Friday , June 21 2024

Pagube de 7,5 milioane de euro `n urma grindinei si ploilor torentiale

Cele mai `ntinse suprafe]e agricole care au fost afectate de intemperii au fost cele de porumb, gr=u [i cartofi u ca valoare estimat\ a pagubelor, cele mai mari au fost la cartofi, urmat `ndeaproape de culturile de legume [i apoi de porumb

O situa]ie deosebit\ s-a produs `n cazul culturilor agricole, `n jude]ul Suceava fiind afectate `n urma ploilor din perioada 9 – 15 iulie 2012 culturi de la 14 ferme [i de la persoane private, o suprafa]\ de 12.039,30 hectare de culturi de cartof, floarea soarelui, gr=u, legume, orz, orzoaic\, ov\z, plante nutre], porumb, rapi]\, secar\, sfecl\ de zah\r, soia, p\[uni [i f=ne]e, valoarea pagubelor produse fiind estimat\ la 34,78 milioane lei. Cel mai mult au avut de suferit culturile de porumb, gr=u, cartof, plante de nutre], suprafe]ele afectate reprezent=nd o pondere important\ `n totalul culturilor.
„Am avut o `nt=lnire cu fermierii [i cu un reprezentant de la Agen]ia de Pl\]i pentru Interven]ii `n Agricultur\ (APIA), iar ca o m\sur\ pe termen scurt am f\cut o solicitare c\tre Ministerul Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale pentru identificarea unor solu]ii de sprijinire a fermierilor afecta]i de ploile din luna iulie a acestui an. Ca o m\sur\ pe termen lung, Institu]ia Prefectului – jude]ul Suceava inten]ioneaz\ s\ fac\ not\ de fundamentare pentru promovarea unei hot\r=ri de guvern `n vederea `nfiin]\rii `n jude]ul Suceava a unor puncte de lansare `n cadrul Sistemului na]ional antigrindin\ [i de cre[tere a precipita]iilor”, a spus prefectul Florin Sinescu (foto). El a mai spus c\ `n zona Moldovei func]ioneaz\ dou\ Unit\]i de Combatere a C\derilor de Grindin\ Moldova, prima la Ia[i [i a doua la Foc[ani. ~n structura Unit\]ii Moldova I Ia[i exist\ 3 Grupuri de Combatere cu 16 puncte de lansare informatizat\, exist=nd posibilitatea supliment\rii acolo unde situa]ia o impune.
Peste 1.600 de hectare de culturi de cartof au fost afectate de ploi [i grindin\, reprezent=nd 13,5% din suprafa]a cultivat\ `n jude]ul Suceava, iar valoarea pagubelor este de aproape 7,8 milioane de lei. Singurele culturi mai afectate, ca suprafa]\, dec=t cea de cartof au fost cele de gr=u [i de porumb cu peste 2.500 de hectare `n cazul gr=ului – reprezent=nd a cincea parte din suprafa]a cultivat\ la nivel de jude] – [i peste 2.800 de hectare de porumb reprezent=nd aproape a patra parte din suprafa]a cultivat\. ~n primul caz, pagubele estimate sunt de 4,4 milioane de lei, iar `n al doilea de 5,9 milioane de lei. ~n ceea ce prive[te valoarea b\neasc\ a pagubelor produse de grindin\ `n culturile agricole, cartoful se afl\ pe primul loc, urmat aproape de legume unde au fost distruse peste 400 de hectare reprezent=nd 3,3% din suprafa]a total\ cultivat\, dar estimarea pagubelor arat\ o valoare de aproape 7,7 milioane de lei. Pagube semnificative, at=t ca valoare, c=t [i ca suprafa]\ afectat\ de intemperii s-au `nregistrat la culturile de soia [i de rapi]\, `n primul caz fiind vorba despre peste o mie de hectare cu o valoare a pagubelor ce dep\[e[te patru milioane de lei, iar `n cel de-al doilea de aproape [apte sute de hectare cu o valoare a pagubelor ce se apropie de dou\ milioane de lei. De men]ionat c\ [i o suprafa]\ de peste 1.400 de hectare de teren cultivat cu plante folosite ca nutre] a fost afectat\ de grindin\, dar valoarea pagubelor a fost estimat\ la aproape 356 de mii de lei. Diferen]a p=n\ la cele 12 mii de hectare afectate o reprezint\ culturile de floarea soarelui, orz, orzoaic\, ov\z, secar\, sfecl\ de zah\r, triticale, dar [i p\[uni [i f=ne]e. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 77% dintre elevii Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au primit distincții la finalul anului școlar

La nivelul liceului, 44 de elevi (aproape 5%) au încheiat anul școlar cu media 10. …