Tuesday , October 4 2022

Parcarea subterana din fata Casei de Cultura va fi acoperita `n `ntregime saptam=na aceasta

„Vom finaliza de turnat plan[eul, adic\ placa de beton care va acoperi suprafa]a parcajului, asta `nsemn=nd un pas `nainte `n ceea ce prive[te disconfortul din zona respectiv\. De acolo urmeaz\ a se intra, mai departe, la lucr\rile mai u[oare pentru finisaje interioare [i asta va `nsemna un disconfort mai mic `n zon\”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu
Parcajul num\rul 1, situat pe esplanada Casei de Cultur\, prinde tot mai mult contur. „Vom finaliza de turnat plan[eul, adic\ placa de beton care va acoperi suprafa]a parcajului, asta `nsemn=nd un pas `nainte `n ceea ce prive[te disconfortul din zona respectiv\. De acolo urmeaz\ a se intra, mai departe, la lucr\rile mai u[oare pentru finisaje interioare [i asta va `nsemna un disconfort mai mic `n zon\”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu. De asemenea, la parcajul num\rul 2, dup\ cum s-a angajat constructorul, va trebui s\ fie finalizat\ turnarea radierului pentru ca p=n\ la sf=r[itul lunii octombrie s\ fie  finalizat\ turnarea plan[eului.
Lucr\rile se fac `n cadrul unui proiect cu finan]are european\ privind reabilitarea zonei centrale a Sucevei, iar pe l=ng\ amenajarea a dou\ parc\ri subterane – pe esplanada [i, respectiv, `n laterala Casei de Cultur\ a Sucevei, sunt prev\zute [i reamenaj\ri ale zonei pietonale existente. Tot acolo se lucreaz\ [i la montarea pavajului pietonal [i la realizarea unor noi jardiniere pe esplanada Taylan. Primarul Ion Lungu a declarat c\, din punctul s\u de vedere, se lucreaz\ destul de bine la turnarea pavajului pietonal de[i au ap\rut c=teva discu]ii cu privire la armonizarea acestuia cu cel de la ni[te spa]ii private, din zona fostului magazin „Adam [i Eva” [i de la blocurile de pe strada Nicolae B\lcescu. „Trebuie s\ g\sim o zon\ care s\ fie armonizat\ din punct de vedere tehnic [i arhitectural din punctul de vedere al pavajului pietonal. Sper ca proiectan]ii s\ vin\ cu o solu]ie [i s\ g\sim o rezolvare la problem\”, a mai spus Ion Lungu.
De-a mai bine de un an de zile, proiectul privind cele dou\ parc\ri subterane a `nt=mpinat mai multe dificult\]i, cel mai des de ordin tehnic, dar `n ultima perioad\ [i de ordin financiar dup\ ce regulile de acordare a cotelor de pre-finan]are a proiectelor cu fonduri europene au fost schimbate `n timp ce acestea lucr\ri erau `n derulare. De aceea, beneficiarul lucr\rilor, adic\ Prim\ria municipiului Suceava a trebuit s\ g\seasc\ rapid o solu]ie de rezolvare a problemelor pentru a nu se pierde din ritmul lucr\rilor. Potrivit primarului, cea mai bun\ solu]ie a fost accesarea unui credit bancar, iar `n urma licita]iei organizate, oferta c=[tig\toare a fost desemnat\ cea a CEC Bank. „Contractul cu CEC s-a semnat [i am sudat finan]\rile pentru dou\ proiecte foarte importante [i anume parcajele subterane [i asfaltarea pentru cele 14 str\zi. Spun c\ sunt foarte importante mai ales `n contextul `n care, a[a cum se [tie, s-a schimbat metodologia de acordarea a sumelor pentru prefinan]area proiectelor europene. Prim\ria municipiului Suceava mai avea de primit, p=n\ la sf=r[itul anului, aproape patru milioane de euro din pre-finan]\ri. Din p\cate ace[ti bani nu vin [i atunci cred c\ am fost foarte inspirat ca s\ apelez la acest credit cu garan]ie guvernamental\ care ne asigur\ finan]area lucr\rilor [i ne d\ posibilitatea respect\rii graficelor de lucr\ri aprobate”, a declarat primarul Ion Lungu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …