Wednesday , November 30 2022

Parlamentarii suceveni se solidarizeaza împotriva etnobotanicelor

Deputatul PDL de Suceava, prof. univ. Sanda-Maria Ardeleanu a depus la `nceputul acestei s\pt\m=ni `n Parlamentul Rom=niei o propunere legislativ\ privind privind interzicerea comercializ\rii de etnobotanice. Printre cei 68 de semnatari ai proiectului de lege se afl\ to]i parlamentarii suceveni PDL, deputatul PSD de F\lticeni, Ioan Stan [i doi reprezentan]i ai minorit\]ilor, Ghervazen Longher [i Mircea Grosaru.
„Ini]iativa legislativ\, pe fondul unei lipse a reglament\rilor normative `n materie, vine `n înt=mpinarea combaterii producerii, consumului [i comercializ\rii substan]elor cu efecte nocive asupra persoanelor, cât [i, în final, asupra societ\]ii. Mai precis, proiectul de lege aduce o serie de m\suri prin care autorit\]ile publice cum ar fi Ministerul Administra]iei [i Internelor, Ministerul S\n\t\]ii, Ministerul Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale cât [i structurile jude]ene ale acestora cap\t\ prerogative menite a conduce la exercitarea unui control institu]ional riguros asupra plantelor, substan]elor [i preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope [i deriva]ilor acestora. Totodat\, prin capitolul destinat r\spunderii juridice, sunt instituite, pentru prima oar\, o serie de m\suri drastice fa]\ de nerespectarea prevederilor textului de lege. Sanc]iunile vizeaz\ atât persoanele fizice, cât [i persoanele juridice, iar r\spunderea este [i de natur\ penal\, deoarece majoritatea faptelor incriminate sunt catalogate ca infrac]iuni”, se arat\ într-un comunicat de pres\ emis de cabinetul parlamenatar al deputatului PDL, Sanda Maria Ardeleanu.
Proiectul de lege supus dezbaterii prevede interzicerea comer]ului on-line cu produse etnobotanice [i interzicerea promov\rii produselor [i loca]iilor de comercializare. ~n opinia parlamentarului democrat liberal, st\vilirea fenomenului marcat de consumul [i distribu]ia de substan]e halucinogene constituie o prioritate. Depunerea acestui proiect de lege este consecin]a unui [ir de ac]iuni întreprinse de parlamentarul sucevean pe parcursul anului trecut. ~n acest sens trebuie amintite declara]iile politice, interpel\rile pe aceast\ tem\, dezbaterile organizate în cadrul Grupului Ecumenic de Rug\ciune din Camera Deputa]ilor, dar [i întâlnirea dintre Grupul Parlamentar PDL cu staff-ul CIADO, fiind prima ac]iune de acest fel din Parlamentul României. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …