Tuesday , April 23 2024

Pentru anul scolar urmator, un numar mai mic de posturi la Inspectoratul Scolar Suceava si structurile subordonate

.
N posturile din Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava [i structurile subordonate acestuia vor fi mai pu]ine, `ns\ cifrele exacte vor fi f\cute publice abia dup\ ce inspectorii vor finaliza reorganizarea re]elei [colare n “La fel ca `n cazul unit\]ilor [colare, se face o reorganizare, pentru c\ efectivele de elevi scad [i e normal s\ se modifice [i schema de personal. Ministerul transmite `n fiecare an un anumit num\r de posturi, care de regul\ este mai mic, nu numai `n contextul economic actual”, a declarat Laura Hacman, purt\torul de cuv=nt al I{J
Ministerul Educa]iei a transmis tuturor inspectoratelor [colare din ]ar\ noile organigrame, ce urmeaz\ a intra `n vigoare `ncep=nd cu data de 1 septembrie a.c. Posturile din Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava [i structurile subordonate acestuia vor fi mai pu]ine, `ns\ cifrele exacte vor fi f\cute publice abia dup\ ce inspectorii vor finaliza reorganizarea re]elei [colare, la care se lucreaz\ momentan.
“S-a primit noua organigram\ de la Ministerul Educa]iei [i momentan se lucreaz\ la ea pentru a se stabili exact cum se va face reorganizarea re]elei [colare. Vorbim despre posturi din Inspectoratul {colar, Casa Corpului Didactic, palate [i cluburi [colare [i sportive. La fel ca `n cazul unit\]ilor [colare, se face o reorganizare pentru c\ efectivele de elevi scad [i e normal s\ se modifice [i schema de personal. Ministerul transmite `n fiecare an un anumit num\r de posturi, care de regul\ este mai mic, nu numai `n contextul economic actual. Acum inspectorii lucreaz\ cu aceste date, urm=nd s\ se fac\ o reorganizare a compartimentelor [i departamentelor, care va fi valabil\ de la 1 septembrie, iar datele exacte cu privire la modific\rile de personal vor fi f\cute publice dup\ ce acestea vor fi finalizate”, a declarat prof. Laura Hacman, purt\torul de cuv=nt al I{J Suceava.
Un num\r exact de angaja]i din sistemul `nv\]\m=nt care vor r\m=ne f\r\ loc de munc\ `ncep=nd din toamna acestui an nu se cunoa[te `nc\, `ns\, putem s\ ne facem o idee dac\ lu\m `n considerare cifrele vehiculate la nivelul celorlalte inspcetorate [colare din ]ar\. Astfel, `ncep=nd cu 1 septembrie, un num\r de [ase salaria]i de la I{J Boto[ani vor trebui s\ plece acas\, la Casa Corpului Didactic vor fi reduse posturile de la 11 la 8,5 iar, cu privire la personalul nedidactic [i auxiliar din `nv\]\m=ntul boto[\nean, se vor t\ia `n jur de 100 de posturi. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …