Thursday , December 1 2022

Peste 100 de elevi suceveni vor participa anul acesta la etapa nationala a olimpiadelor scolare

Mar]i, `n cadrul conferin]ei de pres\ organizat\ de inspectorul general al Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava, Petru Carcalete, acesta a anun]at faptul c\ un num\r de peste 100 de elevi suceveni vor participa la faza na]ional\ a olimpiadelor [colare, ce se va desf\[ura `n perioada 15-22 aprilie a.c..

Jude]ul Suceava va avea rolul de gazd\ pentru dou\ dintre aceste competi]ii [colare, respectiv pentru Olimpiada Na]ional\ de Biologie [i pentru cea a  limbilor moderne rus\ [i croat\, acestea urm=nd s\ se desf\[oare la Colegiul Na]ional „Petru Rare[” Suceava [i la Colegiul Tehnic „Mihai B\cescu” din F\lticeni. Olimpiada de Biologie va avea loc `n perioada 17-21 aprilie 2011, fiind a[tepta]i la Suceava peste 250 de elevi din toat\ ]ara, 42 de profesori `nso]itori [i 25 de membri ai comisiei na]ionale de organizare a olimpiadei, profesori universitari [i inspectori [colari.
La F\lticeni, olimpiada pentru disciplinele croat\ [i rus\ se va desf\[ura `n intervalul 15-19 aprilie. La limba croat\ matern\ vor participa 31 de elevi [i cadre didactice, iar la limba rus\ matern\ aproximativ 100 elevi [i cadre didactice.
P\str=nd tradi]ia anilor trecu]i, elevii din liceele [i din [colile generale din jude], s-au calificat [i `n acest an, `n num\r mare la faza na]ional\ a olimpiadelor, dup\ cum urmeaz\: 11 participan]i la olimpiada de informatic\, 14 elevi califica]I pentru cea de matematic\, 23 pentru cea de limb\ matern\ ucrainean\, c=te10 participan]i pentru biologie [I istorie, iar pentru [tiin]ele socio-umane vor participa 9 elevi. Pentru elevii claselor V-XII [I ai celor ai claselelor a XIII-a se va desf\[ura [i olimpiada pentru materia Tehnologii, unde urmeaz\ s\ concureze un num\r de 29 de elevi suceveni.
N Festivalul “Lira de aur” [i `n 2011
De asemenea, inspectorul general Petru Carcalete [i-a exprimat inten]ia de a se implica [i `n acest an, `n organizarea festivalului concurs “Lira de aur”, aflat la cea de-a XXXII-a edi]ie, ce se va desf\[ura `n perioada 2-5 iunie 2011. “Este o manifestare cultural\ deosebit\ [i foarte frumoas\ pe care nu doresc s\ o `ntrerup dup\ at=]ia ani”, a declarat directorul Inspectoratului Jude]ean.
Municipalitatea sucevean\ va asigura suportul financiar necesar pentru organizarea [i desf\[urarea concursului interna]ional „Lira de aur”. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Filtre rutiere și controale făcute de polițiști în pub-uri și săli de jocuri din Vicovu de Sus

Având în vedere evoluţia situaţiei operative  la nivelul zonei de competență a Poliției Orașului Vicovu …