Tuesday , November 28 2023

Paula Iacob nu mai apara interesele Fondului Bisericesc

Paula Iacob
N ~nalta Curte a luat ieri act de faptul c\ Funda]ia FBORB nu mai este reprezentat\ de Casa de avocatur\ Paula Iacob n termenul de 9 noiembrie a.c., pentru judecarea revendic\rii celor 166.000 de hectare de p\dure din Bucovina, a r\mas b\tut `n cuie
~n urm\ cu dou\ s\pt\m=ni, Casa de avocatur\ Paula Iacob (foto) a solicitat ~naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie (ICCJ) preschimbarea termenului stabilit anterior pentru judecarea recursului `naintat de Statul Rom=n prin Ministerul Finan]elor [i Romsilva `mpotriva hot\r=rii Cur]ii de Apel Timi[oara care a decis `mpropriet\rirea Funda]iei FBORB  cu peste 166.000 de hectare de p\dure [i alte bunuri imobile respectiv drumuri forestiere, sedii de ocoale [i spa]ii de produc]ie. Ieri, ICCJ urma s\ decid\ asupra solicit\rii de preschimbare a termenului de judecat\ stabilit anterior – 9 noiembrie a.c., argumentat\ de faptul c\ Paula Iacob trebuia s\ plece `n Mexic, la un congres al avoca]ilor.
Ieri, ICCJ a luat `ns\ act de faptul c\ Funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina nu va mai fi reprezentat de Casa de avocatur\ Paula Iacob. ~n consecin]\ Instan]a Suprem\ a stabilit c\ cererea anterioar\ a r\mas f\r\ obiect iar termenul de judecat\ de la data de 9 noiembrie 2010 r\m=ne a[a cum a fost stabilit de ~nalta Curte.
Unic ap\r\tor al intereselor FBORB a r\mas `n continuare Casa de avocatur\ Tudor din Suceava, cea care s-a ocupat de dosarul revendic\rilor de p\dure `n favoarea Fondului Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina `nc\ de la bun `nceput.
“Suntem `ncrez\tori `n solu]ia ce va fi dat\ de ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie, av=nd `n vedere c\ acesta este nivelul cel mai `nalt `n care am ajuns s\ ne judec\m”, a declarat directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu, dup\ ie[irea din sala de judecat\.
Anterior, directorul Mihai Mihe]iu a ar\tat c\ “ne p\str\m `ncrederea `n actul de justi]ie, avem convingerea c\ `n momentul de fa]\, prin recursul depus vom reu[i s\ l\murim situa]ia, `n ap\rarea ideii de dreptate [i de adev\r at=t istoric c=t [i ca no]iune juridic\. Suntem, de asemenea convin[i c\ punctul de vedere prezentat de Direc]ia Silvic\ Suceava reprezint\ realitatea documentat\ juridic, tehnic, istoric [i cultural `n leg\tur\ cu aceast\ problem\”. Punctul s\u de vedere este  `mp\rt\[it [i de Ministerul Finan]elor ca reprezentant al Statului Rom=n, de  Direc]ia Silvic\ Suceava care ap\r\ dreptul de administra]ie al Regiei Na]ionale a P\durilor asupra terenurilor revendicate de FBORB dar [i, nu `n ultimul r=nd, de conducerea RNP – ROMSILVA, care prin vocea directorul general, Valerian Solov\stru, s-a pronun]at de fiecare dat\ pentru ca suprafa]a de p\dure revendicat\ s\ r\m=n\ `n proprietatea de drept a Statului Rom=n, care m\car `n ceea ce prive[te p\durile din jude]ul Suceava s-a dovedit a fi, contrar unei idei preconcepute, un foarte bun administrator, prin Direc]ia Silvic\ Suceava. La nivelul jude]ului Suceava, silvicultorii apreciaz\ atitudinea  prefectului Sorin Popescu, mereu cosecvent\  [i ferm\ `n aceast\ disput\, situa]\ de fiecare dat\ de partea aplic\rii corecte a actelor legislative invocate pe parcursul acestui `ndelungat proces. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …