Wednesday , May 22 2024

Pentru suceveni, pensii speciale cu 60% mai mici in urma recalcularii

N potrivit Casei Jude]ene de Pensii Suceava, `n urma recalcul\rii pensiilor speciale, cuantumurile au fost diminuate cu 60% pentru cele 85 de pensii avute `n vedere pe parcursul lunii august a.c. n pentru toate pensiile recalculate, plata se va face la data de 1 septembrie a.c.
Ziua de m=ine va fi una dureroas\ pentru pensionarii “de top” ai Sucevei, pentru c\ `[i vor primi pensiile speciale diminuate cu 60%. Potrivit Casei Jude]ene de Pensii (CJP) Suceava, `n urma recalcul\rii pensiilor speciale, cuantumurile au fost diminuate cu 60% pentru cele 85 de pensii avute `n vedere pe parcursul lunii august a.c.
“~n cursul lunii august a.c., au fost recalculate `n cadrul Casei Jude]ene de Pensii Suceava un num\r de 85 pensii speciale. Procentul de sc\dere a cuantumului acestor categorii de pensii este de aproximativ 60%. Pentru toate pensiile recalculate, plata se va face la data de 1 septembrie a.c., conform prevederilor art. 4, alin. 2, din Legea nr. 119/2010, care men]ioneaz\ “cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se stabile[te `n baza punctajului mediu anual, determinat potrivit prevederilor Legii 19/2000, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, [i se pl\te[te de la data de `nt=i a lunii urm\toare expir\rii perioadei de recalculare prev\zute la alin. (1) lit. a) sau b), dup\ caz”, a precizat directorul adjunct al CJP Suceava, Iuliana Savu.
Premierul Emil Boc declara cu ceva timp `n urm\ c\ p=n\ la 1 septembrie a.c. vor fi recalculate 6.250 pensii speciale ale personalului auxiliar din instan]e, diploma]ilor, parlamentarilor, personalului aeronautic [i al Cur]ii de Conturi, iar p=n\ la sf=r[itul acestui an vor fi recalculate 168.000 de pensii militare de stat, urm=nd ca acestea s\ fie achitate `ntr-un nou cuantum dup\ 1 ianuarie 2011.
La nivel na]ional, unor beneficiari ai pensiilor speciale cuantumurile se vor mic[ora chiar [i cu 80%, fiind recalculate pân\ acum peste [ase mii de pensii speciale, într-o singur\ lun\.
În total, 180.000 de români au beneficiat pân\ acum de pensii speciale, cele mai multe calculate în func]ie de veniturile realizate în ultimele luni de activitate. Prin recalcularea lor, Guvernul sper\ s\ fac\ o economie de pân\ la 800 de milioane de euro, anual. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …