Thursday , July 25 2024

Peste 1.000 de vizitatori la expozitia de animale si produse traditionale „Fermierul”

N evenimentul s-a dorit, potrivit organizatorilor, a fi un loc de  promovare a rasei de bovine [i ovine Charolaise, din Fran]a N pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur, i-a `ndemnat pe fermierii din zona de munte s\ investeasc\ `n achizi]ia acestei rase, care este o investi]ie a viitorului N la ac]iunea de promovare nu au lipsit mititeii, ]uica de prun\ [i p\str\vul afumat, care a fost `nregistrat la OSIM ca produs tradi]ional

Peste 1.000 de persoane au fost prezente ieri, la Vatra Dornei la expozi]ia  de  animale [i produse tradi]ionale „Fermierul”, manifestare organizat\ de Consiliul Jude]ean, Colegiul Medicilor Veterinari Suceava [i Asocia]iile Cres\torilor de Animale din jude]ul nostru. O parte din localnici  au ales s\ vin\ `mbr\ca]i `n costume populare tradi]ionale.  Au participat la aceast\ important\ manifestare din Dorna pre[edinele CJ, Gheorghe Flutur, prefectul jude]ului – Sorin Arcadie Popescu, deputatul PDL – Dumitru  Pard\u, primari din bazinul Dornelor, medici veterinari [i foarte mul]i localnici. Nu au trecut neobserva]i [i c=]iva social-democra]i `n frunte cu pre[edintele organiza]iei jude]ene, deputatul C\t\lin Nechifor a c\ror prezen]\ a fost men]ionat\ la deschiderea oficial\ de directorul DSV, Petrea Dulgheru. Evenimentul s-a dorit , potrivit organizatorilor, a fi un punct de promovare a rasei de bovine [i ovine rasa Charolaise. Vremea a fost pl\cut\ a[a c\ localnicii din bazinul Dornelor au venit `n num\r foarte mare la eveniment, mai ales c\ programul a fost destul de complex. Se puteau admira [i chiar cump\ra animale, asculta muzic\ popular\, m=nca mititei  sau se putea bea un p\h\rel de ]uic\. Nu trebuie omis p\str\vul afumat, care a fost `nregistrat ca produs tradi]ional la OSIM.
Vacile adulte din rasa amintit\ c=nt\resc `ntre 700-1.000 de kg, iar taurii `ntre 1.200 [i 1.600 kg. Aceste diferen]e de greutate reflect\ o mare variabiliate care `i permite fiec\rui cresc\tor s\ g\seasc\ animalul de care are nevoie, `n func]ie de produc]ia pe care o are `n vedere, de condi]iile climaterice [i de sol.
Manifestarea a avut ca loc de desf\[urare p\str\v\ria ce apar]ine directorului Direc]iei Sanitar Veterinare, Petrea Dulgheru. Locuitorii din bazinul Dornelor au putut admira cele mai frumoase exmplare de bovine, ovine [i cabaline [i peste 40 de exemplare de c`ini ciob\ne[ti.

N Spectacol folcloric rom=nesc pentru promovarea vacilor franceze
Nu au lipsit  c=ntecele [i dansurile traditionale sus]inute de Ansambulul Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava [i interpretul de muzic\ popular\ Pamfil Roat\.
Prezent la deschiderea oficial\ a manifest\rii, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ `n zona de munte trebuie `ncurajat\ cre[terea acestei rase, `ndemn=ndu-i pe fermieri s\ `nvesteasc\ `n  achizi]ia unor astfel de exemplare. “Sunt investi]iile viitorului. Asta nu `nseamn\ c\ vom renun]a la vacile de lapte. Bovinele sunt o afacere. Este important s\ se molipseasc\ [i al]ii. ~l avem ca exemplu pe domnul Prodaniuc (primarul de la Moara, n.r.) care a [tiut s\ investeasc\. Animalele trebuie s\ redevin\ principala for]\ `n zootenie. Haide]i s\ cupl\m la ceea ce `nseamn\ ini]iativ\ [i devoltarea zonei”, a spus Flutur. Jude]ul Suceava are 300.000 de hectare de p\[une [i f=ne]e, dar `nc\rc\tura pe hectar cu animale inclusiv la ovine, este modest\. “Sunt mun]i nep\[una]i [i este p\cat. Carnea de oaie este c\utat\ `n ]\rile arabe inclusiv, `n Siria. Avem semnale deja [i s-ar putea `ncheia contracte”, a afirmat [eful  administra]iei jude]ene. El a  afirmat c\ de[i `n jude]ul Suceava sunt fabrici de lapte, zona de munte se preteaz\ mult mai mult cre[terii [i valorific\rii rasei de carne Charolaise. Mai mult, [eful administra]iei jude]ene le-a sugerat celor prezen]i s\ accesee fonduri europene pentru deschiderea unor abatoare `n zon\ p=n\ „nu o s\ vin\ al]ii s\ investeasc\”. ”Avem o zon\  unde pe primul loc se situeaz\ vaca de carne [i apoi pe locul doi vaca pentru lapte. Avem rase autohtone precum B\l]ata rom\neasc\, rase cunoscute `ns\ la astfel de `nt=lniri trebuie prezentate nout\]i `n ce prive[te ameliorarea lor”, a spus Gheorghe Flutur.
Flutur i-a invitat pe cei prezen]i s\ se al\ture proiectului “Cr\ciun `n Bucovina”, s\ se implice `n v=nzarea locurilor la pensiuni, a produselor [i me[te[ugurilor [i obiceiurilor  tradi]ionale  pentru c\ astfel se va cunoa[te o `mbun\t\]ire a turismului dar [i a st\rii materiale a locuitorilor.
N Petrea Dulgheru: „Dac\ [tiam de aceast\ ras\ cu c=]iva ani `n urm\, nu f\ceam p\str\v\rie”
Directorul Direc]iei Santar Veterinare Suceava, Petrea Dulgheru a declarat c\ a studiat `n am\nunt aceast\ ras\ [i s-a declarat mul]umit mai ales c\ nu sunt animale preten]ioase . „Dac\ [tiam de aceast\ ras\ cu c=]iva ani `n urm\ nu f\ceam p\str\v\rie”, a spus Dulgheru. El a anu]at c\ Ministerul Agriculturii a recunoscut p\str\vul afumat ca produs tradi]ional [i a fost `nregistrat la OSIM ca produs tradi]ional.
Bazinul dornelor este o zon\ turistică extrem de frumoas\ [i cu poten]ial iar ziua de duminic\ a fost o ocazie de aflare a câtorva pove[ti de succes, finalizate de fermieri întreprinz\tori care [i-au dezvoltat afacerile `n cre[terea animalelor.
Primarul comunei Moara, Constantin  Prodaniuc a venit la expozi]ie cu 11 vite din rasa Charolaise, iar bovinele au fost `ndelung admirate de cei prezen]i. Unii chiar au spus c\ ar fi interesa]i de cre[terea unui astfel de exemplar, c\ nu le-ar fi greu s\ le creasc\ `ns\ nu au bani pentru cump\rarea lui.  „Sunt foarte mul]umit, cresc 220 de astfel de bovine iar carnea o export `n Grecia.  Viitorul `n zootehnie [i mai ales `n zona de munte este aceast\ ras\. Se adapteaz\ u[or climei  [i hranei. Am avut oarece temeri atunci c=nd am `nceput popularea fermei, dar dac\ nu ai curaj nu faci nimic. Am avut noroc [i cred c\ dac\ [i al]ii ar `ncerca, norocul le-ar sur=de”, ne-a spus Constantin Prodaniuc, primarul comunei  Moara.
