Monday , May 20 2024

Onofrei a conceput o lege pentru desfiintarea votului uninominal

N senatorul sucevean Orest Onofrei, PDL, s-a asociat `n aceast\ ini]iativ\ cu liderul grupului PNL din Senat, Puiu Ha[otti n Onofrei consider\ c\ “revenirea la votul pe liste este motivat\ de e[ecul sistemului uninominal din 2008, care nu a produs un Parlament mai credibil” n el sper\ ca legea s\ fie votat\ conform convingerilor tuturor partidelor parlamentare, [i nu în func]ie de retorica populist\ pe care o afi[eaz\ unii lideri de partid n taman partidul din care face parte Onofrei se pare `ns\ c\ este cel mai `nd=rjit `mpotriva acestui demers: “Nu m\ gândesc s\ ne întoarcem la votul pe liste, ci, dimpotriv\, s\ radicaliz\m votul uninominal existent”, a declarat ieri vicepre[edintele PDL Raluca Turcan, dup\ ce a aflat de ini]iativa lui Onofrei n parlamentarii suceveni consulta]i de Obiectiv sunt [i ei, `n marea lor majoritate, `mpotriva `ntoarcerii la votul pe list\ n
O ini]iativ\ legislativ\ de modificare a Legii electorale în vederea revenirii la votul pe liste la alegerile parlamentare, elaborat\ de senatorul PDL de Suceava Orest Onofrei [i senatorul PNL de Constan]a Puiu Ha[otti,  va fi depus\ la Biroul Permanent al Senatului.
Senatorul sucevean Orest Onofrei  a declarat c\ a finalizat ini]iativa legislativ\ de modificare a Legii electorale privind revenirea la votul pe liste [i c\ urmeaz\ s\ o depun\ la Biroul Permanent al Senatului pentru a primi avizele necesare.
El a subliniat c\ aceast\ ini]iativ\ legislativ\ a fost conceput\ împreun\ cu liderul grupului PNL din Senat, Puiu Ha[otti, [i [i-a exprimat încrederea c\ atunci când va fi depus\ va fi semnat\ [i de liderii grupurilor parlamentare PSD [i UDMR.
“Revenirea la votul pe liste este motivat\ de e[ecul sistemului uninominal din 2008 care nu a produs un Parlament mai credibil [i mai competent, în schimb a creat un permanent conflict de reprezentare între parlamentarul ales uninominal [i agenda proprie pentru colegiul electoral [i agenda partidelor politice care, de cele mai multe ori, nu coincide”, a spus Orest Onofrei.
El a mai ar\tat c\, dac\ se analizeaz\ candidaturile din 2008 ale tuturor partidelor, se va observa c\ zeci de candida]i, consacra]i în profesiile lor, nu au intrat în Parlament, foarte mul]i dintre ace[tia ob]inând cele mai multe voturi în colegiile în care au candidat.
Senatorul Onofrei crede c\ aceast\ ini]iativ\ legislativ\ va fi aprobat\ de Parlament, întrucât este în acord cu opinia majorit\]ii parlamentarilor [i sper\ c\ nu va fi folosit\ retorica populist\ privind men]inerea votului uninominal.
“Sper c\ legea, ajuns\ în Parlament, s\ fie votat\ conform convingerilor tuturor partidelor parlamentare, care sunt covâr[itor pentru acest mod de alegere, [i nu în func]ie de retorica populist\ pe care o afi[eaz\ unii lideri de partid care cred c\ d\ bine la electorat s\ sus]in\ votul uninominal”, a conchis Orest Onofrei.
Conform Mediafax, pre[edintele UDMR, vicepremierul Marko Bela, a declarat, la sfâr[itul lunii septembrie, la Consiliul Reprezentan]ilor Unionali (CRU) de la Târgu Mure[, c\ Uniunea ar putea propune, în aceast\ toamn\, un proiect de modificare a legii electorale.
Marko Bela a spus c\ discu]iile referitoare la Parlamentul cu o singur\ Camer\ [i votul uninominal sunt “discu]ii demagogice”, pentru c\ el nu crede c\ este posibil ca în Parlamentul actual s\ se ajung\ la o opinie majoritar\ în leg\tur\ cu aceste subiecte.
N Vicepre[edintele PDL, Raluca Turcan: “Nu m\ gândesc s\ ne întoarcem la votul pe liste”
Opinia concretizat\ `n propunerea amintit\ a senatorului sucevean, care are [i calitatea de secretar al Senatului Rom=niei, nu este `mbr\]i[at\ de unii dintre colegii s\i parlamentari din PDL, inclusiv de conducerea partidului.
Un punct de vedere distant fa]\ de  ini]iativa legislativ\ Onofrei – Ha[otti vine de la vicepre[edintele PDL, Raluca Turcan. Ea a declarat c\  nu trebuie s\ se revin\ la votul pe liste, ci s\ fie radicalizat votul uninominal. Raluca Turcan a ar\tat c\ nu sus]ine ini]iativa legislativ\ a colegului s\u Orest Onofrei privind modificarea legii electorale [i revenirea la votul pe liste [i a apreciat c\ votul uninominal este “un câ[tig pentru clasa politic\”.
“Eu nu m\ gândesc s\ ne întoarcem la votul pe liste, ci, dimpotriv\, s\ radicaliz\m votul uninominal existent pentru parlamentari [i s\ avem vot ca la primari sau la pre[edin]ii consiliilor jude]ene. Cred c\ votul uninominal este un câ[tig pentru clasa politic\, pentru c\ duce la responsabilizarea direct\ a parlamentarilor fa]\ de cei care i-au ales”, a declarat Raluca Turcan pentru Mediafax.
N Deputatul PDL Sanda Maria Ardeleanu: “Alegerile uninominale reprezint\ un c=stig pentru compozi]ia Parlamentului Rom=niei”
Deputatul PDL de Suceava, Sanda Maria Ardeleanu, sus]ine men]inerea votului uninominal, `mbun\t\]it. “Cred c\ `n perioada urm\toare vor fi depuse mai multe proiecte legislative
privitoare la `mbun\t\]irea Legii electorale actuale. Exist\ un interes crescut din partea parlamentarilor pentru perfec]ionarea sistemului de alegeri `n Rom=nia. De exemplu, [i la Camera Deputa]ilor s-a depus acum c=teva s\pt\m=ni  un proiect ce sus]ine necesitatea `nfiin]\rii votului prin coresponden]\. M\
num\r printre semnatarii acestui proiect. De asemenea, cred c\ trebuie p\strat, sub rezerva `mbun\t\]irii lui, sistemul alegerilor uninominale. Aceasta `nseamn\, `n opinia mea, sus]inerea candidatului de c\tre un partid [i desf\[urarea alegerilor `ntr-un singur tur de scrutin, renun]=ndu-se la sistemul inechitabil al redistribuirii. Alegerile uninominale reprezint\ un c=stig pentru
compozitia Parlamentului Romaniei, pentru clasa politic\, `n general, responsabiliz=nd hot\r=tor politicianul `n activitatea sa de reprezentare a cet\]eanului”, a declarat deputatul Sanda Maria Ardeleanu.
N Deputatul PDL Dan Gabriel Gospodaru: “Votul uninominal te oblig\ s\ faci treab\”
Deputatul PDL  de Suceava, Dan Gabriel Gospodaru, este de p\rere c\ ini]iativa senatorului Orest Onofrei vine prea devreme. “Suntem abia la jum\tatea mandatului, au existat disfunc]ionalit\]i `n activitatea Parlamentului dar acestea nu se datoreaz\ votului uninominal ci crizei economice [i dorin]ei unora de a accede la putere. Nu v\d de ce colegi parlamentari cred c\ ar fi mai bine s\ se revin\ la votul pe liste. Ar trebui s\ mai a[tepte, urmeaz\ `nc\ doi ani `n care vor avea timp s\ `[i demonstreze calit\]ile pentru care au fost ale[i prin vot uninominal. ~n ceea ce m\ prive[te, consider c\ votul uninominal ne-a apropiat de oamenii din colegiu [i acest fapt ne oblig\ permanent s\ facem ceva pentru ei. Asta `n timp ce votul pe list\ este unul `n care conteaz\ decizia conducerii partidului. Votul uninominal te oblig\ s\ faci treab\, este o munc\ `n care parlamentarul este responsabil direct pe c=nd pe list\, partidul conteaz\, ca persoan\ contezi mai pu]in”, este de p\rere deputatul Dan Gabriel Gospodaru.
N Senatorul PSD Gavril M=rza: “Voi sus]ine ini]iativa [i voi veni cu propuneri de `mbun\t\]ire, privind interzicerea migra]iei politice”
Senatorul PSD de Suceava, Gavril M=rza, sus]ine ini]iativa colegului s\u, Orest Onofrei. “Nu [tiu dac\ este cea mai fericit\ variant\ votul pe liste, dar `n mod categoric varianta actual\, cu votul uninominal pe colegii, este cea mai proast\. Mai ales `n modul de `mp\r]ire a mandatelor. S-a ajuns ca, cu 1000 de voturi, s\ ocupi un loc `n Parlament, ceea ce `nseamn\ o reprezentativitate foarte mic\. Actualul sistem de vort a dus la o mic[orare a calit\]ii celor care compun Parlamentul [i la o diminuare a disciplinei de partid. A dat posibilitatea migr\rii de la o forma]iune politic\ la alta. Voi sus]ine in]iativa [i vom veni cu propuneri de `mbun\t\]ire, printre care [i aceea de a interzice migra]ia politic\”, a declarat senatorul PSD Gavril M=rza.
N Deputatul PSD Ioan Stan: “Ini]iativa domnului senator Onofrei constituie p\rerea lui, pe care eu nu o agreez”
Deputatul PSD Ioan Stan declar\ c\ nu sus]ine ini]iativa senatorului Orest Onofrei. “Nu sunt de acord cu o asemenea propunere. Dac\ ar fi s\ se schimbe legea electoral\, a[ accepta votul uninominal `ntr-un singur tur, iar c=[tig\tor s\ fie desemnat cel care a ob]inut cele mai multe voturi. Oricum, va decide Senatul, Parlamentul `n ansamblu. C=t prive[te ini]iativa domnului senator Onofrei, aceasta constituie p\rerea lui, pe care eu nu o agreez”, a declarat deputatul Ioan Stan.
N Pre[edintele PNL Suceava, Alexandru B\i[anu: “~n Rom=nia, ori votul uninominal, ori votul pe list\, este tot un drac”
Pre[edintele PNL Suceava, {tefan Alexandru B\i[anu crede c\ `n baza votului uninominal `n forma pus\ `n practic\ de legea electoral\ din 2008, au ajuns `n Parlament persoane care nu aveau ce c\uta acolo: “~n Rom=nia, parlamentarii se vede treaba c\ nu erau preg\ti]i s\ `n]eleag\ votul uninominal, care pentru aleg\tori nu a `nsemnat absolut nimic `n binele lor. {i de data aceasta au ajuns `n Parlament oameni care nu aveau ce c\uta acolo.  Pentru parlamentari, votul uninominal le-a oferit posibilit\]i s\ tr\deze cu non[alan]\ partidele din care f\ceau parte, motiv=nd c\ au fost ale[i uninominal iar nu `n numele unor partide. Trag concluzia c\ `n Rom=nia, ori votul uninominal, ori votul pe list\, este tot un drac”, a concluzionat liderul liberal sucevean, {tefan Alexandru B\i[anu. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Lucian Harșovschi: Strada Grigore Antipa va fi modernizată și reabilitată în totalitate

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că strada Grigore Antipa va fi modernizată și …