu, director al Direc]iei de Coordonare a Serviciilor Publice.
Subiectul acestei [edin]e a fost analiza activit\]ii [colilor de [oferi din jude]ul Suceava `n perioada 01.01.2010 – 31.12.2010.
Subcomisarul Radu Ionu] Obreja a declarat c\ la data de 26 februarie 2011 `n eviden]ele ARR – Agen]ia Suceava figureaz\ 68 [coli de [oferi [i 67 de instructori auto autoriza]i. Acesta a mai prezentat o statistic\ `n leg\tur\ cu examinarea cursan]ilor `n vederea ob]inerii permisului de conducere. Astfel, `n anul 2010 s-au desf\[urat 258 de zile de examinare, reprezent=nd o medie de 4,5 examene pe s\pt\m=n\, fiind examinate zilnic o medie de 42,8 persoane la proba practic\. Un num\r de 10999 de persoane au fost examinate la proba practic\, din care au fost declara]i admi[i un num\r de 9910 de candida]i, procentul de promovabilitate fiind de 90,1%. La proba teoretic\ au fost examinate 22562 de persoane din care 11598 de candida]i au fost admi[i, procentul de promovabilitate fiind de 51,41%.
Subcomisarul Radu Ionu] Obreja a mai prezentat [i procentele de promovabilitate al cursan]ilor pe [coli de [oferi. Cele mai mari procente de promovabilitate la proba practic\ le-au avut [colile de [oferi SC Auto Ideal Prest SRL, Colegiul Tehnic „Mihai B\cescu”, SC Gilcos SRL, SC Lux Tropic Servcom SRL, SC Pro Construct SRL, SC Militari Subofi]eri Jandarmi cu un procent de 100% din totalul cursan]ilor, iar cel mai mic procent l-a avut SC Auto Chelaru SRL cu 67,46% din totalul cursan]ilor. La proba teoretic\ singura [coal\ de [oferi cu un procent de promovabilitate al cursan]ilor de 100% este SC Gilcos SRL, pe locul doi cu un procent de 75,76% clas=ndu-se SC Auto HGA SRL. La polul opus s-au clasat SC Alpedas SRL., SC Remus SRL cu 0%, iar cu un procent de 25% [colile de [oferi Colegiul Agricol F\lticeni, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” [i SC Pro Construct SRL.
Radu Ionu] Obreja a precizat c\ au fost `nt=lnite unele abateri `n urma controalelor `n trafic aplicate de ARR. Astfel, SC Sigur Oil Universal SRL Suceava a fost sanc]ionat\ contraven]ional deoarece orele de preg\tire practic\ se efectuau f\r\ ca la bordul ma[inii s\ fie de]inute documentele necesare. O alt\ abatere des `nt=lnit\ este aceea c\ mul]i instructori auto utilizeaz\ caseta „{coala” neconform\ cu normele `n vigoare, unele fiind mai mici, iar altele de alt\ culoare. ~n urma controalelor efectuate la sediile [colilor de [oferi au fost depistate unele deficien]e  cum ar fi completarea necorespunz\toare a registrului unic de eviden]\ a cursan]ilor, planurile de lec]ii pentru conducerea autovehiculului [i legisla]ia rutier\ nu sunt actualizate, foile de parcurs nu sunt eliberate regulat, neacordarea aten]iei cuvenite arhiv\rii [i p\str\rii documentelor [colare. SC Sigur Oil Universal SRL Suceava, SC Titin Service SRL C=mpulung Moldovenesc [i SC Stascond SRL C=mpulung Moldovenesc au fost sanc]ionate `n urma depist\rii unor nereguli prezentate mai sus.
~n anul 2010 au fost observate [i deficien]e `n dosarele candida]ilor pentru ob]inerea permisului de conducere. Nerespectarea perioadei minime de [colarizare, necocordan]a `ntre datele de identitate ale persoanei cu cele `nscrise `n fi[a de [colarizare [i dosarele incomplete sunt cele mai dese deficien]e `nt\lnite `n dosarele cursan]ilor.
N Instructorii autoriza]i vor putea practica numai pe baza unui contract de prest\rii de servicii `ncheiat cu [coala de [oferi
{eful ARR Suceava, Viorel Nicu Hrebenciuc, a prezentat dou\ probleme `nt=lnite `n jude]ul Suceava pe parcursul anului 2010.
Prima problem\ este legat\ de solicit\rile celor 35 de instructori autoriza]i care au fost `ntr-o audien]\ comun\ la mijlocul lunii noiembrie 2010, la [eful ARR Suceava. Solicit\rile lor au fost trimise la Bucure[ti, iar `n 30 de zile a venit r\spunsul c\tre Rusu Gelu [i spre cuno[tin]\ ARR Suceava. R\spunsul venit `n urma acestor solicit\ri este c\ instructorul autorizat poate practica numai pe baza unui contract de prest\ri de servicii `ncheiat cu [coala de [oferi. Teoria [i practica se face la [coala de [oferi, iar contravaloarea serviciilor oferite este `ncasat\ direct de c\tre [coala de [oferi de la cursan]i.
A doua problem\ prezentat\ de Viorel Nicu Hrebenciuc este `n leg\tur\ cu o decizie luat\ de Curtea de Casa]ie [i Justi]ie Timi[oara `n urma unor procese. Prin decizia luat\ [colile de [oferi sunt obligate s\ aib\ doi instructori [i un profesor de legisla]ie, f\r\ ca ace[tia s\ fie obliga]i s\ lucreze cu norm\ `ntreag\, contractele dintre [colile de [oferi [i instructori r\m=n=nd pe o perioada nedeterminat\. Aceast\ decizie a fost luat\ `n ajutorul [colilor de [oferi auto deoarece num\rul cursan]ilor a sc\zut `n ultima perioad\.
{eful ARR Suceava a mai precizat c\ `n 2010 `n jude] nu au fost probleme deosebite, datorit\ faptului c\ nu au fost f\cute controale `n mod abuzit, `ns\ `ncep=nd cu martie 2011 vor `ncepe din nou aceste controalele. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Amendă de 2.000 de lei pentru un șofer din Straja prins transportând lemn fără acte în valoare de 335 de lei

Joi, 1 decembrie, în jurul orei 15:45,  pe DJ 209G, pe raza comunei Brodina,polițiștii au …