Saturday , December 3 2022

Peste 150 de postasi din judet au participat, s=mbata, la „Marsul factorilor postali”

Faza jude]ean\ din acest an a concursului a atras, ca de obicei, aten]ia majorit\]ii salaria]ilor Po[tei Rom=ne din jude] n primii trei clasa]i, b\rba]i [i femei, vor m\r[\lui la faza regional\, ce va avea loc la Ia[i
A devenit deja o tradi]ie ca po[ta[ii suceveni s\ se `nt=lneasc\ la `nceputul fiec\rei veri pentru a participa la „Mar[ul factorilor po[tali”, faza pe jude]. De aceasta dat\ manifestarea, considerat\ ca fiind una dintre cele mai importante competi]ii organizat\ de Compania Na]ional\ Po[ta Rom=n\, `n colaborare cu Sindicatul Jude]ean Po[ta Rom=n\, s-a desf\[urat s=mb\t\, pe stadionul din ora[ul Gura Humorului. Concursul profesional – sportiv a adunat la competi]ie aproximativ 270 de factori po[tali, colegi [i sus]in\tori ai acestora. Pentru c=teva ore, po[ta[ii au l\sat deoparte geanta `n care sunt `ndesate zecile de scrisori [i ziare pentru a participa la o manifestare care a devenit deja tradi]ie.
La eveniment au fost prezen]i [i directorul general adjunct din cadrul Companiei Na]ionale Po[ta Rom=m\, Radu Mironeanu, secretarul general al BNS, Matei Br\tianu, directorul Oficiului Jude]ean Po[ta Rom=n\, Marian Ionescu [i liderul jude]ean al BNS, Iord\nel Secrieru.
Startul competi]iei a fost dat  la ora 9.00, participan]ii, aproximativ 150 de po[ta[i, av=nd de parcurs un traseu cu o lungime de [apte kilometri – b\rba]ii [i cinci kimoletri – femeile. Po[ta[ii [i-au demonstrat forma fizic\ `ncuraja]i de colegii lor veni]i s\-i sus]in\. Cursa nu a fost deloc grea, au spus po[ta[ii, av=nd `n vedere c\ zilnic fac kilometri `mp\r]ind coresponden]a.
La categoria femei, locul I a fost ocupat de Rodica Moisa – Of. Po[tal Moldova Suli]a, locul II a revenit Andreiei Iancu de la Of. Po[tal din Vatra Dornei, iar locul III a fost ocupat de Ana Polonic – Of. Po[tal 3 Suceava. Premiul pentru cea mai t=n\r\ concurent\ [i cea mai tehnic\ competitoare a revenit tot dornencei Andreea Iancu, iar premiul pentru cea mai v=rstnic\ po[t\ri]\ a fost acordat Auric\i P\duraru, de  61 de ani, de la Of. Po[tal 3 Suceava.
La b\rba]i, premiul I a fost c=[tigat de Victor Roma[canu (vicecampion balcanic `n 2010) – Of. Po[tal 1 Suceava, locul II, de Radu Hopulele, iar locul trei a fost cucerit de Revai Todeurz, ambii de la Of. Po[tal Cacica. Tot la b\rba]i, premiul pentru cel mai t=n\r participant i-a revenit lui Adrian Ungureanu – Of. Po[tal Suceava, iar premiul pentru cel mai v=rstnic factor po[tal a fost atribuit lui Ioan Nic[an, tot din municipiul re[edin]\ de jude]. Premiul pentru cel mai tehnic competitor a fost c=[tigat de Vasile Cu[nir, din M\ri]ei. C=[tig\torii primelor trei locuri  au primit premii `n bani, diplome de participare [i cupe iar ceilal]i premian]i diplome [i cupe.
Ocupan]ii locurilor I, II [i III desemna]i la faza jude]ean\, at=t la proba femininã, c=t [i la proba masculin\, vor participa la faza regional\, ce va fi organizat\ de c\tre Centrul Regional Re]ea Po[tal\ Ia[i, p=n\ la data de 28 mai 2011.
„Ne bucur\m c\ la edi]ia din acest an am avut oaspe]i din partea conducerii Po[tei Rom=ne [i a sindicatului la care noi suntem afilia]i. Ocupan]ii locurilor I, II [i III au primit premii `n bani respectiv, 100 pentru primul loc, 80 de lei pentru locul al doielan [i 50 de lei pentru locul al treilea. Faza na]ional\ a acestui concurs se va organiza `n perioada 10 – 12 iunie 2011”, a spus Nicolae Costr=[, directorul opera]ional OJPR Suceava.
Secretarul general al BNS, Matei Br\tianu a ]inut s\-I felicite pe salaria]ii Po[tei Rom=ne,asigur=ndu-i c\ va fi al\turi de ei `n continuare `n lupta sindical\ pe care o duc pentru c=[tigarea drepturilor salariale. El a ]inut s\ precizeze c\ fa]\ de alte jude]e din ]ar\, la Suceava exist\ o colaboarare bun\ la nivelul Po[tei Rom=ne `ntre conducerea politic\ [i administrativ\.
„Am acas\ un perete plin de diplome”
„Nu sunt la prima participare la Mar[ul Factorilor Po[tali, am mai participat la asemenea competi]ii din 1994, de c=nd sunt po[ta[. Poate [i experien]a, dar mai ales munca pe care o depun zi de zi, ca po[ta[, m-au ajutat s\ c=[tig edi]ia din acest an a fazei jude]ene. Sper c\ [i la faza regional\ s\ m\ descurc bine [i, de ce nu, s\ m\ calific `n finala na]ional\. Am acas\ un perete plin de diplome. Ca femeie po[ta[, nu pot spune c\ am probleme deosebite fa]\ de b\rba]ii care practic\ aceast\ meserie. Dac\-i respec]i pe oameni, ace[tia te vor respecta la r=ndul lor. Cred `n for]ele mele, ceea ce am f\cut ast\zi este pentru mine ceva obi[nuit, zilnic, pe orice vreme, parcurg distan]e mult mai mari dec=t cei trei km m\r[\lui]i acum. Zona unde `mi desf\[or activitatea este una montan\, iar cel mai greu este iarn\. La unele case situate pe munte, `n c\tune, eu le fac c\rarea [i, sincer, m\ iau fiorii c=nd aud lupii url=nd pe munte. Cel mai dificil este atunci c=nd `nt=rzie pensia [i este destul de greu s\-i faci pe b\tr=ni s\ `n]eleag\ c\ banii nu au ajuns `nc\ la noi”, a spus Rodica Moisa, 40 ani, ocupanta locului I la edi]ia din 2011.
Pentru cei mai buni m\r[\luitori dintre posta[ii califica]i la etapa na]ional\ provocarea merge mai departe: `n fiecare toamn\ are loc Balcaniada Factorilor Poștali, iar primii cinci po[ta[i [i primele trei po[t\ri]e reprezint\ Po[ta Rom=n\ la `ntrecerea balcanic\.
Dup\ concurs, lucr\torii po[tali au avut ocazia s\ se cunoasc\ mai bine [i s\ se distreze `mpreun\ la Cabana Bogd\neasa din Gura Humorului, aceasta fiind una dintre pu]inele ocazii `n care po[ta[ii [i lucr\torii po[tali se pot `nt=lni cu to]ii. Cotidianul Obiectiv de Suceava a fost [i `n acest an al\turi de po[ta[i, fiind unul dintre principalii sponsor ai evenimentului. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …