Saturday , December 3 2022

Pedepse intre 28 si 10 ani de inchisoare pentru ucigasii valutistului Cristi Cajvanean

Ioan Spatariu a primit cea mai grea pedeapsa - 28 de ani de inchisoare

Cea mai mare pedeaps\ a primit-o Iulian Ioan Spatariu, 28 de ani de `nchisoare, fiind urmat de Constantin Lungu cu 25, Florin Daniel Platoc cu 20, Alin Novac cu 15 [i Vasile Ioan Crasi cu 12 ani de `nchisoare n cel de-al [aselea inculpat din acest dosar, Gheorghe Viorel Anton, a fost condamnat `ntr-o cauz\ disjuns\ la zece ani de arest n dintre cei enumera]i mai sus, Lungu, Spatariu [i Novac s-au declarat nevinova]i, cer=nd achitarea n so]ia lui Cristi C\jv\nean are de primit 45.000 lei, cu titlu de daune morale [i materiale, `n vreme ce instan]a a decis ca partea civil\ SC CASA CID EXCHANGE SRL s\ primeasc\, de asemenea, suma de 417.682,48 lei

Ani grei de pu[c\rie pentru uciga[ii valutistului Cristi C\jv\nean. Vineri la pr=nz, magistra]ii Tribunalului Suceava au dat pronun]area `n acest dosar, condamn=ndu-i pe to]i inculpa]ii la pedepse cu executare. Cel mai drastic sanc]ionat a fost Iulian Ioan Spatariu, care a fost condamnat la 25 de ani de `nchisoare pentru omor deosebit de grav, la 20 de ani pentru t=lh\rie [i la 12 ani pentru s\v=r[irea infrac]iunii de constituire a unui grup infrac]ional organizat. Pedepsele i-au fost contopite, inculpatul av=nd de executat `n final 28 de ani de `nchisoare.
Constantin Lungu s-a ales cu o pedeaps\ sensibil mai mic\, rezultanta fiind de 25 de ani de arest. ~n acest sens, judec\torii i-au aplicat 21 de ani pentru complicitate la t=lh\rie, 10 ani pentru constituire de grup infrac]ional organizat [i trei ani pentru de]inere f\r\ drept de droguri de risc.
Cel de-al treilea inculpat, Florin Daniel Platoc, va avea de stat `n spatele gratiilor, `n urma deciziei de ieri, timp de 20 de ani. Pentru complicitate la t=lh\rie a fost condamnat la 16 ani [i opt luni, iar pentru constituire de grup infrac]ional organizat la 8 ani.
Alin Novac, [oferul bandei de uciga[i, a sc\pat cu 15 ani de `nchisoare, fiind condamnat la 6 ani pentru constituire de grup infrac]ional organizat [i la 15 ani pentru complicitate la t=lh\rie.
Din lotul de ieri, cel mai norocos a fost Vasile Ion Crasi, magistra]ii hot\r=nd ca acesta s\ `[i petreac\ dup\ gratii urm\torii 12 ani. La fel ca [i Novac, a fost condamnat la [ase ani pentru grup infrac]ional organizat, `ns\ pentru complicitate la t=lh\rie pedeapsa sa a fost doar de 12 ani de `nchisoare.
~ntr-o latur\ disjuns\, Gheorghe Viorel Anton a fost condamnat la zece ani de `nchisoare, `n apel, dup\ ce ini]ial, Tribunalul `i aplicase o pedeaps\ de 12 ani de pu[c\rie.
Instan]a a admis [i ac]iunile p\r]ilor civile, inculpa]ii fiind obliga]i `n acest sens la plata mai multor desp\gubiri. Astfe, rudele lui Cristi C\jv\nean au de primit 15.000 lei daune materiale [i 30.000 lei daune morale. De asemenea, inculpa]ii trebuie s\ achite `n solidar c\tre SC CASA CID EXCHANGE SRL suma de 417.682,48 lei cu titlu de desp\gubiri materiale, aceasta fiind de fapt suma pe care cei [ase [i-au `nsu[it-o `n urma t=lh\riei. De men]ionat c\ din banii respectivi, au fost recupera]i doar 63.535 lei, suma rezult=nd prin instituirea de sechestre asiguratorii asupra bunurilor inculpa]ilor.
Decizia Tribunalului Suceava nu este definitiv\ [i poate fi atacat\ cu apel `n termen de zece zile de la comunicare, ce se va judeca, `n caz de formulare, la Curtea de Apel Suceava.
N Lungu, Spatariu [i Novac au pledat nevinova]i, solicit=nd achitarea
La ultimul termen de judecat\, ce a avut loc pe data de 26 martie, avocatul p\r]ilor civile a cerut pedepse spre maximul prev\zut. ~n acest sens, pentru Iulian Spatariu, trimis `n judecat\ pentru omor deosebit de grav, s-a solicitat `nchisoare pe via]\. Ap\r\torul rudelor lui Cristi C\jv\nean a reclamat faptul c\ infrac]iunile comise de inculpa]i sunt deosebit de grave [i a cerut la acea dat\, individualizarea pedepselor.
De men]ionat c\ din cei [ase inculpa]i, doar trei [i-au recunoscut faptele, ceilal]i declar=ndu-se nevinova]i fa]\ de acuza]iile aduse.
Primul care a m\rturisit a fost Gheorghe Viorel Anton, de aceea cauza fiind disjuns\, impun=ndu-se judecarea separat\ a acestuia. Apoi, [i-au recunoscut faptele, pe r=nd, at=t Florin Daniel Platoc, c=t [i Vasile Ioan Crasi. Platoc a men]ionat chiar la ultimul termen al procesului c\ `[i asuma fapta, subliniind c\ `i pare nespus de r\u [i d=nd vina totodat\, pe Lungu, care l-ar fi rugat s\ fie p\rta[.
Ceilal]i trei, Iulian Ioan Spatariu, Constantin Lungu [i Alin Novac, au mers p=n\ la cap\t pe ideea c\ ei sunt nevinova]i [i au `ndr\znit s\ cear\ judec\torului de caz, achitarea.
N filmul unei `nt=mpl\ri teribile
Groz\via s-a produs pe data de 20 iulie 2009. Spre sear\, Cristi C\jv\nean se `ntorcea acas\, c=nd a fost atacat, cu o b=t\ de baseball de c\tre Iulian Spatariu. T=n\rul om de afaceri sucevean a fost deposedat de suma de 417.682 lei [i l\sat apoi, `ntr-o balt\ de s=nge, `n plin\ strad\. A fost transportat de urgen]\ la spital, `ns\, din nefericire, a `ncetat din via]\ c=teva zile mai t=rziu.
~n urma cercet\rilor, anchetatorii au stabilit c\ `n asasinarea lui C\jv\nean au fost implica]i [ase indivizi.
Lungu [i Platoc au fost cei care au strâns date despre ]inta lor, de pe la începutului lunii iulie 2009,[i au comunicat aceste informa]ii celorlal]i, respectiv lui Vasile Ioan Crasi [i Alin Novac. Ulterior, Gheorghe Viorel Anton [i Iulian Ioan Spatariu, dup\ care au elaborat planul de t=lh\rire.
Florin Daniel Platoc [i Constantin Lungu [i-au asumat ca principale sarcini identificarea victimei, supravegherea sa [i a domiciliului acesteia, precum [i a punctului de lucru – casa de schimb valutar de pe strada Mihai Viteazu nr. 1. Aceste activit\]i au fost cele în baza c\rora s-a reu[it o cunoa[tere la perfec]ie a victimei [i a programului lui Cristian C\jv\neanu. Cei doi, la diferite intervale de timp, i-au condus în arealul de domiciliu al victimei pe ceilal]i membri ai grup\rii, Vasile Ioan Crasi, Gheorghe Viorel Anton, Iulian Ioan Spatariu [i Alin Novac, pentru a le indica toate elementele [i datele ob]inute de ei anterior. Platoc [i Lungu erau cei care în permanen]\ îi mobilizau [i controlau pe ceilal]i membri ai grup\rii.
Vasile-Ioan Crasi [i-a asumat la rândul s\u un rol la fel de important, acela de a supraveghea imobilul în care locuia victima, parcarea din spatele acestuia precum [i cele dou\ c\i principale de acces spre imobilul 12B, pe care le urma Cristian C\jv\neanu atunci când pleca sau venea la domiciliu. Crasi avea efectiv rolul de a primi de la na[ul s\u Platoc Ca[uba [i de la Constantin Lungu semnalul plec\rii victimei, de a supraveghea parcarea [i cele dou\ c\i de acces denumite de inculpa]i traseul nr. 1 [i traseul nr. 2 [i de a transmite executan]ilor – Iulian – Ioan Spatariu [i Gheorghe Viorel Anton toate datele [i indiciile în vederea execut\rii agresiunii.
Cel care l-a lovit practic pe Cristi C\jv\nean a fost Iulian Spatariu, acesta agres=ndu-[i victime, cu o b=t\ de baseball.
Alin Novac [i-a asumat, în cadrul grup\rii, un rolul de a evacua pe principalii executan]i ai agresiunii din perimetrul comiterii faptei.
Cei [ase s-au întâlnit apoi pe un teren situat în extravilanul comunei Ipote[ti, jude]ul Suceava `n trei loca]ii diferite, în dou\ dintre acestea, având loc împ\r]irea `ntre ei a sumelor în lei [i valut\ luate de la victim\. (Paul BONDAR)

Vezi si

Șofer de TIR ucrainean, oprit la PTF Vicov pentru că nu avea permis de conducere corespunzător

În data de 30 noiembrie a.c., în jurul orei 12.00, în Punctul de Trecere a …