Friday , December 9 2022

Peste 1.550 de suceveni cer la Curtea de Apel Suceava restituirea taxei de poluare

N solu]iile pentru cei care au depus astfel de cereri vor fi favorabile, cu condi]ia ca dosarele s\ fie bine f\cute n pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava, Cezar H=ncu, este de p\rere c\ aceast\ avalan[\ de dosare ar putea fi stopat\ dac\ problema s-ar rezolva printr-un act legislativ care s\ vin\ `n concordan]\ cu hot\r=rea Cur]ii de Justi]ie a Uniunii Europene n pe de alt\ parte, magistra]ii `i avertizeaz\ pe sucevenii care apeleaz\ la feluri]i avoca]i pentru a-[i recupera aceste sume  s\ se conving\ de buna credin]\ [i de profesionalismul acestora, fiindc\,  nu `n pu]ine cazuri, unii avoca]i prezint\ instan]ei o documenta]ie incomplet\, iar solu]ia nu poate fi dat\ dec=t pe baza probelor depuse la dosar
 
 
Curtea de Apel Suceava a `nregistrat peste 1.550 de cereri de restituire a taxei de poluare, p=n\ `n data de 10 iunie a.c..
Pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava, Cezar H=ncu a ar\tat c\ toate cererile prin care s-a solicitat  restituirea taxei de de poluare impus\ au fost solu]ionate `n general `n favoarea justi]iabililor  iar pentru perioada `n care aceast\ tax\ a fost considerat\ valabil\, Curtea de Apel preia de la p\r]i cereri de revizuire care vor fi solu]ionate favorabil, dac\ exist\ condi]iile procesuale stabilite de codurile juridice `n vigoare.
~n cursul acestei s\pt\m=ni, la Curtea de Apel Suceava au fost solu]ionate mai multe cereri de revizuire `n sensul admiterii lor, dispun=ndu-se restituirea taxei de poluare. Pre[edintele Cur]ii de Apel, Cezar H=ncu a explicat c\ aceste cereri de revizuire mai pot fi respinse doar pe chestiuni de form\, cele mai multe ]in=nd de nerespectarea termenelor procedurale ori faptul c\ peten]ii nu `n]eleg faptul c\ acest lucru se aplic\ doar pentru autovehiculele cump\rate din ]\rile apa]in=nd Uniunii Europene, nicidecum pentru cele achizi]ionate din Ucraina sau Republica Moldova. Cu aceste excep]ii, toate cererile de revizuire au fost solu]ionate p=n\ acum favorabil  de c\tre Curtea de Apel.
Magistratul Cezar H=ncu, este de p\rere c\ “solu]ia nu este ca cei c=]iva zeci de mii de oameni, pl\titori de tax\ de poluare s\ dea `n judecat\ fiecare `n parte statul rom=n, ar trebui s\ se emit\ un act normativ care s\ conformeze legisla]ia rom=neasc\ `n acest punct, hot=r=rii Cur]ii de Justi]ie a Uniunii Europene. Ne a[tept\m la un num\r [i mai mare de ac]iuni individuale venite din partea sucevenilor iar solu]ia instan]elor sucevene va fi una unitar\, `n sensul admiterii lor, cu excep]ia celor care nu se conformeaz\ `n cererile pe care le formuleaz\ obliga]iilor procedurale sau procesuale”. Cu alte cuvinte, orice sucevean care a pl\tit `n momentul `n care a achizi]ionat un automobil second hand dintr-o ]ar\ apar]in=nd Uniunii Europene, taxa de poluare `n intervalul 2007 – 2010, dac\ d\ `n judecat\ Statul Rom=n reprezentat de Direc]ia Jude]ean\ a Finan]elor Publice, pentru recuperarea banilor pl\ti]i `n contul acestei taxe, va avea c=[tig de cauz\, condi]ia fiind ca acesta s\ `nso]easc\ cererea lui de documente care s\ respecte condi]iile procesuale impuse `ntr-un astfel de demers juridic.
O avertizare venit\ din partea magistra]ilor, `n sprijinul sucevenilor care apeleaz\ la feluri]i avoca]i pentru a-[i recupera sumele pl\tite anterior, atunci c=nd [i-au cump\rat ma[ini din spa]iul european, este ca ace[tia `n prealabil s\ se conving\ de buna credin]\ [i de profesionalismul acestora fiindc\, nu `n pu]ine cazuri, unii avoca]i prezint\ instan]ei o documenta]ie incomplet\ iar solu]ia nu poate fi dat\ dec=t pe baza probelor depuse la dosar.
 
N  20.000 de procese [i 400 de miliarde de lei vechi – pre]ul pe care va trebui s\ `l pl\teasc\ statul prin aplicarea taxei de poluare `n jude]ul Suceava
 
Dup\ ce Curtea de Justi]ie a Uniunii Europene a pronun]at o hot\r=re, la `nceputul lunii aprilie, din care rezult\  c\ taxa de poluare instituit\ de guvernul rom=n la prima `nmatriculare a unei ma[ini  este contrar\ dreptului Uniunii, la instan]e au `nceput s\ depun\ pl=ngeri tot mai mul]i suceveni care cer `napoi banii pl\ti]i `n contul acestei taxe.  La Tribunalul Suceava au fost `nregistrate, p=n\ la `nceputul acestei luni, peste  1.000 de asemenea cereri de restituire, fie acestea ca procese de revizuire a unor sentin]e care anterior le-au fost defavorabile, fie procese noi deschise `mpotriva Ministerului Finan]elor, reprezentat la Suceava de c\tre Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava.  La Curtea de Apel, unde s-au judecat recursurile la dosarele solu]ionate anterior, mai toate `n favoarea DGFP, p=n\ la publicarea hot\r=rii Cur]ii de Justi]ie a Uniunii Europene,  s-au adunat p=n\ pe data de 10 iunie a.c., un num\r de 1550 astfel de dosare. Solu]iile vor fi date `n perioada urm\toare.
Conform datelor furnizate de Serviciul jude]ean de `nmatricul\ri auto, `n intervalul 15 iulie – 14 decembrie 2008, `n jude] au fost `nmatriculate 7665 de automobile second hand. Urmeaz\ ca, pentru cei c\rora instan]a le-a dat hot\r=re de respingere, `n urma revizuirii, la cerere, desigur, banii pl\ti]i se vor restitui. Pentru cei care nu au ac]ionat la acea vreme `n instan]\, solu]ia este s\ se deschid\ un proces pentru a ob]ine restituirea sumelor pl\tite, `n multe cazuri, deloc neglijabile. Mai ales c\ , `n conformitate cu articolul 124 din Codul de Procedur\ Civil\, la sumele pl\tite se percepe o dob=nd\ fiscal\ de 0,1% pe zi, dac\ statul, prin DGFP, nu restituie banii `n termen de 45 de zile de la comunicare.
~n baza aceleia[i hot\r=ri a Cur]ii de Justi]ie a Uniunii Europene, cet\]enii rom=ni care au achizi]ionat automobile second hand `ncep=nd cu data de 15 februarie 2010 [i p=n\ `n prezent [i au achitat taxa  de poluare, au dreptul s\ cear\ restituirea acesteia, tot printr-o ac]iune `n instan]\, cu [anse reale de reu[it\.
~n acest al doilea interval, au fost `nregistrate `n jude]ul Suceava un num\r de 11685 de autovehicule cump\rate la m=na a doua, ceea ce `nseamn\ c\, `n total, instan]ele sucevene ar urma s\ preia aproape 20.000 de dosare prin care s\ se cear\ restituirea taxei de poluare. (Neculai RO{CA)
 
 
 
 

Vezi si

Amendă de 40.000 lei pentru o firmă de dezmembrări auto din comuna Moara

Garda de Mediu Suceava a primit o sesizare privind disconfortul provocat vecinătăților prin zgomot, fum …