Sunday , September 25 2022

Patronul de la Test Prima, urmarit penal

Viorel Juravle risc\ p=n\ la un an de `nchisoare pentru c\ a l\sat s\ func]ioneze o sta]ie de betoane la Bilca, `n albia r=ului Suceava, f\r\ autoriza]ie de la gospod\rirea apelor n patronul Juravle este cunoscut ca unul dintre cei mai indolen]i oameni de afaceri suceveni, atitudinea sa fiind justificat\ [i de faptul c\ mai to]i [efii de institu]ii cu care a intrat `n contact i-au ]inut hangul, inclusiv [eful SGA Suceava
La un an [i mai bine de dou\ luni dup\ ce ziarul Obiectiv de Suceava f\cea cunoscut opiniei publice faptul c\ patronul de la Test Prima – Viorel Juravle `[i bate joc de legisla]ia ]\rii, exploat=nd `n continuare prundi[urile din albia r=ului Suceava la Bilca printr-o sta]ie de betoane ce func]iona ilegal, procurorii au dispus `nceperea urm\ririi penale `mpotriva acestui patron. Miercuri, Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Suceava a confirmat rezolu]ia de începere a urm\ririi penale fa]\ de Viorel Juravle, de 54 ani, din comuna P\tr\u]i.
În sarcina acestuia s-a re]inut faptul c\, în calitate de administrator al unei societ\]i comerciale din Suceava a folosit în luna iunie 2010 resurse de ap\ la sta]ia de betoane din cadrul bazei de produc]ie Bilca a societ\]ii, f\r\ a de]ine autoriza]ie de gospod\rire a apelor, de asemenea continuând activitatea acestei sta]ii de betoane [i dup\ impunerea sist\rii activit\]ii de c\tre Serviciul Inspec]ia Teritorial\ de Ap\ Bac\u din cadrul Administra]iei Bazinal\ de Ap\ Siret. Viorel Juravle a s\vâr[it astfel infrac]iunile prev\zute de art. 93 alin. 2 lit. a [i e din Legea 107/1996 – Legea apelor, pentru care risc\ o pedeaps\ cu `nchisoarea de la [ase luni la un an sau amend\.
La jum\tatea lunii iunie a anului trecut, Obiectiv de Suceava ar\ta c\  balastiera [i sta]ia de sortare de la punctul de lucru Bilca al societ\]ii Test Prima func]iona `n continuare, chiar dac\ autoriza]ia de la SGA expirase `nc\ din anul 2008.
Spuneam atunci c\ balastiera [i sta]ia de betoane de la punctul de lucru Bilca al societ\]ii Test Prima aveau autoriza]ia de gospod\rire a apelor expirat\, dar, cu toate acestea, patronul Juravle a exploatat, far\ s\ se sinchiseasc\ de starea de ilegalitate, prundi[ din apa r=ului Suceava, beneficiind de foarte mult\ `ng\duin]\ din partea SGA Suceava.
Directorul Agentiei Na]ionale Apele Rom=ne, Administra]ia Bazinal\ de Ap\ Siret – Bac\u, Constantin Dr\g\nu]u, a transmis acum un an ziarului Obiectiv un comunicat care ar\ta c\  “s-au efectuat dou\ controale la SC Test Prima SRL Suceava, la bazele de produc]ie Mili[\u]i [i Bilca. Baza de produc]ie Bilca are autoriza]ia de gospod\rire a apelor expirat\. S-a constatat c\ obiectivul a func]ionat f\r\ act de reglementare. Ca prim\ m\sur\ s-a interzis func]ionarea sta]iei f\r\ autoriza]ie de gospod\rire a apelor [i s-a dispus intrarea `n legalitate, restul m\surilor prev\zute de legisla]ia `n vigoare urm=nd a fi stabilite de comun acord cu IPJ Suceava – Serviciul Antifraud\”. Notam atunci [i confirm\m acum c\ felicit\rile le merit\ directorul Constantin Dr\g\nu]u de la Bac\u [i directorul tehnic Irina Lucavetchi, pentru operativitatea cu care a dat curs solicit\rii ziarului Obiectiv [i `n niciun caz [eful SGA Suceava, Ioan Ungureanu, care s-a ferit ani `n [ir s\ explice cum se `nt=mpl\ ca, dup\ nesf=r[ite verific\ri demarate tot `n baza unor articole de pres\ privind modul `n care se exploateaz\ f\r\ nicio mil\ albiile r=urilor din jude], iar un simplu e-mail transmis [efilor domniei sale de la Bac\u a avut ca rezultat, este drept, dup\ un an, `nceperea urm\ririi penale `mpotriva unuia dintre cei mai indolen]i patroni de firm\ de construc]ii din jude]ul Suceava. (Neculai RO{CA)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …

No comments

  1. Ce tot aveți cu Test Prima și patronul ei? Dacă face cineva ceva , ca de ce face , iar dacă nu face tot nu-i bine. Mai bine ar fi sa-i mulțumiți domnului Viorel Juravlea ca da de munca a peste 250 de persoane din județul Suceava. În loc sa sprijiniți sa ajutați sa sumați pentru a schimba ceva in țara asta uitata de Dumnezeu , cautați nod în papura . Ce ați dori dumneavoastră este ca domnul Viorel Juravlea sa închidă negoțul și cei 250 de muncitori in șomaj , ca statul plătește. De ce luptați din greu pentru a distruge în loc sa luptați pentru a construi ceva în țara asta?Am urmărit îndeaproape mai toate articolele pe aceasta tema și sunt ferm convins ca cineva își cheltuie banii cu voi pentru a defăima patronul de la Test Prima. Ce-ar fi ca în finalul articolelor publicate sa scrieți cine și cât va plătește?. De peste 21 de ani avem ca imn de stat “Deșteaptă-te romane´´ dar încă nu v-ați deșteptat. De aceea suntem unde suntem…