Tuesday , October 4 2022

Patron sucevean, condamnat la sase luni cu suspendare pentru deturnare de fonduri europene

N dup\ opt ani de la comiterea faptei, Constantin  Cozmaciuc a primit  o solu]ie `n dosarul penal instrumentat de procurorii DNA privind modul `n care a folosit `n interes propriu fonduri PHARE n el va trebui s\ restituie 40.000 de euro, plus dob=nzi [i penalit\]i pentru c\ `n loc s\ realizeze un atelier de repara]ii auto [i s\ creeze locuri de munc\, a folosit banii europeni  `n propriul interes

Constantin Cozmaciuc, patronul SC IMOBILIARA SA, trimis `n judecat\  acum un an [i jum\tate de Serviciul Teritorial Suceava al DNA pentru fraudare de fonduri europene, a fost condamnat zilele trecute  de Judec\toria Suceava la [ase luni de `nchisoare cu suspendare. Ministerul Integr\rii Europene, structura guvernamental\ care gestiona absorb]ia fondurilor europene p=n\ la aderarea Rom=niei `n Uniunea European\   s-a constituit parte civil\ pentru recuperarea sumei de 40.000 de euro de la Cozmaciuc. Patronul sucevean a deturnat banii ob]inu]i din fonduri europene `n propriul interes.
Pentru aceasta, `n data de 19 ianuarie 2011,  Judecatoria Suceava l-a condamnat pe Constantin Cozmaciuc,  la pedeapsa de [ase luni închisoare pentru s\vâr[irea infrac]iunii de schimbare, f\r\ respectarea prevederilor legale, a destina]iei fondurilor ob]inute din bugetul general al Comunit\]ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea s\vâr[it\ în mod continuat. Cozmaciuc a mai fost condamnat la pedeapsa de trei luni închisoare pentru s\vâr[irea infrac]iunii de fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\ s\vâr[it\ în mod continuat. I-au fost interzise acestuia o serie de drepturi civile,  pe durata execut\rii pedepsei principale. Judec\toria a decis contopirea pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul s\ execute pedeapsa cea mai grea, de [ase luni închisoare dar totodat\ a decis suspendarea condi]ionat\ a  execut\rii pedepsei pe durata unui termen de încercare de doi ani [i [ase luni. Judec\torii au atras aten]ia inculpatului asupra dispozi]iilor art. 83 din Codul Penal referitoare la revocarea suspend\rii condi]ionate [i executarea pedepsei aplicate în regim de deten]ie în cazul s\vâr[irii unei noi infrac]iuni în cursul termenului de încercare. S-au suspendat totdat\  executarea pedepselor accesorii pe durata suspend\rii condi]ionate a execut\rii pedepsei principale.
Constantin Cozmaciuc a sc\pat de pu[c\rie la prima instan]\ dar aceasta nu `nseamn\ c\ nu are de restituit banii europeni  pe care i-a folosit `n interes propriu,  `n ac]iunea civil\ formulat\ de partea civil\ Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Locuin]ei, continuatorul vechiului Minister al Integr\rii Europene,  Cozmaciuc fiind obligat `n  în solidar cu SC Pit Stop SRL la plata sumei de 40.062 Euro daune materiale [i dobânda de întârziere aferent\ sumei de 40.000 de Euro în cuantum de 3,83 Euro/zi de întârziere calculat\ de la data de 25.07.2005 pân\ la data achit\rii efective a debitului.  P=n\ la plata datoriei, s-a men]inut  m\sura asigur\torie a sechestrului dispus de DNA Suceava  asupra bunurilor imobile apar]inând inculpatului, un apartament pe strada Rulmentului, case [i terenuri la Horodniceni.   Au fost anulate `nscrisurile  înscrisurile falsificate de inculpat  care a fost obligat în solidar cu partea responsabil\ civilmente SC Pit Stop SRL s\ pl\teasc\ statului suma de 2.800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procesul penal, din care suma de 2.000 de lei reprezentând cheltuieli din cursul urm\ririi penale va fi avansat\ în fondul Ministerului Public-Direc]ia Na]ional\ Anticorup]ie. Constantin Cozmaciuc are drept la recurs `mpotriva sentin]ei primei instan]e.

N  O afacere veche de opt ani
~n luna iunie a anului 2009, procurorii din cadrul Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea `n judecat\ a lui Constantin Cozmaciuc, administrator al S.C. IMOBILIARIA SRL Suceava, `n sarcina c\ruia s-au re]inut infrac]iunile de schimbare, f\r\ respectarea prevederilor legale, a destina]iei fondurilor ob]inute din bugetul general al Comunit\]ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori `in numele lor [i fals `n inscrisuri sub semn\tur\ privat\, ambele `n form\ continuat\.
~n rechizitoriul `ntocmit, procurorii au re]inut c\ `n perioada iulie 2003 – septembrie 2004, pe parcursul derul\rii contractului finan]at cu fonduri PHARE intitulat „Atelier repara]ii [i `ntre]inere auto”, Constantin Cozmaciuc a utilizat suma de 9.874,3 euro `n opera]iuni ce nu au avut legatur\ cu implementarea proiectului.
~n `ncercarea de a ascunde modul fraudulos de utilizare a finan]\rii nerambursabile, Cozmaciuc a `ntocmit `n fals trei foi de depunere numerar pe baza c\rora se atesta, `n mod nereal, c\ a contribuit cu suma de 297 milioane de lei vechi `n realizarea proiectului. ~n realitate, suma reprezint\ fondurile `ncasate de la Autoritatea Contractant\, ridicate [i utilizate `n alte scopuri dec=t realizarea proiectului.  Cozmaciuc Constantin a mai consemnat `n raportul financiar al proiectului, `n mod nereal, c\ a avut o contribu]ie proprie `n realizarea proiectului `n valoare de aproape 10.000 de euro. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Școlile din județul Suceava, apreciate pentru performanța în educația pentru mediu

”Palmaresul obținut de județul Suceava în cadrul programelor de educație pentru mediu este unul de …

No comments

  1. Constantin Cozmaciuc

    Domnule Neculai Rosca: In primul rand nu precizati ca aceasta solutie a instantei a fost deja atacata cu recurs, deci procesul nu este finalizat ci continua. In al doilea rand nu va-ti documentat in nici un fel asupra cazului. Faceti afirmatia: “pentru ca în loc sa realizeze un atelier de reparatii auto si sa creeze locuri de munca, a folosit banii europeni în propriul interes”. Proiectul PHARE care face obiectul acestui proces A FOST IMPLEMENTAT SI FUNCTIONEAZA de peste 6 ani si toate obiectivele asumate in proiect au fost indeplinite inclusiv s-au creeat 18 locuri de munca. Banii pretins folositi in interes propriu au fost depusi in cont si folositi la implementarea proiectului. Obiectul pretinsului fals il constituie o mentiune pe foile de depunere si nu veridicitatea depunerii in cont a banilor. Aveti macar decenta de a informa CORECT cititorii dumneavoastra si de a publica acest mic drept la replica in ziar.