Wednesday , November 30 2022

Peste 10.000 de copii `nscrisi `n clasa pregatitoare si clasa I

Ast\zi `ncepe cea de-a doua etap\ a `nscrierilor `n clasa preg\titoare, respectiv clasa I, care prevede `nscrierea copiilor care solicit\ acest lucru la o alt\ unitate [colar\ dec=t [coala de circumscrip]ie, pe locurile r\mase libere
La finele s\pt\m=nii trecute s-a `ncheiat prima etap\ de `nscriere `n clasa preg\titoare [i clasa I, etap\ `n cadrul c\reia p\rin]ii au depus cererile de `nscriere la [coala de circumscrip]ie.
La nivelul jude]ului Suceava, `nscrierea elevilor `n clasa preg\titoare [i `n clasa I s-a derulat conform calendarului, astfel `nc=t, `n eviden]ele Inspectoratului {colar sunt cuprin[i 10.038 de copii, dintre care 3.962 la clasa preg\titoare [i peste 6.076 la clasa I.
„La finalul primei etape, au r\mas 2.072 de locuri libere la clasa preg\titoare [i 2.261 de locuri libere la clasa I. Cei care sunt interesa]i de num\rul de locuri r\mase libere la fiecare unitate [colar\ pot accesa pagina electronic\ a Inspectoratului {colar Suceava, unde sunt postate aceste informa]ii”, a declarat Laura Hacman, purt\tor de cuv=nt `n cadrul I{J.
Pe locurile libere, se înscriu [i, ulterior, se înmatriculeaz\, copiii care provin din alte circumscrip]ii [colare, în conformitate cu solicit\rile p\rin]ilor [i cu prevederile prezentei metodologii. În cazul în care num\rul cererilor de înscriere la o [coal\ este mai mare decât num\rul de locuri, se aplic\ succesiv mai multe criterii de departajare. Procesul de `nscriere în clasa I [i clasa preg\titoare, proasp\t introdus\ în înv\]\mântul primar de noua Lege a educa]iei, este urmat de etapa a II-a (20- 27 martie) care prevede `nscrierea copiilor care solicit\ `nscrierea la o alt\ unitate [colar\ dec=t [coala de circumscrip]ie, pe locurile r\mase libere dup\ repartizarea copiilor din circumscrip]ia [colar\ a unit\]ii de `nv\]\m=nt solicitate. ~nainte de startul celei de-a doua etape, pe 19 martie, se vor afi[a în unit\]ile de înv\]\mânt listele copiilor înmatricula]i în prima etap\.
~n jude]ul Suceava au fost recenza]i pentru `nscrierea `n clasa preg\titoare un num\r de 4.986 de copii, iar pentru clasa I au fost recenza]i 6.843.
~n ]ar\, `n prima etap\ din perioada 5- 16 martie au fost `nscri[i aproximativ 80% dintre copiii lua]i `n eviden]\ la nivel na]ional. Potrivit datelor Ministerului Educa]iei, dintre ace[tia, peste 95.700 au fost înscri[i în clasa preg\titoare [i aproximativ 143.000 în clasa I. (Adelina T.)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …