Wednesday , April 17 2024

Oferta soc pe piata apartamentele noi din Suceava

In blocul turn de langa Galleria Mall apartamentele se vand incepand cu 550 euro/mp
cea mai evident\ dovad\ a pr\bu[irii mult umflatei pie]e imobiliare din Suceava a ap\rut zilele aceste firma MUHA, proprietarul blocului turn construit recent vizavi de mall-ul Galleria a anun]at c\ vinde apartamentele noi din blocul respectiv cu uluitorul pre] de 550 euro metrul p\trat “Vreau s\ v=nd. C=[tig sau nu, eu trebuie s\ v=nd locuin]ele”, a spus patronul Doru Muha care a declarat c\ „pia]a” este cea care a impus acest pre] nemaiînt=lnit
Pia]a imobiliar\ din municipiul Suceava bate în retragere, cel pu]in pe segmentul dezvoltatorilor imobiliari care au ridicat, anii trecu]i, blocuri noi de apartamente pentru care cereau pre]uri fabuloase. Înainte de mijlocul anului 2008 nu era bloc nou de locuin]e în municipiul Suceava unde pre]ul la metrul p\trat s\ poat\ fi mai mic de 900 – 1.000 de euro iar asta doar în cazul “chilipirurilor”.
Acum, aceste chilipiruri au cobor=t la aproape jum\tate pe c=nd majoritatea pre]urilor apartamentelor noi de pe pia]a imobiliar\ sucevean\ sunt sub 1.000 de euro. Cel mai bun exemplu este blocul turn construit de firma de construc]ii MUHA, situat la ie[irea din Suceava spre F\lticeni, îns\ pe teritoriul administrativ al comunei {cheia. De ceva timp, pentru a mai vinde din apartamentele pe care le-a f\cut [i pentru care nu a reu[it s\ mai g\seasc\ vreun client, patronul Doru Muha a accdepta s\ monteze un me[ publicitar pe care s\ fie afi[at pre]ul de 550 de euro pe metru p\trat. Me[ul este at=t de mare înc=t pre]ul promo]ional care sfideaz\ orice alt\ concuren]\ din municipiul Suceava poate fi v\zut chiar de la Prim\rie. Întrebat de ce recurge la astfel de strategie de v=nzare [i la un pre] at=t de sc\zut comparativ cu celelalte pre]uri de pe pia]\ care se situeaz\ la 800 – 900 de euro, Doru Muha a r\spun c\ „pia]a” este cea care l-a determinat. „Vreau s\ v=nd. C=[tig sau nu, eu trebuie s\ v=nd locuin]ele”, a spus Doru Muha. El a evitat s\ spun\ c=te apartamente mai are de v=ndut în blocul turn de peste drum de Galleria Mall [i nici cu ce pre] a reu[it s\ v=nd\ p=n\ acum locuin]ele.
Surse din pia]a imobiliar\ spun îns\ c\ este vorba de pre]ul cerut la apartamentele „penthouse” de la ultimul etaj [i a c\ror suprafa]\ este de circa 150 de metri p\tra]i iar pentru celelalte locuin]e pre]ul s-ar situa la 600 – 650 de euro pe metru p\trat. Spre deosebire de oferta firmei MUHA, ceilal]i dezvoltatori priva]i practic\ pre]uri peste 700 de euro, uneori chiar spre 800 sau 900 de euro. Spre exemplu, patronul firmei REVINE, Cezar Vasilciuc, care are afaceri similare, scoate la v=nzare apartamente în blocuri din zona Cartodrom cu pre]uri situate între 700 de 800 de euro pe metrl p\trat, locuin]ele fiind în stadiul semifinisat. Conform unor surse din pia]a imobiliar\, la General Construct pre]ul unui apartament poate ajunge [i la 800 – 850 de euro pe metrul p\trat. Cert este îns\ c\ mutarea lui Doru Muha reprezint\ „certificarea” reculului deja existent pe pia]a imobiliar\ din municipiul Suceava [i, totodat\, este un motiv în plus pentru a crede c\ nu erau chiar în van specula]iile f\cute privind umflarea peste m\sur\ a pre]urilor la apartamente înainte de începerea crizei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …