Thursday , December 8 2022

Peste 450 de elevi si prescolari din Suceava, identificati cu tulburari de limbaj

~n primul semestru al anului [colar 2011- 2012, peste 2.500 de elevi [i pre[colari au fost examina]i de profesori logopezi, 458 dintre ace[tia fiind identifica]i cu tulbur\ri de limbaj. Cu tulbur\ri grave [i medii au fost depista]i 181 pre[colari [i 70 [colari, ace[tia beneficiind de terapie logopedic\ . La nivelul jude]ului exist\ doar [apte profesori logopezi [i 49 de psihopedagogi, `n condi]iile `n care necesarul este mult mai mare
~n primul semestru al anului [colar 2011- 2012, 1707 pre[colari [i 835 [colari au fost examina]i `n cadrul cabinetelor logopedice, 251 dintre ace[tia, care au fost identifica]i cu tulbur\ri grave [i medii, beneficiind de terapie logopedic\. Totodat\, 357 pre[colari [i 101 [colari au fost depista]i cu tulbur\ri de limbaj. La nivelul jude]ului Suceava exist\ un num\r de doar [apte profesori logopezi care `[i desf\[oar\ activitatea `n [ase zone de interven]ie logopedic\ din municipiu, plus o zon\ a R\d\u]iului, restul zonelor fiind neacoperite de astfel de speciali[ti.
~n urma depist\rii cazurilor, cabinetele [colare logopedice din jude]ul Suceava au demarat o serie de activit\]i de consiliere a p\rin]ilor [i cadrelor didactice, în colaborare cu medicii de specialitate în scopul abord\rii corecte [i complete a cazurilor terapiate.
O dat\ cu intrarea `n vigoare a metodologiilor noii Legi a Educa]iei, `nv\]\m=ntul sucevean nu va mai c=[tiga niciun psiholog [colar sau logoped `n plus, prevederile referitoare la acest sector r\m=n=nd neschimbate.Cabinetele logopedice se adreseaz\ elevilor cu cerin]e educative speciale, care prezint\ tulbur\ri de limbaj [i de comunicare, precum [i dificult\]i de `nv\]are. Cabinetele logopedice inter[colare sunt coordonate de Centrul Jude]ean de Resurse [i Asisten]\ Educa]ional\ (CJRAE) Suceava.
Activitatea desf\[urat\ `n cabinetele logopedice inter[colare const\ `n corectarea tulbur\rilor de limbaj [i de comunicare, precum [i `n elaborarea [i realizarea unor programe specifice, corespunz\toare principalelor disfunc]ionalit\]i ale limbajului [i comunic\rii. Tulbur\rile de limbaj [i comunicare care intr\ `n competen]a profesorilor logopezi sunt: tulbur\ri de pronun]ie [i articulare, de ritm [i fluen]a vorbirii, tulbur\ri de dezvoltare a limbajului, tulbur\ri de voce, precum [i alte tulbur\ri care influen]eaz\ negativ adaptarea [colar\ [i social\ a copiilor.
Aceste tulbur\ri trebuie depistate din timp [i tratate corespunz\tor de speciali[ti, pentru c\ astfel pot fi corectate mult mai u[or. În caz contrar, pot determina sc\derea randamentului [colar [i îngreuneaz\ procesul de socializare.
N aproape 1.500 de elevi au beneficiat de serviciile cabinetelor de consiliere din [coli
Pentru anul [colar 2011- 2012, unul din obiectivele stabilite de Inspectoratul {colar Suceava vizeaz\ asigurarea accesului unui num\r sporit de elevi la servicii specifice de consiliere psiho-pedagogic\, orientare [colar\ [i profesional\. ~n cursul primului semestru al acestui an [colar, acest lucru s-a realizat `n cadrul cabinetelor de consiliere din [coli, dar [i de c\tre Centrul Jude]ean de Asisten]\ Psiho-pedagogic\ al CJRAE, acestea asigur=nd servicii de consiliere individual\ pentru 1.447 elevi, pe o tematic\ specific\, la cererea acestora, sau la propunerea cadrelor didactice, dirigin]ilor sau p\rin]ilor.
Totodat\, Centrul Jude]ean de Resurse [i Asisten]\ Educa]ional\ a realizat testarea op]iunilor elevilor de clasa a VIII-a, în vederea identific\rii intereselor acestora pentru admiterea în licee. În acest context, psihologii [colari operatori de interviu au prezentat oferta educa]ional\ a liceelor raportat\ la anii anteriori. La nivelul jude]ului Suceava exist\ 47 de cabinete [colare de asisten]\ psihopedagogic\, un cabinet pentru `nv\]\m=ntul pre[colar, 20 de cabinete `n [colile gimnaziale (12 mediul urban, 8 în mediul rural) [i 26 de cabinete `n liceele jude]ului din care doar unul singur se afl\ `n mediul rural.
Doar 49 de profesori psihopedagogi sunt `n unit\]ile [colare sucevene, `n condi]iile `n care necesarul s-ar situa undeva `n jurul cifrei de 150. Nou\ profesori psihopedagogi sunt debutan]i, 13 au grad didactic definitiv, 14 au grad didactic II [i 13 au grad didactic I. Din cauza deficitului de speciali[ti, se `nt=mpl\ frecvent ca un psiholog s\ ofere servicii elevilor mai multor unit\]i de înv\]\m=nt. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …

No comments

  1. De ce nu se spune cati elevi au TULBURARI DE COMPORTAMENT??Atat