Saturday , July 20 2024

Paula Iacob nu mai apara interesele Fondului Bisericesc

Paula Iacob
N ~nalta Curte a luat ieri act de faptul c\ Funda]ia FBORB nu mai este reprezentat\ de Casa de avocatur\ Paula Iacob n termenul de 9 noiembrie a.c., pentru judecarea revendic\rii celor 166.000 de hectare de p\dure din Bucovina, a r\mas b\tut `n cuie
~n urm\ cu dou\ s\pt\m=ni, Casa de avocatur\ Paula Iacob (foto) a solicitat ~naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie (ICCJ) preschimbarea termenului stabilit anterior pentru judecarea recursului `naintat de Statul Rom=n prin Ministerul Finan]elor [i Romsilva `mpotriva hot\r=rii Cur]ii de Apel Timi[oara care a decis `mpropriet\rirea Funda]iei FBORB  cu peste 166.000 de hectare de p\dure [i alte bunuri imobile respectiv drumuri forestiere, sedii de ocoale [i spa]ii de produc]ie. Ieri, ICCJ urma s\ decid\ asupra solicit\rii de preschimbare a termenului de judecat\ stabilit anterior – 9 noiembrie a.c., argumentat\ de faptul c\ Paula Iacob trebuia s\ plece `n Mexic, la un congres al avoca]ilor.
Ieri, ICCJ a luat `ns\ act de faptul c\ Funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina nu va mai fi reprezentat de Casa de avocatur\ Paula Iacob. ~n consecin]\ Instan]a Suprem\ a stabilit c\ cererea anterioar\ a r\mas f\r\ obiect iar termenul de judecat\ de la data de 9 noiembrie 2010 r\m=ne a[a cum a fost stabilit de ~nalta Curte.
Unic ap\r\tor al intereselor FBORB a r\mas `n continuare Casa de avocatur\ Tudor din Suceava, cea care s-a ocupat de dosarul revendic\rilor de p\dure `n favoarea Fondului Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina `nc\ de la bun `nceput.
“Suntem `ncrez\tori `n solu]ia ce va fi dat\ de ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie, av=nd `n vedere c\ acesta este nivelul cel mai `nalt `n care am ajuns s\ ne judec\m”, a declarat directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu, dup\ ie[irea din sala de judecat\.
Anterior, directorul Mihai Mihe]iu a ar\tat c\ “ne p\str\m `ncrederea `n actul de justi]ie, avem convingerea c\ `n momentul de fa]\, prin recursul depus vom reu[i s\ l\murim situa]ia, `n ap\rarea ideii de dreptate [i de adev\r at=t istoric c=t [i ca no]iune juridic\. Suntem, de asemenea convin[i c\ punctul de vedere prezentat de Direc]ia Silvic\ Suceava reprezint\ realitatea documentat\ juridic, tehnic, istoric [i cultural `n leg\tur\ cu aceast\ problem\”. Punctul s\u de vedere este  `mp\rt\[it [i de Ministerul Finan]elor ca reprezentant al Statului Rom=n, de  Direc]ia Silvic\ Suceava care ap\r\ dreptul de administra]ie al Regiei Na]ionale a P\durilor asupra terenurilor revendicate de FBORB dar [i, nu `n ultimul r=nd, de conducerea RNP – ROMSILVA, care prin vocea directorul general, Valerian Solov\stru, s-a pronun]at de fiecare dat\ pentru ca suprafa]a de p\dure revendicat\ s\ r\m=n\ `n proprietatea de drept a Statului Rom=n, care m\car `n ceea ce prive[te p\durile din jude]ul Suceava s-a dovedit a fi, contrar unei idei preconcepute, un foarte bun administrator, prin Direc]ia Silvic\ Suceava. La nivelul jude]ului Suceava, silvicultorii apreciaz\ atitudinea  prefectului Sorin Popescu, mereu cosecvent\  [i ferm\ `n aceast\ disput\, situa]\ de fiecare dat\ de partea aplic\rii corecte a actelor legislative invocate pe parcursul acestui `ndelungat proces. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …