Saturday , February 4 2023

Pagubele produse de inundatia "controlata" din Itcani sunt de peste un milion de lei

Deversarea "controlata" de saptamana trecuta a inundat 58 de gospodarii din cartierul Itcani
Primarul Ion Lungu a f\cut apel la mai multe firme de construc]ii din ora[ pentru a da materiale de construc]ii familiilor ale c\ror gospod\rii au fost afectate, dou\ din cele 32 de case inundate prin deversarea acumul\rii risc=nd s\ se pr\bu[easc\, iar celelalte av=nd nevoie de lucr\ri de repara]ii
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, ieri, c\ pagubele produse prin inundarea a 58 de gospod\rii din cartierul I]cani dup\ ce Sistemul de Gospod\rire a Apelor (SGA) Suceava a deversat apa din acumularea Lipoveni sunt de peste un milion de lei, iar dou\ case sunt `n pericol s\ se pr\bu[easc\.
Ion Lungu a spus, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ au fost inundate 58 de gospod\rii [i au fost afectate 32 de case. El a men]ionat c\ dou\ case inundate sunt `n pericol s\ se pr\bu[easc\, una dintre aceste apar]in=nd Prim\riei, care a repartizat alte dou\ locuin]e celor nou\ persoane care locuiau `n acel imobil. ~n cazul celeilalte case, proprietarul a spus c\ nu are nevoie s\ i se asigure o locuin]\.
Primarul Sucevei a anun]at c\, zilele acestea, oamenii din I]cani ale c\ror case au fost inundate s\pt\m=na trecut\, `n urma devers\rii apei din lacul de acumulare Lipoveni, vor primi materiale de construc]ii pentru refacerea locuin]elor. Pentru repararea lor se vor distribui 5.300 de kilograme de ciment, 5.600 de kilograme de var, 47 de metri cubi de lemn, 28 de metri cubi de nisip [i 504 metri p\tra]i de pl\ci OSB.
El a mai declarat c\ `n [edin]a Consiliului Local Suceava se va aproba [i acordarea de ajutoare b\ne[ti. Aceasta dup\ finalizarea anchetelor sociale, sinistra]ii din I]cani urm=nd a beneficia [i de ajutoare b\ne[ti, `ns\ Ion Lungu a ]inut s\ precizeze c\ acestea nu trebuie confundate cu desp\gubirile. Din punctul de vedere al primarului, pentru desp\gubiri totale proprietarii trebuie s\ se adreseze SGA. Totodat\, Prim\ria va acorda [i asisten]\ juridic\ proprietarilor caselor afectate `n `ncercarea acestora de a fi desp\gubi]i de firmele de asigur\ri care sus]in c\ pagubele nu au fost provocate de o calamitate natural\ [i nu sunt acoperite de asigurare.
Ion Lungu a mai declarat c\ municipalitatea [i SGA Suceava au `nceput cur\]area canalului colector colmatat, iar inunda]ia a fost determinat\ de un accident tehnic la vanele prin care se deversa apa `ntruc=t nu s-a reu[it controlul debitului apei. „Vrea s\ `i mul]umesc domnului prefect pentru ajutorul care l-a dat `ntruc=t la cinci zile dup\ producerea acestui edveniment canalul `nc\ nu era decolmatat de c\tre SGA iar domnul prefect a intervenit la SGA ca s\ `nceap\ decolmatarea”, a declarat Ion Lungu. El a ad\ugat c\ SGA Suceava trebuia s\ anun]e Prim\ria c\ va deversa apa [i s\ fie verificat canalul colector unde erau aruncate gunoaie [i a subliniat c\ zona va fi monitorizat\ de Prim\rie, care va amenda persoanele care vor arunca gunoaie `n acest canal.
Reamintim c\ `n cursul s\pt\m=nii trecute, mai multe case din cartierul sucevean I]cani au fost inundate, dup\ ce SGA Suceava a decis golirea controlat\ a acumul\rii Lipoveni pentru repararea unei infiltra]ii semnalate `n digul acumul\rii. SGA nu a verificat, `n prealabil, starea albiei p=r=ului Dragomirna, care era colmatat\ cu de[euri din lemn [i plastic. Deoarece golirea lacului de acumulare a fost f\cut\ f\r\ verificarea st\rii albiei p=r=ului, s-a creat un efect de baraj, inund=ndu-se zeci de gospod\rii. Pentru c\ ce s-a `nt=mplat nu poate fi `ncadrat `n categoria calamit\]ilor naturale, ob]inerea de fonduri pentru acea zon\ de la Guvern este mai dificil\. Totu[i, Ion Lungu a spus c\ Prim\ria va ajuta proprietarii a c\ror case au fost r\v\[ite de ape de[i nu are nici o obliga]ie fa]\ de aceast\ situa]ie, ci singurii ce trebuie tra[i la r\spundere sunt cei de la SGA. De altfel, edilul [ef al municipiului a precizat faptul c\ efortul financiar al Prim\riei nu acoper\ `n totalitate pagubele localnicilor, deoarece municipalitatea se va axa `ndeosebi pe repar]ii la case, `ns\ pagube `nsemnate s-au produs la alte bunuri din locuin]e [i din gospod\rii. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …

No comments

  1. Ceva demisii,destituiri? Chiar nu va e rusine?Ar trebui sa va manance puscaria incompetenti si puturosi facuti sefi pe baza de pile si pupinkurism…

  2. Cereti despagubiri oameni buni, dc greseati dvoastra cei de la SGA nu va iertau, va asigur de asta………………….

  3. Cereti despagubiri oameni buni, dc greseati dvoastra cei de la SGA nu va iertau, va asigur de asta………………….

  4. Va asigur ca pentru seful SGA Suceava 1 milion de lei noi nu reprezinta o problema, da o tura pe la balastierele din judet si s-a rezolvat problema!!!!!!
    La cate poduri stau sa cada din cauza exploatarii abuzive a balastului ……..nimeni nu-i intreaba pe cei de la SGA!!!

  5. D-le primar sunteţi comic: chiar credeţi că a fost un accident tehnic la vane, sau sunteţi naiv ca să nu spun altfel.