Wednesday , November 30 2022

Ore de asteptare la intrarea `n tara, la Vama Siret

N tot mai mul]i cet\]eni rom=ni care tranziteaz\ Vama Siret se pl=ng c\ trebuie s\ a[tepte ore `ntregi pentru a intra `n ]ar\, de[i nu au nimic de declarat n angaja]i ai unor institu]ii publice sucevene care au leg\turi oficiale cu structuri similare de la Cern\u]i au fost obliga]i s\ a[tepte [i c\te opt ore p=n\ c=nd vame[ii “[i-au f\cut datoria” n “la Punctul  de trecere a frontierei nu sunt `nt=rzieri”, spune comisarul Ilie Poroch Seri]an, purt\tor de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Suceava n “pentru c\ a fost un aflux de ma[ini cu ]ig\ri de contraband\, unii lucr\tori vamali au trebuit s\ plece din tur\, s\ asiste la dezansamblarea acestora”, a explicat Liana Barbu, purt\tor de cuv=nt al Direc]iei Regionale Vamale Ia[i
Dup\ ce un num\r de 66 de indivizi, poli]i[ti de frontier\, `n cea mai mare parte, dar [i patru lucr\tori vamali au fost inculpa]i de c\tre DNA `n dosarul “[paga de la Vama Siret”, prin punctul de trecere a frontierei de la grani]a Ucrainei cu Rom=nia se trece tot mai greu. Aspectul a fost semnalat nu de c\tre contrabandi[tii care transport\ peste grani]\ ]ig\ri, nici de cei care fac mic trafic de frontier\, `n sensul c\ s\pt\m=nal se aprovizioneaz\ din Ucraina cu produse alimentare, combustibil [i alte m\rfuri pentru uzul gospod\resc, care pot fi cump\rate la jum\tate de pre] din ]ara vecin\ ci de persoane care au efectiv treab\ la Cern\u]i, angaja]i ai unor institu]ii publice [i care fac naveta Suceava- Cern\u]i `n vederea realiz\rii unor proiecte comune, cu finan]are european\. Acestora le-a fost greu s\ `n]eleag\ de ce, pleca]i din Cern\u]i spre Suceava la ora cinci dup\ amiaz\, nu au reu[it s\ ajung\ la destina]ia situat\ la mai pu]in de 100 de kilometri dec=t la ora trei noaptea.
Ace[tia nu transportau nici ]ig\ri de contraband\, nici alte produse suspecte, dar au fost nevoi]i s\ a[tepte ore `n [ir la cozi interminabile, fiindc\ vame[ii rom=ni demonstrau fiec\ruia dintre cei care intrau pe teritoriul Rom=niei “cum se face meseria de vame[“, perchezi]ion=nd pe `ndelete fiecare mijloc de transport. Mai mult, din trei `n trei ma[ini, lucr\torii vamali `[i demonstrau ostentativ oboseala, [terg=ndu-[i sudoarea de pe fa]\ [i retr\g=ndu-se `ntr-o loca]ie la vedere, unde s\ `[i soarb\ cafeaua sau alte lichide reconfortante.
Dac\ angaja]ii institu]iilor publice au vizualizat acest gen de tratament, de `n]eles este c\ sucevenii care `n mod curent `[i fac aprovizionarea peste grani]\, fiindc\ acolo sunt pre]uri mai mici iar dac\ nu aduci marf\ de contraband\ ci doar produse alimentare, ]i se permite s\ ie[i din Ucraina cu marf\ `n limita a 200 de euro – cantitate arhisuficient\ pentru a umple c=teva congelatoare bine f\cute, sunt [i mai sup\ra]i. Mai ales c\, p=n\ mai ieri, lucr\torii vamali care `i cuno[teau, `i l\sau s\ treac\ prin vam\ f\r\ s\ le pun\ multe `ntreb\ri.
N fluen]a traficului prin vam\ este sugrumat\ fiindc\ vame[ii trebuie s\ asiste la dezmembrarea ma[inilor `nc\rcate cu ]ig\ri de contraband\
Comisarul Ilie Poroch Seri]an, purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Suceava a declarat c\ din punctul de vedere al poli]i[tilor de frontier\ nu s-a produs la intrarea `n Rom=nia niciun fel de `nt=rziere, ace[tia ocup=ndu-se strict de verificarea documentelor la intrarea `n ]ar\ iar atunci c=nd au existat suspiciuni asupra m\rfurilor transportate, s-a ac]ionat `n consecin]\. El a indicat ca pricin\ a `nt=rzierilor modul `n care opereaz\ lucr\torii vamali.
Explica]ia oferit\ ieri telefonic de purt\torul de cuv=nt al Direc]iei Regionale Vamale Ia[i, Liana Barbu nu confirm\ “excesul de zel” al vame[ilor sireteni dup\ ce c=]iva dintre ei au fost aresta]i [i ulterior trimi[i `n judecat\. Din punctul ei de vedere, acestea se produc din motive justificate. Astfel, `n ultimele zile, au fost destul de multe cazuri `n care lucr\torii vamali au descoperit `n loca[uri special amenajate la unele autovehicule care au intrat `n Rom=nia prin Vama Siret, cantit\]i importante de ]ig\ri de contraband\. “C=nd se sesizeaz\ o astfel de situa]ie, unul dintre vame[i trebuie s\ plece [i s\ asiste la dezansamblarea ma[inilor cu care s-a `ncercat introducerea `n ]ar\ a ]ig\rilor. Pleac\ de pe flux un lucr\tor, ceea ce `nseamn\ c\ timpul de v\muire cre[te `n mod corespunz\tor”, a explicat Liana Barbu.  Ea a ar\tat c\ numai `n aceast\ s\pt\m=n\, vame[ii sireteni au confiscat [ase automobile `n care se transportau ]ig\ri de contraband\. La `ntrebarea `n ce m\sur\ ceilal]i participan]i la traficul prin punctul de trecere a frontierei Siret sunt vinova]i [i trebuie s\ piard\ c=te o jum\tate de zi pentru a parcurge cele c=teva sute de metri  care `i despart de intrarea `n ]ar\, nici vame[ii [i nici poli]i[tii de frontier\ prin reprezenta]ii lor, nu au g\sit un r\spuns.(Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …

No comments

  1. Domnilor si doamnelor nu va mai plangeti, ca o faceti degeaba.Atat timp cat ,nu se va deschide Vicov-ul ,Climauti-ul,Racovat-iul ,asa va fi tot timpul in Vama Siret.Personal am dubii mari ca autorii plangerii care fac obiectul prezentului articol sunt oameni seriosi, asa cum sunt descrisi in articol.Mai cred ca, in spatele prezentei sesizari facute presei , se afla D-ul Mohan ,presedintele unui anumit partid,care are impresia ca datorita functiei sale face ce vrea in Vama Siret (se inseala in privinta asta)si este facuta pentru a crea presiune pe personalul care isi desfasoara activitatea in Vama Siret.Ucrainenilor nu le convine ca se trece din ce in ce mai greu prin Vama Siret si fac presiuni .Degeaba le fac.

  2. asta e de rasul curcii..toti cei care trec prin vama siret stiu asta dar nu au curaj sa o zica.Motivul?? Vor trece de acum in colo si mai greu prin vama. Iar banii se iau si acum ca si inainte.. nu iau politistii ..dar vamesii nu au treaba..hai sa fim seriosi.Am trecut de cateva ori si a trebuit sa astept si 9 ore.

    • nau chef de lucru politistii ca nu primesc “traditia” si lucreaza pasapoartele tare incet,totus mai bine era cind dadeai “traditia”si nu stai atitea ore in coada

  3. Ilie Poroch Seritan are informatii de pe Luna, daca “nu exista intrazieri in vama Siret”. Isi bate joc de cititori.

    • Nu domle are dreptate nu sunt intarzieri.Mergeti prin alte tari sa vedeti cum stai pana la 48 ore la rand….ati vrut control…aveti control…sau folositi si voi banda diplomatilor cum o fac ziaristii nostri favoriti

    • asa este, tovarasu’ Poroch Seritan. astept 48 de ore ca sa pleci din functie.