Monday , December 5 2022

Patru programe de licenta din cadrul USV risca sa fie `nchise


Patru programe de studii universitare de licen]\ din cadrul facult\]ilor de Istorie [i geografie, Litere [i {tiin]e ale comunic\rii [i {tiin]e Economice [i Administra]ie public\ sunt `n pragul `nchiderii din cauza faptului c\ reprezentan]ii institu]iei nu au mai cerut evaluarea programelor pentru continuarea activit\]ii N la nivel na]ional, sute de programe de programe universitare ar putea fi suspendate N acestea au termen limit\ p=n\ la 31 martie s\ se salveze, dup\ care vor intra în lichidare
Sute de programe universitare, at=t din cadrul universit\]ilor private c=t [i din cadrul celor de stat sunt `n pragul `nchiderii. Acestea risc\ s\ fie suspendate din cauz\ c\ reprezentan]ii institu]iilor de înv\]\mânt nu au solicitat evaluarea programelor pentru continuarea activit\]ii, multe dintre acestea apar]inând unor institu]ii prestigioase cum ar fi Universitatea Bucure[ti, SNSPA sau Politehnica Bucure[ti. Potrivit Agen]iei Române de Asigurare a Calit\]ii în Înv\]\mântul Superior (ARACIS), Universitatea „{tefan cel Mare” are patru programe de studii universitare de licen]\ autorizate care au dep\[it termenul legal de acreditare. Primul pe list\ este consemnat programul de studii universitare de licen]\ ‚Cibernetic\ Economic\’ (zi) din cadrul domeniului de licen]\ ‚Cibernetic\, statistic\ [i informatic\ economic\’ de la Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\. Din cadrul Facult\]ii de Istorie [i Geografie, domeniul de licen]\ ‚{tiin]e ale Comunic\rii’, programul ‚{tiin]e ale inform\rii [i document\rii’ (IF) este de asemenea `n pragul `nchiderii. De la Facultatea de Litere [i {tiin]e ale comunic\rii, nu s-a mai solicitat evaluarea necesar\ continu\rii activit\]ii pentru programele de licen]\ ‚Limb\ [i literatur\ rom=n\- Limb\ [i literatur\ italian\’ (IF) [i ‚Comunicare [i rela]ii publice’ (IF). Toate cele patru programe de licen]\ erau autorizate.
N reprezentan]ii USV pot depune dosare noi de elaluare la ARACIS p=n\ la data de 31 martie 2012
Printr-o adres\ `nregistrat\ la MECTS, ARACIS informeaz\ conducerea Ministerului Educa]iei cu privire la programele de studii universitare de licen]\, precum [i la unit\]ile de `nv\]\m=nt superior ce nu au respectat prevederile legale privind acreditarea sau evaluarea periodic\. ~n not\ se specific\ c\ universit\]ile care au programe de studii universitare de licen]\ autorizate s\ func]ioneze provizoriu dar care au dep\[it termenul legal pentru acreditare pot s\ depun\ la ARACIS dosare noi `n vederea evalu\rii periodice sau acredit\rii, dup\ caz, p=n\ la data de 31 martie 2012. Programele de studii universitare de licen]\ pentru care nu se vor depune dosare noi de evaluare la ARACIS p=n\ la data de 31 martie 2012, vor intra sub inciden]a prevederilor legale privind `nchiderea acestora.
MECTS va solicita la data de 2 aprilie 2012 situa]ia actualizat\ a programelor de studii universitare de licen]\, `n vederea lu\rii m\surilor legale ce se impun. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …