Saturday , March 2 2024

Onofrei a conceput o lege pentru desfiintarea votului uninominal

N senatorul sucevean Orest Onofrei, PDL, s-a asociat `n aceast\ ini]iativ\ cu liderul grupului PNL din Senat, Puiu Ha[otti n Onofrei consider\ c\ “revenirea la votul pe liste este motivat\ de e[ecul sistemului uninominal din 2008, care nu a produs un Parlament mai credibil” n el sper\ ca legea s\ fie votat\ conform convingerilor tuturor partidelor parlamentare, [i nu în func]ie de retorica populist\ pe care o afi[eaz\ unii lideri de partid n taman partidul din care face parte Onofrei se pare `ns\ c\ este cel mai `nd=rjit `mpotriva acestui demers: “Nu m\ gândesc s\ ne întoarcem la votul pe liste, ci, dimpotriv\, s\ radicaliz\m votul uninominal existent”, a declarat ieri vicepre[edintele PDL Raluca Turcan, dup\ ce a aflat de ini]iativa lui Onofrei n parlamentarii suceveni consulta]i de Obiectiv sunt [i ei, `n marea lor majoritate, `mpotriva `ntoarcerii la votul pe list\ n
O ini]iativ\ legislativ\ de modificare a Legii electorale în vederea revenirii la votul pe liste la alegerile parlamentare, elaborat\ de senatorul PDL de Suceava Orest Onofrei [i senatorul PNL de Constan]a Puiu Ha[otti,  va fi depus\ la Biroul Permanent al Senatului.
Senatorul sucevean Orest Onofrei  a declarat c\ a finalizat ini]iativa legislativ\ de modificare a Legii electorale privind revenirea la votul pe liste [i c\ urmeaz\ s\ o depun\ la Biroul Permanent al Senatului pentru a primi avizele necesare.
El a subliniat c\ aceast\ ini]iativ\ legislativ\ a fost conceput\ împreun\ cu liderul grupului PNL din Senat, Puiu Ha[otti, [i [i-a exprimat încrederea c\ atunci când va fi depus\ va fi semnat\ [i de liderii grupurilor parlamentare PSD [i UDMR.
“Revenirea la votul pe liste este motivat\ de e[ecul sistemului uninominal din 2008 care nu a produs un Parlament mai credibil [i mai competent, în schimb a creat un permanent conflict de reprezentare între parlamentarul ales uninominal [i agenda proprie pentru colegiul electoral [i agenda partidelor politice care, de cele mai multe ori, nu coincide”, a spus Orest Onofrei.
El a mai ar\tat c\, dac\ se analizeaz\ candidaturile din 2008 ale tuturor partidelor, se va observa c\ zeci de candida]i, consacra]i în profesiile lor, nu au intrat în Parlament, foarte mul]i dintre ace[tia ob]inând cele mai multe voturi în colegiile în care au candidat.
Senatorul Onofrei crede c\ aceast\ ini]iativ\ legislativ\ va fi aprobat\ de Parlament, întrucât este în acord cu opinia majorit\]ii parlamentarilor [i sper\ c\ nu va fi folosit\ retorica populist\ privind men]inerea votului uninominal.
“Sper c\ legea, ajuns\ în Parlament, s\ fie votat\ conform convingerilor tuturor partidelor parlamentare, care sunt covâr[itor pentru acest mod de alegere, [i nu în func]ie de retorica populist\ pe care o afi[eaz\ unii lideri de partid care cred c\ d\ bine la electorat s\ sus]in\ votul uninominal”, a conchis Orest Onofrei.
Conform Mediafax, pre[edintele UDMR, vicepremierul Marko Bela, a declarat, la sfâr[itul lunii septembrie, la Consiliul Reprezentan]ilor Unionali (CRU) de la Târgu Mure[, c\ Uniunea ar putea propune, în aceast\ toamn\, un proiect de modificare a legii electorale.
Marko Bela a spus c\ discu]iile referitoare la Parlamentul cu o singur\ Camer\ [i votul uninominal sunt “discu]ii demagogice”, pentru c\ el nu crede c\ este posibil ca în Parlamentul actual s\ se ajung\ la o opinie majoritar\ în leg\tur\ cu aceste subiecte.
N Vicepre[edintele PDL, Raluca Turcan: “Nu m\ gândesc s\ ne întoarcem la votul pe liste”
Opinia concretizat\ `n propunerea amintit\ a senatorului sucevean, care are [i calitatea de secretar al Senatului Rom=niei, nu este `mbr\]i[at\ de unii dintre colegii s\i parlamentari din PDL, inclusiv de conducerea partidului.
Un punct de vedere distant fa]\ de  ini]iativa legislativ\ Onofrei – Ha[otti vine de la vicepre[edintele PDL, Raluca Turcan. Ea a declarat c\  nu trebuie s\ se revin\ la votul pe liste, ci s\ fie radicalizat votul uninominal. Raluca Turcan a ar\tat c\ nu sus]ine ini]iativa legislativ\ a colegului s\u Orest Onofrei privind modificarea legii electorale [i revenirea la votul pe liste [i a apreciat c\ votul uninominal este “un câ[tig pentru clasa politic\”.
“Eu nu m\ gândesc s\ ne întoarcem la votul pe liste, ci, dimpotriv\, s\ radicaliz\m votul uninominal existent pentru parlamentari [i s\ avem vot ca la primari sau la pre[edin]ii consiliilor jude]ene. Cred c\ votul uninominal este un câ[tig pentru clasa politic\, pentru c\ duce la responsabilizarea direct\ a parlamentarilor fa]\ de cei care i-au ales”, a declarat Raluca Turcan pentru Mediafax.
N Deputatul PDL Sanda Maria Ardeleanu: “Alegerile uninominale reprezint\ un c=stig pentru compozi]ia Parlamentului Rom=niei”
Deputatul PDL de Suceava, Sanda Maria Ardeleanu, sus]ine men]inerea votului uninominal, `mbun\t\]it. “Cred c\ `n perioada urm\toare vor fi depuse mai multe proiecte legislative
privitoare la `mbun\t\]irea Legii electorale actuale. Exist\ un interes crescut din partea parlamentarilor pentru perfec]ionarea sistemului de alegeri `n Rom=nia. De exemplu, [i la Camera Deputa]ilor s-a depus acum c=teva s\pt\m=ni  un proiect ce sus]ine necesitatea `nfiin]\rii votului prin coresponden]\. M\
num\r printre semnatarii acestui proiect. De asemenea, cred c\ trebuie p\strat, sub rezerva `mbun\t\]irii lui, sistemul alegerilor uninominale. Aceasta `nseamn\, `n opinia mea, sus]inerea candidatului de c\tre un partid [i desf\[urarea alegerilor `ntr-un singur tur de scrutin, renun]=ndu-se la sistemul inechitabil al redistribuirii. Alegerile uninominale reprezint\ un c=stig pentru
compozitia Parlamentului Romaniei, pentru clasa politic\, `n general, responsabiliz=nd hot\r=tor politicianul `n activitatea sa de reprezentare a cet\]eanului”, a declarat deputatul Sanda Maria Ardeleanu.
N Deputatul PDL Dan Gabriel Gospodaru: “Votul uninominal te oblig\ s\ faci treab\”
Deputatul PDL  de Suceava, Dan Gabriel Gospodaru, este de p\rere c\ ini]iativa senatorului Orest Onofrei vine prea devreme. “Suntem abia la jum\tatea mandatului, au existat disfunc]ionalit\]i `n activitatea Parlamentului dar acestea nu se datoreaz\ votului uninominal ci crizei economice [i dorin]ei unora de a accede la putere. Nu v\d de ce colegi parlamentari cred c\ ar fi mai bine s\ se revin\ la votul pe liste. Ar trebui s\ mai a[tepte, urmeaz\ `nc\ doi ani `n care vor avea timp s\ `[i demonstreze calit\]ile pentru care au fost ale[i prin vot uninominal. ~n ceea ce m\ prive[te, consider c\ votul uninominal ne-a apropiat de oamenii din colegiu [i acest fapt ne oblig\ permanent s\ facem ceva pentru ei. Asta `n timp ce votul pe list\ este unul `n care conteaz\ decizia conducerii partidului. Votul uninominal te oblig\ s\ faci treab\, este o munc\ `n care parlamentarul este responsabil direct pe c=nd pe list\, partidul conteaz\, ca persoan\ contezi mai pu]in”, este de p\rere deputatul Dan Gabriel Gospodaru.
N Senatorul PSD Gavril M=rza: “Voi sus]ine ini]iativa [i voi veni cu propuneri de `mbun\t\]ire, privind interzicerea migra]iei politice”
Senatorul PSD de Suceava, Gavril M=rza, sus]ine ini]iativa colegului s\u, Orest Onofrei. “Nu [tiu dac\ este cea mai fericit\ variant\ votul pe liste, dar `n mod categoric varianta actual\, cu votul uninominal pe colegii, este cea mai proast\. Mai ales `n modul de `mp\r]ire a mandatelor. S-a ajuns ca, cu 1000 de voturi, s\ ocupi un loc `n Parlament, ceea ce `nseamn\ o reprezentativitate foarte mic\. Actualul sistem de vort a dus la o mic[orare a calit\]ii celor care compun Parlamentul [i la o diminuare a disciplinei de partid. A dat posibilitatea migr\rii de la o forma]iune politic\ la alta. Voi sus]ine in]iativa [i vom veni cu propuneri de `mbun\t\]ire, printre care [i aceea de a interzice migra]ia politic\”, a declarat senatorul PSD Gavril M=rza.
N Deputatul PSD Ioan Stan: “Ini]iativa domnului senator Onofrei constituie p\rerea lui, pe care eu nu o agreez”
Deputatul PSD Ioan Stan declar\ c\ nu sus]ine ini]iativa senatorului Orest Onofrei. “Nu sunt de acord cu o asemenea propunere. Dac\ ar fi s\ se schimbe legea electoral\, a[ accepta votul uninominal `ntr-un singur tur, iar c=[tig\tor s\ fie desemnat cel care a ob]inut cele mai multe voturi. Oricum, va decide Senatul, Parlamentul `n ansamblu. C=t prive[te ini]iativa domnului senator Onofrei, aceasta constituie p\rerea lui, pe care eu nu o agreez”, a declarat deputatul Ioan Stan.
N Pre[edintele PNL Suceava, Alexandru B\i[anu: “~n Rom=nia, ori votul uninominal, ori votul pe list\, este tot un drac”
Pre[edintele PNL Suceava, {tefan Alexandru B\i[anu crede c\ `n baza votului uninominal `n forma pus\ `n practic\ de legea electoral\ din 2008, au ajuns `n Parlament persoane care nu aveau ce c\uta acolo: “~n Rom=nia, parlamentarii se vede treaba c\ nu erau preg\ti]i s\ `n]eleag\ votul uninominal, care pentru aleg\tori nu a `nsemnat absolut nimic `n binele lor. {i de data aceasta au ajuns `n Parlament oameni care nu aveau ce c\uta acolo.  Pentru parlamentari, votul uninominal le-a oferit posibilit\]i s\ tr\deze cu non[alan]\ partidele din care f\ceau parte, motiv=nd c\ au fost ale[i uninominal iar nu `n numele unor partide. Trag concluzia c\ `n Rom=nia, ori votul uninominal, ori votul pe list\, este tot un drac”, a concluzionat liderul liberal sucevean, {tefan Alexandru B\i[anu. (Neculai RO{CA)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …