Saturday , March 2 2024

Olimpiada pentru tinerii cu dizabilitati

Peste 60 de tineri cu dizabilit\]i din [coli [i centre de plasament ale jude]ului s-au `ntrecut `n Gura Humorului la probe de tenis, atletism [i fotbal

 
La finele s\pt\m=nii trecute, pe data de 20 mai, peste 60 de tineri cu dizabilit\]i au participat la faza jude]ean\ a Campionatului “Special Olympics”, la probele de fotbal, tenis de mas\ [i atletism. Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului Suceava a anun]at c\ evenimentul a fost organizat de Centrul {colar pentru Educa]ie Incluziv\ “Sf=ntul Andrei”, `n parteneriat cu Centrul de Plasament “Lauren]ia Ulici” din Gura Humorului, [i s-a desf\[urat pe baza sportiv\ a [colii.
Copiii [i tinerii participan]i sunt beneficiari ai sistemului de asisten]\ social\ din [colile [i centrele de plasament din Gura Humorului, Suceava [i Bivolarie. Lor li s-a al\turat [i un grup de sportivi Special Olympics din Ineu, jude]ul Arad, al\turi de care mai participaser\ [i `n alte competi]ii din ]ar\. Organizatorii evenimentului au fost prof. Cre] Rodica [i asistentul social Maria Ulici.
Startul competi]iei a fost dat prin rostirea jur\m=ntului Special Olympics: “Vreau s\ c=[tig, [i dac\ nu voi c=[tiga, vreau s\ fiu brav `n `ncercarea mea!”. Sportivii au fost sus]inu]i de ceilal]i participan]i [i de prietenii prezen]i, iar la final au primit dulciuri din partea A.S. Amicii [i diplome din partea Direc]iei pentru Sport [i Tineret Suceava. (A.D.)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …