Wednesday , December 8 2021

Patronul firmei Test Prima, tainuitor de utilaje furate din Italia

~mpotriva lui Viorel Juravle organele de anchet\ au `nceput urm\rirea penal\ pentru „t\inuire” dup\ ce la sta]ia de sortare [i de betoane de la Bilca a firmei Test Prima au fost descoperite dou\ autobetoniere declarate ca furate din Italia acum mai bine de patru ani n valoarea celor dou\ utilaje furate [i t\inuite [i folosite de Viorel Juravlea este de 160.000 de euro

Numele patronului de la SC Test Prima SA, Viorel Juravle, revine iar\[i `n aten]ia opiniei publice, `mpotriva lui fiind `nceput\ urm\rirea penal\ pentru s\v=r[irea infrac]iunii de „t\inuire”. Dac\ va fi g\sit vinovat, el risc\ o pedeaps\ o pedeaps\ de la trei luni la [apte ani de pu[c\rie, conform articolului 221 din Codul Penal.
~n cursul zilei de luni, poliţi[tii Sec]iei de Poli]ie G\l\ne[ti a efectuat verific\ri la patru societ\]i comerciale av=nd ca obiect de activitate balastierele, sta]ii de betoane [i sta]ii de sortare, pentru combaterea traficul de autovehicule [i utilaje.
Cu aceast\ ocazie, la SC Test Prima SRL Suceava, cu punct de lucru balastier\, sta]ie de sortare [i sta]ie de betoane în comuna Bilca, firm\ administrat\ de Viorel Juravle, de 54 ani, cu domiciliul `n comuna P\tr\uţi, au fost verificate trei utilaje [i cinci autoutilitare, stabilindu-se c\ dou\ autoutilitare-betoniere, ce sunt înmatriculate în circula]ie în România, figureaz\ ca fiind urm\rite la nivel interna]ional de c\tre autorit\]ile din Italia, întrucât fac obiectul unor infrac]iuni de furt comise pe teritoriul acestui stat.
Verific\rile efecuate în sistemul informatic Schengen au semnalat faptul c\ autorit\]ile italiene au anun]at c\ o autoutilitar\ betonier\ din este furat\ din data de 27.07.2007, iar cea de-a doua autoutilitar\ betonier\ a fost semnalat\ ca disp\rut\ din 12.06.2008. Ambele autoutilitare erau utilizate la transportul betonului de la sta]ia de betoane din comuna Bilca, spre punctele de lucru ale societ\]ii din ora[ul Vicovu de Sus.
În cauz\ s-a întocmit dosar penal fa]\ de Viorel Juravle, sub aspectul s\vâr[irii infracţiunii de „t\inuire”. Autoutilitarele au fost ridicate [i introduse în custodia Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Suceava, valoare aproximativ\ a acestora fiind de 160.000 euro.
N prundi[ul de sub podul peste r=ul Suceava din zona Vicov – Bilca, exploatat ilegal de Test Prima ani `n [ir
R\m=ne de v\zut dac\, m\car de aceast\ dat\, urm\rirea penal\ va fi dus\ p=n\ la cap\t. De ani `ntregi, SC Test Prima SRL beneficiaz\ de o toleran]\ formidabil\ din partea autorit\]ilor care, culmea, `i ofer\ `n continuare [i oportunit\]i de dezvoltare a afacerilor.
Acum doi ani, ziarul Obiectiv ar\ta cum Test Prima exploateaz\ ilegal prundi[ pe albia Sucevei, cu protec]ie de la Apele Rom=ne. Chiar balastiera [i sta]ia de sortare de la punctul de lucru Bilca al societ\]ii Test Prima unde au fost g\site utilajele furate aveau autoriza]ia de gospod\rire a apelor expirat\ `nc\ din 2008. Cu toate acestea, patronul Juravle a exploatat f\r\ s\ se sinchiseasc\ de starea de ilegalitate prundi[ din apa r=ului Suceava, `ntr-o zon\ cu mare pericol de inunda]ii, cu protec]ia conducerii SGA Suceava de la acea vreme.
C=]i sfin]i are deasupra patronul Viorel Juravle, de la SC Test Prima SRL, pu]in\ lume cunoa[te, scriam atunci. A reu[it s\ `[i dezvolte afacerile sub toate guvernele, cu vocea lui mieroas\ a reu[it s\ conving\ sumedenie de politicieni, reprezentan]i ai administra]iei publice de stat locale [i jude]ene [i nu numai. A reu[it\ s\ ob]in\ un pre] bun pentru casa ridicat\ l=ng\ Maraton de la Lidl, a g\sit `n]elegere la nem]i s\ [i-o mute bucat\ cu bucat\, ca s\ nu se distrug\. A g\sit o [i mai bun\ `n]elegere pe plan local, la [eful de atunci al SGA Suceava, Ioan Ungureanu, care a trecut cu vederea faptul c\ ani `n [ir, firma Test Prima, patronat\ de omul de afaceri Viorel Juravle a exploatat [i sortat pietri[ de pe albia r=ului Suceava, pe teritoriul comunei Bilca, aproape de pilo]ii podului de la Vicovu de Sus care a fost c=t pe ce s\ fie luat de ape la viiturile din 2008, f\r\ niciun fel de autoriza]ie.
Un r\spuns la o solicitare de informa]ii adresat\ Agen]iei Na]ionale Apele Rom=ne, Administra]ia Bazinal\ de Ap\ Siret – Bac\u, semnat de directorul unit\]i de la acea vreme, Constantin Dr\g\nu]u, spunea negru pe alb: “S-au efectuat dou\ controale la SC Test Prima SRL Suceava, la bazele de produc]ie Mili[\u]i [i Bilca. Baza de produc]ie Bilca are autoriza]ia de gospod\rire a apelor expirat\. S-a constatat c\ obiectivul a func]ionat f\r\ act de reglementare. Ca prim\ m\sur\ s-a interzis func]ionarea sta]iei f\r\ autoriza]ie de gospod\rire a apelor [i s-a dispus intrarea `n legalitate, restul m\surilor prev\zute de legisla]ia `n vigoare urm=nd a fi stabilite de comun acord cu IPJ Suceava – Serviciul Antifraud\”. Primarul comunei Bilca, Zaharie Rusu, comenta `n 2010 modul `n care Viorel Juravle `[i desf\[oar\ activitatea la punctul de lucru de la Terasa – Bilca: „Administra]iile locale nu au nicio putere s\ intervin\, chiar dac\ sesizeaz\ c\ firmele de exloatare `[i bat joc de albiile r=urilor, pun=nd `n pericol propriet\]ile oamenilor. SGA are responsabili de zon\ pentru fiecare p=r=u. Nu [tiu ce a f\cut aceasta cu balastiera de la Teras\ – Bilca. Noi, prim\riile, nu avem dreptul s\ ridic\m o roab\ de balast din albie, de[i este pe teritoriul administrativ al nostru, f\r\ s\ le pl\tim celor de la Ape”. ~n ciuda m\surilor luate la nivel declarativ atunci, punctul de lucru de la Bilca al firmei Test Prima [i-a continuat nestingherit activitatea.
N amendat `n repetate r=nduri de Garda de Mediu, Juravle a sc\pat de plat\, la instan]\
~n anul 2011, Test Prima a revenit `n prim-plan, de aceast\ dat\ ca gestionar\ a fostei gropi de gunoi a Sucevei, de la C\l\u. Garda de Mediu a sanc]ionat firma lui Viorel Juravlea cu amenzi totale de 1,5 miliarde de lei vechi. Amenzile au fost contestate `n instan]\ [i nu au mai fost pl\tite.
De[i administratorii de la Test Prima erau `n cuno[tin]\ de cauz\, au continuat s\ desf\[oare ac]iuni `n contra legii iar ma[inile societ\]ii au fost depistate pe raza jude]ului, transport=nd gunoaie de la Solca, Cajvana [i Ipote[ti.
Despre Test Prima ori despre patronul firmei, Viorel Juravle, dac\ ar fi de povestit, nu [tie nimeni de unde s\ `nceap\.
El este cel care `n mai multe r=nduri a fost identificat de c\tre SGA ca exploat=nd balast din albiile r=urilor din jude] f\r\ s\ respecte contractele `ncheiate cu Apele Rom=ne, este cel care atunci c=nd firma sa a ob]inut lucr\ri de reabilitare a str\zilor `n municipiul Suceava le-a tergiversat de s-a ajuns la un moment dat s\ fie aproape compromis\ inaugurarea magazinului Kaufland. Este de asemenea acela care `n urm\ cu aproape patru ani, beneficiind de contracte publice a dus la exasperare locuitorii din zona central\ a municipiului re[edin]\ de jude] dup\ ce a s\pat gropi una l=ng\ alta [i apoi a abandonat, pentru o perioad\ lung\, lucrarea. Viorel Juravle a devenit cunoscut, mai nou, ca una dintree persoanele care au fost dispuse s\ renun]e la casa proprie pentru a face loc supermarket-ului LIDL, `n zona Maraton. Desigur, contra unei sume apropiate de un milion de euro [i cu asigurarea demont\rii c\r\mid\ cu c\r\mid\ a construc]iei pentru ca nimic din materialul investit `n vila de pe strada Rulmentului s\ nu se piard\. De subliniat c\ `n cele mai multe cazuri, patronul Viorel Juravle [i societatea Test Prima pe care o conduce a reu[it s\ aib\ c=[tig de cauz\ `n instan]\, contest=nd sanc]iunile administrate. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Trafic blocat pe E 85, la Oniceni, de o autocisternă care a derapat

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat miercuri, la ora 11.30,  că o …

No comments

  1. Juravle asta , este pe o mana cu Gales de la RAR . Numai asa isi justifica Gales , adjunctu de la RAR , casa cu 16 camere pe care si-a facut-o in Obcini . Inseamna ca numai cu banii de la Juravle , si-a facut Gales ditamai palatul . Totusi au fost cam multe nereguli la firma asta Test Prima , iar Gales a fost solicitat nu gluma . Nu stiu cum se face , dar pocaitii astia tare isi baga ei nasul cam peste tot , desi pastorul lor incearca sa ii civilizeze si sa ii mentina cat de cat modesti . Sa nu uitam ca toti membrii familiei Juravle au fiecare cate cel putin o masina . In 2002 , lui Juravle i s-a confiscat un Mercedes de teren seria G-Class in valoare de 60.000 euro pentru ca era furata . Inclusiv acum 2 luni , un sofer care ii aducea masini lui Juravle din import , are dosar penal pt ca politia vamala , i-a verificat masina si averia seria schimbata . Din aceste motive Juravle este soficitat de sus pusii primarii sa colaboreze cu el , pt ca incarca facturile si isi trag fiecare partea din banii pubici . Probabil toate firmele care lucreaza astfel isi trag partea , dar Juravle proabil da un ciubuc mai mare si face lucrarile de mantuiala

  2. Juravle asta pe o mana cu Gales de RAR . Numai asa isi justifica Gales adjunctu de la RAR , casa cu 16 camere facuta pe care si-a facut-o in Obcini . Inseamna ca numai cu banii de la Juravle , si-a facut Gales ditamai casa .

  3. sa dea Domnul sa apuc ziua sa-l vad pe Juravlea la puscarie!

  4. ITALIENI DE CACAT. am cumparat un buldoexcavator cu 20.000 euro si dupa o saptamana l-au dat furat. am ramas si fara bani si fara utilaj. SI CU FACTURA MA POT STERGE LA CUR CA POLITIA NU O IA IN CONSIDERARE.

  5. A suparat pe cineva nene Viorel Juravle….si nu au unde se rafui decat in presa.

    • N-a suparat, dom’le, pe nimeni. E un “pastor” pocait prefacut, rau si avar care a tras o gramada de tepe. Sa plateasca acum.

  6. Am patit si eu aceeasi problema ca d-nul Juravlea. Am cumparet de la jegosii astia de italieni, broscari un utilaj si dupa o luna l-au dat furat. Mi-am lut teapa de 30.000 euro. Nu inteleg de ce STATUL ROMAN II PUPA IN FUD PE ITALIENI. Ai acte doveditoare ca esti cumparator de buna credinta si nu te crede nimeni