Peste 50.000 de vizitatori la Targul “Produs in Bucovina”, organizat la Iasi

10 octombrie 2010, 21:31

N `n ciuda vremii ploioase, t=rgul a avut succes la ie[eni, expozan]ii reu[ind s\ v=nd\ `nsemnate cantit\]i de produse tradi]ionale: peste 14 tone de carne, [ase tone produse lactate, [apte tone de mere etc. n la deschiderea care a avut loc, s=mb\t\, 9 octombrie, au participat Gheorghe Flutur – pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Teodor Baconschi – ministrul de Externe, Constantin Simirad – pre[edintele CJ Ia[i, parlamentari [i reprezentan]i din administra]ia local\ [i jude]ean\ Ia[i.

~n perioada 9 – 10 octombrie a avut loc, la Iasi, manifestarea de promovare a produselor tradi]ionale din jude]ul Suceava intitulat\ „Produs `n Bucovina”. Deschiderea [i programele artistice au fost realizate de nume sonore precum Alexandru Ar[inel, Laura Lavric, Ansamblul Artistic Ciprian Porumbescu, Gheorghe Fini[, Pamfil Roat\, Maria Macovei, fanfara de la Stamate, forma]ia artistic\ de copii Str\jancu]a.

Standurile t=rgului au fost vizitate de un num\r important de ie[eni, dar [i de mul]i turi[ti, chiar dac\ ploaia a fost mai mereu prezent\. T=rgul s-a bucurat de un real succes, fiind vizitat `n cele dou\ zile de peste 51.000 de persoane, care au putut s\ vad\ [i s\ guste din produsele bucovinene `ntr-o atmosfer\ agreabil\ realizat\ de expozan]i [i de arti[ti. A fost un succes nu doar la capitolul promovare, expozan]ii reu[ind s\ v=nd\ `nsemnate cantit\]i de produse tradi]ionale [i anume peste 14 tone de carne, [ase tone produse lactate, [apte tone de mere etc.

Au fost prezen]i [i au expus produsele la acest eveniment un num\r de 11 procesatori de carne din jude]ul Suceava, [apte procesatori de lapte, dou\ asocia]ii produc\tori de mere, o ferm\ de cre[tere animale, dou\ asocia]ii apicole, un apicultor individual, dou\ asocia]ii turism, standuri fiind organizate [i de CJ Suceava, Direc]ia Silvic\, Direc]ia Agricol\. La deschiderea care a avut loc, s=mb\t\, 9 octombrie, au participat Gheorghe Flutur – pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Teodor Baconschi – ministrul de Externe, Constantin Simirad – pre[edintele CJ Ia[i, parlamentari [i reprezentan]i administra]ia local\ [i jude]ean\ Ia[i.

Ministrul Teodor Baconschi aprecia la deschidere c\ Bucovina a devenit cel mai important brand turistic al Rom=niei. De asemenea, presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, le-a mul]umit tuturor – expozan]i, arti[ti [i vizitatori – care au contribuit la succesul T=rgului „Produs `n Bucovina” iar prin aceasta la o bun\ promovare a Bucovinei [i la Ia[i ca [i `n toat\ ]ara. T=rgul va continua `n s\pt\m=nile urm\toare la Cluj Napoca, Timi[oara [i Bucure[ti. (Dan PRICOPE)

reportersite