Wednesday , December 7 2022

Peste 2.000 de pelerini la sarbatoarea de la Manastirea Putna

Slujba religioas\ a fost oficiat\ de ~PS Pimen Suceveanul, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, ~PS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreun\ cu un sobor de aproximativ 80 de preo]i u pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a depus o coroan\ de flori la morm=ntul lui {tefan cel Mare t
~n fiecare an, la 2 iulie, M\n\stirea Putna este locul unde mii de credincio[i, ierarhi [i zeci de preo]i, autorit\]i locale [i jude]ene vin s\ se închine la mormântul domnitorului {tefan cel Mare. Manifest\rile religioase din acest an, de la M\n\stirea “Adormirea Maicii Domnului” din Putna, locul unde odihne[te pentru ve[nicie marele voievod {tefan cel Mare, au început cu slujba Privegherii (Vecernia unit\ cu Litia [i Utrenia) oficiat\ în seara de 1 iulie de ~PS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor.
Sâmb\t\, 2 iulie, circa 2.000 de persoane au participat, la Putna, la Liturghia prilejuit\ de s\rb\toarea Sfântului Voievod {tefan cel Mare, slujba religioas\ fiind oficiat\ de ~PS Pimen Suceveanul, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, ~PS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreun\ cu un sobor de aproximativ 80 de preo]i. Atât în timpul slujbei religioase, cât [i al manifest\rilor comemorative, la Putna a plouat, în unele perioade chiar toren]ial.
Printre cei veni]i s\ asiste la slujba religioas\ care a avut loc în curtea M\n\stirii Putna s-au aflat români din Ucraina [i din Republica Moldova, precum [i secretarul de stat din Ministerul Culturii [i Cultelor, Vasile Timi[, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, vicepre[edin]ii Vasile Ilie [i Daniel Cadariu, consilierii personali ai pre[edintelui CJ Suceava – Neculai Barb\ [i Cristi Cre]u, directorul Drago[ Juravle, prefectul de Suceava, Sorin Arcadie Popescu, europarlamentarul PDL, Petru Luhan, deputa]ii Sanda Maria Ardeleanu [i Ioan B\lan, [eful Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi, generalul Eugen {alar, [eful Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean, comisar [ef Nicu[or Ioan Todiru], al\turi de conducerea Poli]iei municipiului R\d\u]i, [eful Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\, comisar [ef Cezar Ciorteanu, [eful DNA, Cristian Constantin Martin, `mpreun\ cu so]ia Gabriela, pre[edintele Tribunalului Suceava, Doru Bunduc, directorul Direc]iei de Cultur\, Aurel Buzincu, primarul ora[ului Vicovu de Sus, primarii comunelor Vicovu de Jos, Fr\t\u]ii Vechi, Marginea [i Bilca.
Putna – Ierusalim al neamului rom=nesc
În cuvântul s\u, ~PS Teodosie a evocat via]a lui {tefan cel Mare, apreciind c\ acesta trebuie s\ fie un model în special pentru tineri. Înaltul ierarh a spus c\ {tefan cel Mare a ap\rat Europa cre[tin\ de turci [i era cel mai cunoscut domn din provinciile române[ti din acea perioad\, fiind cu adev\rat “Atletul Cre[tin\t\]ii”, “un domn providen]ial uns de Dumnezeu s\ apere cre[tin\tatea”. “A fost un conduc\tor drept, cinstit [i mare”, a mai spus ~PS Teodosie. De asemenea, Arhiepiscopul Tomisului a afirmat c\ domnitorul a avut grij\ s\ construiasc\ “sfinte loca[uri” [i biserici. A urmat apoi cuvântul de mul]umire al stare]ului M\n\stirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, care a ]inut s\ aminteasc\ pelerinilor despre faptul c\ Putna reprezint\ un Ierusalim al neamului omenesc. Înalta fa]\ monahal\ a vorbit pelerinilor de importan]a bisericii pentru rug\ciune, loc unde “Venim [i intr\m cu gândurile noastre, se vede starea noastr\, venim s\ cerem ajutor [i lini[te sufleteasc\ Celui de Sus, dar ie[im din l\ca[ mai bucuro[i [i mai optimi[ti. Am venit la Putna s\ ne aducem aminte de ctitorul m\n\stirii iar noi avem datoria s\-l cinstim în spa]iul nostru întru eternitate pentru ce a f\cut, pe cel care a fost {tefan Voievod, s\-i cinstim pe str\mo[ii no[trii pentru ce au f\cut. Aceste m\n\stiri au o valoare na]ional\. Aici, în Bucovina [i în Maramure[, se afl\ jum\tate din monumentele UNESCO, iar la Gheorghi]eni, ~PS Teodosie a ridicat o m\n\stire care face leg\tura dintre cele dou\ zone. Putna a devenit un Ierusalim al neamului rom=nesc [i venim aici s\ ne aducem aminte de înainta[ii no[trii [i de faptul c\ aici ne g\sim lini[tea suflteasc\”, a spus stare]ul M\n\stirii Putna. În 1992 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne l-a trecut pe {tefan cel Mare în rândul sfin]ilor, s-a constatat c\ foarte mul]i credincio[i vin la M\n\stirea Putna în data de 2 iulie, zi în care este pomenit {tefan cel Mare, astfel c\ s-a decis s\ fie ad\ugat cel de-al doilea hram al bisericii, pe lâng\ cel istoric, pe 15 august.
Pelerini din Cern\u]i [i Republica Moldova
Credincio[ilor din tot jude]ul [i din ]ar\ veni]i la marea s\rb\toare a M\n\stirii Putna li s-a al\turat un grup de pelerini din Cern\u]i – Ucraina [i din Basarabia [i Transnistria, majoritatea dintre ei sosi]i pentru prima oar\ în zon\. Andrei Colcea, maior în rezerv\, Andreia Agat, c\pitan în rezerv\, pre[edintele Asocia]iei Veteranilor de R\zboi din Transnistria [i Volemier Vladimir, c\pitan în rezerv\, ambii veterani de r\zboi, din cadrul Ministerului de Interne al Republicii Moldova, acesta din urm\ decorcat cu Ordinul Cavaler al Ordinului {tefan cel Mare de c\tre pre[edintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, în 1992, au ]inut s\ ajung\ s\ se închine la mormântului domnitorului. “E o zi emo]ionant\ pentru mine. Mi-am dorit s\ ajung aici [i am venit cu credin]a c\ {tefan va veghea de aici asupra întregii Românii [i nu ne va uita pe noi cei r\ma[i dincolo de grani]\”, a  spus Volemier Vladimir.
Dup\ încheierea slujbei religioase [i a cuvântului înaltelor fe]e biserice[ti a urmat depunderea de coronoare de flori la mormântul marelui domnitor al Moldovei, {tefan cel Mare [i Sfânt, în cadrul unei ceremonial militar urmat de o parad\ a militarilor. Au fost depuse coroane de flori din partea Institu]iei Prefectului, Consiliului Jude]ean, Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi, Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie [i Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie de Frontier\ [i  Prim\riei ora[ului Vicovu de Sus. Ceremonialul militar a fost sus]inut de fanfara Poli]iei de Frontier\, jandarmi de la Jandarmeria Suceava [i [coala de Jandarmi de la F\lticeni. Pelerinii au fost invita]i apoi la o agap\ duhovniceasc\ prilejuit\ de hramul m\n\stirii, iar de pe mas\ nu au lipsit preparatele din pe[te, sarmale, cozonac [i vinul. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …

No comments

  1. Stefan s-ar intoarce in mormant daca ar sti ca au venit sa-l omagieze oameni ca Teodosie , un adevarat membru al Cupolei . Si nu numai el . Pacat ca cei de la Muzeul Judetean nu stau de vorba , pe indelete , cu cei cativa calugari de la manastire ( doi -trei ) care periodic slujesc intr-un loc de taina din padure , totdeauna la miezul noptii , ca sa afle mai multe despre locul unde odihneste cu adevarat Marele Stefan . Marile taine ale istoriei stau de multe ori ascunse dupa amanunte mici .