Monday , November 28 2022

Peste 1.000 de candidati vor concura pentru doar 74 de posturi didactice titularizabile

La nivelul jude]ului Suceava sunt disponibile 74 de posturi didactice titularizabile, dintre care 52 sunt `n mediul rural N examenele de titularizare se vor sus]ine `n data de 13 iulie, la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” [i la {coala General\ „Miron Costin”
~n data de 13 iulie va avea loc concursul pentru ocuparea posturilor didactice `n `nv\]\m=nt, `n urma c\ruia se vor ocupa posturile titularizabile disponibile sau cele de suplinire calificat\.
„La nivelul jude]ului Suceava sunt scoase la concurs 74 de posturi titularizabile, 22 `n mediul urban [i 52 `n cel rural, mult mai pu]ine `n compara]ie cu ceilal]i ani. Din experien]a anilor trecu]i, [tiu c\ peste 1000 de candida]i vor concura pentru aceste locuri, `ns\ trebuie s\ avem `n vedere [i posturile de suplinitor calificat disponibile, care sunt ceva mai numeroase. 2011 este ultimul an `n care profesorii se pot titulariza `n sistem na]ional, `ncep=nd de anul viitor titulariz\rile urm=nd s\ se fac\ pe unit\]i [colare”, a declarat Petru Carcalete, inspectorul [colar general al I{J Suceava.
Organizarea [i desf\[urarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice, a catedrelor vacante sau rezervate din 13 iulie 2011 se va organiza în dou\ centre de concurs, respectiv la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” [i la {coala General\ Nr.11 „Miron Costin”.
La Centrul 1, Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza”, vor fi examina]i înv\]\torii, educatorii, profesorii de limba [i literatura român\, limbi str\ine [i limbi materne, istorie [i geografie.
~n cadrul Centrului 2, {coala cu clasele I-VIII Nr.11 „Miron Costin”, vor fi evalua]i candida]ii pentru titularizare la discipline tehnice (ingineri [i mai[tri instructori), biologie, chimie, fizic\, [tiin]e socio- umane (economie, educa]ie antreprenorial\, filosofie, psihologie), posturi în cluburi ale copiilor, educa]ie fizic\ [i sport, educa]ie muzical\, educa]ie plastic\, înv\]\mânt special, matematic\, informatic\, religie ortodox\ [i penticostal\.
În aceste centre se vor desf\[ura urm\toarele activit\]i: înscrierea candida]ilor pentru titularizare, deta[are sau suplinire  care va avea loc `n intervalul 14 -24 iunie 2011, validarea prin semn\tur\ a fi[elor de înscriere de c\tre candida]i  (4 -6 iulie 2011) [i organizarea probelor practice în profilul postului (8-11 iulie 2011). Totodat\, `n aceste centre se vor desf\[ura probele scrise `n data de 13 iulie, rezultatele urm=nd a fi afi[ate pe 18 iulie. Zilele de 18 [i 19 iulie sunt dedicate `nregistr\rii contesta]iilor, iar `n urma acestora, `n data de 21 iulie vor fi publicate rezultatele finale.
Repartizarea candida]ilor admi[i la concursul din 13 iulie se va face `n cadrul unei [edin]e publice, la nivel de centru de concurs, `n intervalul 22-25 iulie. La data de 29 iulie se vor repartiza candida]ii care au ob]inut cel pu]in nota 7,00 în alte centre de concurs sau alte jude]e, pe posturi vacante titularizabile r\mase neocupate dup\ prima etap\ de repartizare.
N 19 posturi titularizabile disponibile pentru disciplina matematic\
Din cele 74 de posturi titularizabile disponibile pentru anul [colar 2011- 2012, cele mai multe sunt pentru disciplina matematic\- 19 [i pentru educa]ie fizic\ [i sport (7 locuri). Pentru disciplina biologie sunt titularizabile patru posturi, fizic\- 4, chimie -4, limba engleze -3, limba francez\ -2, muzic\ -1, religie -2, `nv\]\tor -4, informatic\ -1, educator- 7 posturi. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Creștere semnificativă a numărului de copii internați cu viroze respiratorii. Medicii de la Spitalul Județean le explică părinților când trebuie să se prezinte cu micuții la Urgență

De la începerea sezonului rece, la Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Județean …