Wednesday , November 30 2022

Olimpiada pentru tinerii cu dizabilitati

Peste 60 de tineri cu dizabilit\]i din [coli [i centre de plasament ale jude]ului s-au `ntrecut `n Gura Humorului la probe de tenis, atletism [i fotbal

 
La finele s\pt\m=nii trecute, pe data de 20 mai, peste 60 de tineri cu dizabilit\]i au participat la faza jude]ean\ a Campionatului “Special Olympics”, la probele de fotbal, tenis de mas\ [i atletism. Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului Suceava a anun]at c\ evenimentul a fost organizat de Centrul {colar pentru Educa]ie Incluziv\ “Sf=ntul Andrei”, `n parteneriat cu Centrul de Plasament “Lauren]ia Ulici” din Gura Humorului, [i s-a desf\[urat pe baza sportiv\ a [colii.
Copiii [i tinerii participan]i sunt beneficiari ai sistemului de asisten]\ social\ din [colile [i centrele de plasament din Gura Humorului, Suceava [i Bivolarie. Lor li s-a al\turat [i un grup de sportivi Special Olympics din Ineu, jude]ul Arad, al\turi de care mai participaser\ [i `n alte competi]ii din ]ar\. Organizatorii evenimentului au fost prof. Cre] Rodica [i asistentul social Maria Ulici.
Startul competi]iei a fost dat prin rostirea jur\m=ntului Special Olympics: “Vreau s\ c=[tig, [i dac\ nu voi c=[tiga, vreau s\ fiu brav `n `ncercarea mea!”. Sportivii au fost sus]inu]i de ceilal]i participan]i [i de prietenii prezen]i, iar la final au primit dulciuri din partea A.S. Amicii [i diplome din partea Direc]iei pentru Sport [i Tineret Suceava. (A.D.)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …