Saturday , December 9 2023

Parcarea subterana din fata Casei de Cultura va fi acoperita `n `ntregime saptam=na aceasta

„Vom finaliza de turnat plan[eul, adic\ placa de beton care va acoperi suprafa]a parcajului, asta `nsemn=nd un pas `nainte `n ceea ce prive[te disconfortul din zona respectiv\. De acolo urmeaz\ a se intra, mai departe, la lucr\rile mai u[oare pentru finisaje interioare [i asta va `nsemna un disconfort mai mic `n zon\”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu
Parcajul num\rul 1, situat pe esplanada Casei de Cultur\, prinde tot mai mult contur. „Vom finaliza de turnat plan[eul, adic\ placa de beton care va acoperi suprafa]a parcajului, asta `nsemn=nd un pas `nainte `n ceea ce prive[te disconfortul din zona respectiv\. De acolo urmeaz\ a se intra, mai departe, la lucr\rile mai u[oare pentru finisaje interioare [i asta va `nsemna un disconfort mai mic `n zon\”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu. De asemenea, la parcajul num\rul 2, dup\ cum s-a angajat constructorul, va trebui s\ fie finalizat\ turnarea radierului pentru ca p=n\ la sf=r[itul lunii octombrie s\ fie  finalizat\ turnarea plan[eului.
Lucr\rile se fac `n cadrul unui proiect cu finan]are european\ privind reabilitarea zonei centrale a Sucevei, iar pe l=ng\ amenajarea a dou\ parc\ri subterane – pe esplanada [i, respectiv, `n laterala Casei de Cultur\ a Sucevei, sunt prev\zute [i reamenaj\ri ale zonei pietonale existente. Tot acolo se lucreaz\ [i la montarea pavajului pietonal [i la realizarea unor noi jardiniere pe esplanada Taylan. Primarul Ion Lungu a declarat c\, din punctul s\u de vedere, se lucreaz\ destul de bine la turnarea pavajului pietonal de[i au ap\rut c=teva discu]ii cu privire la armonizarea acestuia cu cel de la ni[te spa]ii private, din zona fostului magazin „Adam [i Eva” [i de la blocurile de pe strada Nicolae B\lcescu. „Trebuie s\ g\sim o zon\ care s\ fie armonizat\ din punct de vedere tehnic [i arhitectural din punctul de vedere al pavajului pietonal. Sper ca proiectan]ii s\ vin\ cu o solu]ie [i s\ g\sim o rezolvare la problem\”, a mai spus Ion Lungu.
De-a mai bine de un an de zile, proiectul privind cele dou\ parc\ri subterane a `nt=mpinat mai multe dificult\]i, cel mai des de ordin tehnic, dar `n ultima perioad\ [i de ordin financiar dup\ ce regulile de acordare a cotelor de pre-finan]are a proiectelor cu fonduri europene au fost schimbate `n timp ce acestea lucr\ri erau `n derulare. De aceea, beneficiarul lucr\rilor, adic\ Prim\ria municipiului Suceava a trebuit s\ g\seasc\ rapid o solu]ie de rezolvare a problemelor pentru a nu se pierde din ritmul lucr\rilor. Potrivit primarului, cea mai bun\ solu]ie a fost accesarea unui credit bancar, iar `n urma licita]iei organizate, oferta c=[tig\toare a fost desemnat\ cea a CEC Bank. „Contractul cu CEC s-a semnat [i am sudat finan]\rile pentru dou\ proiecte foarte importante [i anume parcajele subterane [i asfaltarea pentru cele 14 str\zi. Spun c\ sunt foarte importante mai ales `n contextul `n care, a[a cum se [tie, s-a schimbat metodologia de acordarea a sumelor pentru prefinan]area proiectelor europene. Prim\ria municipiului Suceava mai avea de primit, p=n\ la sf=r[itul anului, aproape patru milioane de euro din pre-finan]\ri. Din p\cate ace[ti bani nu vin [i atunci cred c\ am fost foarte inspirat ca s\ apelez la acest credit cu garan]ie guvernamental\ care ne asigur\ finan]area lucr\rilor [i ne d\ posibilitatea respect\rii graficelor de lucr\ri aprobate”, a declarat primarul Ion Lungu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …