Thursday , September 28 2023

Patriarhul Romaniei va oficia, la Putna, slujba de sfintire a picturii manastirii, in data de 15 august

Patriarhul BOR, Preafericitul Daniel
~n aceea[i zi, la Cacica se vor s\r\b\tori zece ani de la data la care biserica a fost ridicat\ la rangul de Basilica Minor. Zeci de mii de credincio[i, oficialit\]i din ]ar\ [i din afar\ vor participa la slujbele religioase oficiate la Putna [i Cacica de s\rb\toarea Adormirii Maicii Domnului
Zeci de mii de credincio[i cre[tini de riturile ortodox [i romano – catolic sunt a[tepta]i s\ participe, duminic\, 15 august, la Putna [i la Cacica pentru a asista la slujbele religioase oficiate de s\rb\toarea „Adormirea Maicii Domnului”. Cele dou\ manifest\ri religioase ce vor avea loc la M\n\stirea Putna [i la Basilica Minor din Cacica sunt printre cele mai mari care au loc `n nordul ]\rii, `n data de 15 august. Delega]ii ale unor oficialit\]i din Rom=nia [i din str\in\tate vor veni at=t la Putna, c=t [i la Cacica pentru a participa la slujbe al\turi de miile de pelerini care vin an de an la aceast\ mare s\rb\toare a cre[tin\t\]ii.
Astfel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Prea Fericitul Daniel, va fi cel care va veni la M\n\stirea Putna pentru a oficia slujba religioas\. Pe l=ng\ ceremonia care se oficiaz\ la pr\znuirea Adormirii Maicii Domnului, PF Daniel vine [i pentru slujba de sfin]ire la noua pictur\ a M\n\stirii Putna. La acest eveniment sunt a[tepta]i s\ participe numero[i ierarhi ai Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, dar [i ai Bisericilor Ortodoxe surori, precum [i un num\r foarte mare de credincio[i. Printre ierarhii a c\ror participare la oficierea ceremoniilor religioase de la Putna este anun]at\ se num\r\, pe l=ng\ arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor – ~nalt Prea Sfin]itul (~PS) Pimen, mitropolitul Germaniei [i Europei de Nord – ~PS Serafim, mitropolitul Europei Occidentale [i Meridionale – ~PS Iosif, episcopul Australiei [i Noii Zeelande, Prea Sfin]itul (PS) Mihail, episcopul Portugaliei [i Spaniei – PS Timotei [i episcopul Europei de Nord – PS Macarie. Acesta din urm\ este unul din cei mai tineri ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Rom=ne [i este unul dintre absolven]ii Seminarului Teologic „Mitropolit Dosoftei” de la Suceava. Men]ion\m c\ pictura M\n\stirii Putna a fost realizat\ de fra]ii Moro[anu, pe parcursul a nou\ ani de zile, pe data de 10 iulie 2001 s\v=r[indu-se `nt=ia rug\ciune de `ncepere a lucr\rilor picturii m\n\stirii.
De cealalt\ parte, la Basilica Minor din Cacica se a[teapt\ [i anul acesta la o participare numeroas\. Pe l=ng\ miile de pelerini care se estimeaz\ c\ vor veni din diferite col]uri ale ]\rii [i din str\in\tate, o delega]ie a autorit\]ilor din Polonia este a[teptat\ s\ soseasc\ la Cacica. Deputatul minorit\]ii na]ionale a polonezilor, Longher Ghervazen, pre[edintele Uniunii Polonezilor din Rom=nia, a precizat c\ deocamdat\ nu sunt finalizate toate procedurile [i mai trebuie a[teptate o serie de confirm\ri, `ns\ din informa]iile pe care le de]ine este posibil s\ participe la Cacica un europarlamentar polonez, delega]i de la circa 30 de prim\rii din voevodatul Sileziei, precum [i voevodul (prefectul – n.red.) de Silezia.  Men]ion\m c\ `n data de 15 august se va s\rb\tori la Cacica `mplinirea unui deceniu de c=nd l\ca[ul de cult romano – catolic a fost ridicat de la rangul de Sanctuar Marian la cel de Basilica Minor.
~n ce prive[te participarea unor personalit\]i politice, niciun oficial nu a putut confirma ceva clar [i f\r\ echivoc, exist=nd unele semnale cu privire la o posibil\ participare a pre[edintelui PSD Victor Ponta la manifest\rile religioase de la Putna [i a fostului premier Adrian N\stase la Cacica. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Competiția de ciclism ”Turul României” nu va mai avea loc în acest an. Trebuia să înceapă de la Suceava, pe 17 octombrie

Consiliul de Administrație al Federației Române de Ciclism a decis amânarea ediției din acest an …