La manifestarea de la Vatra Dornei a fost prezent [i Thierry Kolb,cresc\tor de Charolais `n Fran]a, l=ng\ Strasbourg, fiind unul din colaboratorii primarului Prodaniuc. Fermierul francez a spus c\ de]ine al\turi de un asociat dou\ ferme unde cresc 450 de bovine [i cultiv\ 300 de hectare de teren .Toate animale sunt numai de ras\ Charoilaise [i sunt `nscrise `n Herd Book, cartea genealogic\ a rasei. „Din 1957 ne ocup\m cu selec]ia bovinelor din fermele noastre. De la `nceputurile fermei, export\m animale. Mult timp am lucrat `n special cu Germania [i Austria. La jum\tatea anilor 2000 am f\cut mai multe exporturi  `n ]\rile baltice. Eu m\ ocup de Rom=nia [i de trei ani vin aici. Aceast\ ras\ este reprezentat\ pe cinci continente [i `n mai bine de 70 de ]\ri din lume. Bovinele Charoilaise sunt a[a de r\sp=ndite datorit\ calit\]ilor. Aceast\ ras\ se adapteaz\ foarte bine orc\rui tip de clim\ [i de sol. Sunte]i `ntr-o regiune cu poten]ial important pentru produc]ia de cane. Exist\ o posibil\ pia]\ de desfacere pentru regiunea [i ]ara dumneavostr\”, a spus  cresc\torul de animale francez.
N „ M\ mul]umesc cu v\zutul”
~ntre cei care au ]inut s\ fie prezen]i la manifestare au fost [i oameni simpli din zona Dornelor. S\tenii au vrut s\ vad\ ce mai e nou cu politica agricol\ [i ce pot admira dac\ bani `n buzunar nu au. „O vac\ din asta cost\ 2.000 de euro, a[a am `n]eles, p\i eu cu pensia mea de 450 lei cum s\ iau. Mi-ar pl\cea s\ o am `n gospod\rie c\ m-am ocupat de cre[terea animalelor dar de c=]iva ani m-am cam l\sat. Cu laptele v=ndut nu iese mare lucru [i mai trebuie s\ [i a[tept\m c\ `nt=rzie cu plata. Dar m\ mul]umesc s\ le v\d c\ sunt  animale frumoase. Le-am v\zut doar la televizor. Nu cred c\ apuc s\ cump\r una din asta dar cine are bani poate s\ cumpere, c\ am `n]eles de la cei care au vorbit c\ e ras\ bun\. Nu [tiu de ce nu au ap\rut p=n\ acum la noi. Dac\ eram mai t=n\r poate `ncercam un `mprumut sau accesam fonduri din alea de la UE cum au f\cut al]ii dar acum eu `mi num\r zilele”, ne-a spus Neculai Silvestru, de 64 de ani.
N  Ciob\ne[tii de Bucovina,  admira]i de dorneni
Peste 40 de c\ini Ciob\ne[ti de Bucovina au fost de asemenea o atrac]ie pentru dornenii veni]i cu mic, cu mare la manifestarea „Fermierul”. Caninele  au trecut repede peste emo]ii [i n-au avut nicio problem\ s\ se acomodeze cu forfota [i aglomera]ia. De altfel, st\p=nii spun c\, `n ciuda aparen]elor [i a descenden]ei acestora, ciob\ne[tii sunt ni[te c=ini prieteno[i. Radu Velisar din C=mpulung Moldovenesc a venit la expozi]ie cu c=teva exemplare.„ Am adus c=ini cu care am participat la numeroase concursuri `n ]ar\ sau str\in\tate. Avem o parad\ a c=inilor, am adus cele mai frumoase exemplare, vrem ca aceast\ ras\ s\ fie omologat\ [i cred c\ p=n\ la urm\ vom reu[i. Facem demersuri de ani buni dar nu ne l\s\m b\tu]i. Speran]a moare ultima”, ne-a spus Radu Velisar. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

Dinos and Sea Monsters: expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici, în parcarea Iulius Mall Suceava

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite în parcarea Iulius Mall, prin intermediul …