Saturday , December 3 2022

Parc eolian, la Siminicea

Compania rom=no-german\ Ulli Rwing va instala 53 de mori de v=nt pe Valea Siretului t
O companie rom=no-german\ va construi un parc eolian pe Valea Siretului situat `n perimetrul comunei sucevene Siminicea. Consiliul Local a aprobat amplasarea de c\tre firma Ulli Rwing a 53 de turbine pe o lungime de 14 kilometri de-a lungul v\ii, de la hotarul comunei H=n]e[ti p=n\ la limita cu  localitatea Dumbr\veni. Societatea ar urma s\ vireze anual la bugetul local suma de 18 miliarde de lei vechi.
Primarul  comunei Siminicea, Gheorghe Hali]\, ne-a declarat c\ 20 de generatoare vor fi ridicate pe terenul proprietate public\ a Prim\riei, iar  restul pe terenul privat al localnicilor.
El  a spus c\ au fost f\cute studii privind pozi]ionarea acestui parc eolian [i s-a constatat c\ zona  reprezint\ cea mai bun\ amplasare pentru aceste centrale eoliene. „Terenul a fost luat `n concesiune de la Prim\rie [i de la localnici pe o perioad\ de 35 de ani [i li se pl\te[te anual 340 euro pe 500 metri p\tra]i. Lucr\rile  de construc]ie este posibil s\ `nceap\ `n toamna acestui an”, ne-a spus edilul comunei.
Fiecare turbin\ va avea 2MW fiecare, parcul av=nd o putere instalat\ de 100 MWh, urm=nd a alimenta cu energie re]eaua na]ional\. „Firma respectiv\ a ob]inut certificatul de urbanism, sunt `n prezent `n faza de finalizare a documenta]iei. Comunitatea local\ are de c=[tigat de pe urma implement\rii unui astfel de proiect. Un num\r de 33 de cet\]eni au un venit asigurat de pe urma `nchirierii unei suprafe]e de teren situat\ pe Valea r=ului Siret [i `[i vor putea lucra p\m=ntul r\mas, mai ales c\ mul]i nu au nicio surs\ de venit.Impozitele [i taxele locale rezultate din acest proiect vor r\mâne la bugetul local. Dup\ finalizarea parcului eolian c=]iva locuitori ai comunei vor putea fi angaja]i la între]inerea [i paza parcului”, a conchis Gheorghe Hali]\. Firma Ulli Rwing  inten]ioneaz\ s\ mai construiasc\ un parc eolian pe o suprafa]\ de 70 hectare `n zona Sili[tea-Liteni. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. Sunt curios sa vad cine vrea sa ingroape banii . Nu pare a fii o firma de stat cum este CEZ-ul din zona Dobrogea . Intr-o zona cu vant de 3,5-4 m/s abia daca pornesc eolienele , ca sa nu mai spun ca au un randament de max. 15 % . Vom trai si vom vedea ,