Monday , March 4 2024

Pe l=nga taxele locale, sucevenii mai trebuie sa achite si polita de asigurare obligatorie a locuintei

N excep]ie fac locuin]ele care au fost afectate de inunda]ii [i locuin]ele care prezint\ bulina ro[ie n „Sper ca to]i locuitorii municipiului Suceava s\ `n]eleag\ importan]a acestei asigur\ri, av=nd `n vedere pagubele care au fost `nregistrate `n tot jude]ul Suceava `n urma inunda]iilor”, a declarat viceprimarul Lucian Har[ovschi
Sucevenii, p=n\ la sf=r[itul anului `n curs, trebuie s\ pl\teasc\ poli]ele de asigurare obligatorie a locuin]elor, `n caz contrar ace[tia vor fi sanc]iona]i de c\tre reprezentan]ii autorit\]ilor locale.
~n data de 15 iulie a.c., a intrat `n vigoare o nou\ lege pentru cet\]enii Rom=niei, potrivit c\reia, `n termen de [ase luni, ace[tia trebuie s\-[i `ncheie poli]a de asigurare obligatorie a locuin]elor.
Costul asigur\rii este de 10 sau 20 de euro pe an, echivalentul a 42 de lei, respectiv 84 de lei, în func]ie de materialul din care este construit\ locuin]a. Pre]ul unei poli]e de asigurare obligatorie a locuin]ei este de 10 euro pe an `n cazul `n care imobilul este construit din c\r\mid\ nears\ sau din chirpici [i de 20 de euro anual dac\ imobilul are o structur\ de rezisten]\ de beton armat sau lemn. Valoarea asigurat\, suma de bani primit\ ca desp\gubire de la asigurator, este de 10.000, respectiv 20.000 de euro. Asigurarea obligatorie a locuin]ei nu ofer\ protec]ie doar în caz de inunda]ii, ci [i `n cazul alunec\rilor de teren [i cutremurelor.
„Sper ca to]i locuitorii municipiului Suceava s\ `n]eleag\ importan]a acestei asigur\ri, av=nd `n vedere pagubele care au fost `nregistrate `n tot jude]ul Suceava `n urma inunda]iilor [i s\ `[i `ncheie aceast\ poli]\, pentru a nu fi nevoi]i s\ d\m amenzi”, a declarat viceprimarul Lucian Har[ovschi.
Perioada de gra]ie, în care proprietarii nu vor fi amenda]i dac\ nu au semnat asigurarea, este de [ase luni, dup\ care ace[tia, în lipsa asigur\rii, sunt predispu[i la amenzi cuprinse `ntre 100 [i 500 de lei.
Potrivit legii, amenzile vor fi date de reprezentan]ii Prim\riei municipiului Suceava. Din valoarea acestor asigur\ri, 40% va merge  c\tre bugetul de stat, 40% c\tre bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigur\rilor emise [i un procent de 20% intr\ `n bugetul local.
Companiile de asigur\ri nu `ncheie aceast\ poli]\ de asigurare proprietarilor de locuin]e care au un risc seismic ridicat, ce prezint\ bulin\ pe locuin]\, [i nici celor care au fost afecta]i curând de inunda]ii.
Pentru locuin]ele sociale sau pentru persoanele care beneficiaz\ de ajutoare sociale, prima pentru asigurare obligatorie este pl\tit\ de autorit\]ile locale.
~n cazul solicit\rii desp\gubirilor, acestea vor fi pl\tite în termen de 10-15 zile de la transmiterea dosarului de daun\. Pentru asigurarea unei valori mai mari, asigur\torii recomand\ [i încheierea unei poli]e facultative, care, pe lângă riscul producerii unor dezastre naturale, acoper\ [i alte riscuri – explozie, incendiu, furt, inunda]ii produse de spargerea unei conducte [i altele. ~n schimb, asigur\rile facultative sunt de câteva zeci de ori mai scumpe decât cea obligatorie. Astfel, în cazul unui apartament evaluat la 100.000 de euro, prima de asigurare facultativ\ poate ajunge [i la 200 de euro pe an, în func]ie de riscurile acoperite prin contract.
Sucevenii pot achita poli]ele de asigurare obligatorie la oricare din cei 13 asigur\tori din componen]a Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID) – Groupama, Astra, Uniqa, Generali, Ardaf, Euroins, Carpatica Asig, Grawe, Credit Europe, ABC Asigur\ri, Certasig, City Insurance [i Platinum.
Dup\ ce legea a intrat `n vigoare, Astra Asigur\ri a anun]at c\ a deschis 300 de dosare de daun\ pentru locuin]ele afectate de inunda]ii în judeţele Suceava, Neam], Boto[ani [i Bac\u, valoarea total\ a desp\gubirilor fiind de circa 2,5 milioane de lei.
La nivel european, exist\ [apte ]\ri în care se aplic\ legi privind asigurarea obligatorie a locuin]elor: Danemarca, Olanda, Fran]a, Belgia, Elve]ia, Norvegia [i Spania. (Iulia GU{|)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …