Wednesday , February 1 2023

Oferta pentru absolventii de studii medii sau superioare din Suceava – confectioner ori lucrator `n constructii

Absolven]ii de liceu sau facultate suceveni,  primesc ast\zi o [ans\ de a-[i `ncepe cariera profesional\ la Bursa locurilor de munc\ n p=n\ ieri, 27 de angajatori confirmaser\ prezen]a la Bursa organizat\ `n municipiul Suceava N cele mai solicitate meserii  sunt de confec]ioner îmbr\c\minte, lucr\tori `n domeniul serviciilor, construc]iilor sau operator pe calculator
Ast\zi, `ncep=nd cu orele 10:00, AJOFM Suceava organizeaz\ Bursa locurilor de munc\ pentru absolven]i, o bun\ oportunitate pentru tinerii care au finalizat studiile în acest an de a-[i începe cariera profesional\, evenimentul av=nd rolul de a media `nt=lnirea direct\ dintre reprezentan]ii agen]ilor economici [i persoanele aflate `n c\utarea unui loc de munc\. Bursa va avea loc `n holul mare al Casei de Cultur\ din Suceava, precum [i în localit\]ile F\lticeni (sediu), R\d\u]i (Casa German\) [i C=mpulung Moldovenesc (sediu).
„Monitorizarea preliminar\ a Bursei locurilor de munc\ pentru absolven]i de vineri prefigureaz\ ca particularitate dominant\ diversificarea pe meserii, specificul bursei fiind ocuparea unui segment de [omeri cu mult poten]ial în cre[terea [i dezvoltarea economiei locale, dar cu o pondere mai redus\ în totalul [omerilor înregistra]i în eviden]ele noastre”, a declarat Anca Capverde, reprezentant mass-media.
Oferta jude]ean\ totalizeaz\ peste 390 de posturi, iar la nivelul municipiului Suceava confirmaser\ p=n\ ieri 27 de angajatori cu 181 de locuri de munc\, sectorul serviciilor [i cel productiv fiind bine aspectate din punct de vedere al diversit\]ii domeniilor [i al calific\rilor. „Num\rul angajatorilor care au confirmat prezen]a la bursa organizat\ nu este `nc\ unul final, mai sunt recrutori de la care a[tept\m un r\spuns”, a declarat Aurelia Foc[a, directoarea Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\ Suceava. Aceasta a mai precizat c\ le va face cunoscut\ tuturor angajatorilor beneficiile de care dispun `n cazul `n care ace[tia recruteaz\ tineri absolven]i. „Angajatorii care încadreaz\ `n munc\ pe durat\ nedeterminat\ proaspe]i absolven]i ai unor institu]ii de `nv\]\m=nt beneficiaz\, pentru fiecare absolvent, de stimulente financiare lunare din bugetul asigur\rilor pentru [omaj, în condi]iile prev\zute de lege”, a ecplicat Foc[a.
Remarcabil\ este ponderea cererilor pentru calific\rile de zidar, confec]ioner, electrician, tâmplar, osp\tar, buc\tar, precum [i a specializ\rilor de inginer, consultant financiar, economist, asistent rela]ii publice [i comunicare, agent de asigur\ri [i pensii. Specializ\rile care diversific\ oferta de posturi vacante [i particularizeaz\ aceast\ edi]ie a bursei sunt: medic stomatolog, instalator antene satelit, instructor de fitness, instructor de dans, supraveghetor sal\, inspector resurse umane, tehnician internet, analist programator.
Dac\ `n termen de dou\ luni, absolven]ii care [i-au depus dosarul pentru [omaj, nu se vor `ncadra pe pia]a muncii, ace[tia vor beneficia timp de [ase luni de 250 de lei lunar (suma fix\, neimpozabil\), respectiv jum\tate din valoarea indicatorului social.
N 86 de agen]ii din ]ar\ gazduiesc ast\zi Bursa pentru absolven]i
Bursa locurilor de munc\ de ast\zi se adreseaz\ tuturor persoanelor ne`ncadrate pe pia]a muncii, cu preponderen]\ absolven]ilor [i se va desf\[ura la nivelul tuturor agen]iilor jude]ene din ]ar\ pentru ocuparea for]ei de munc\, respectiv `n 86 agen]ii locale [i puncte de lucru.
Cele mai multe oferte de locuri de munc\ sunt `n Bucure[ti, Ia[i, Arad, Prahova [i Cluj, principalele ramuri de activitate aferente locurilor de munc\ puse la dispozi]ie fiind fabricarea articolelor de îmbr\c\minte, fabricarea produselor textile, comer]ul cu am\nuntul, construc]ii de cl\diri, activit\]i de asigur\ri, etc. Principalele meserii ce se reg\sesc în ofertele angajatorilor pentru absolven]ii de studii superioare sunt cele de agent de asigur\ri, consilier vânz\ri, consilier financiar, programator, referent economist în comer] [i marketing, manager, inspector asigur\ri, economist sau de inginer în diferite ramuri de activitate.
Absolven]ii din var\ `ngroa[\ r=ndurile [omerilor suceveni
Rata [omajului aferent\ lunii august raportat\ de AJOFM Suceava a fost de 4,17%, înregistrând o u[oar\ cre[tere cu 0,03% fa]\ de luna trecut\, cre[tere datorat\ absolven]ilor de institu]ii de înv\]\mânt înscri[i în eviden]ele institu]iei.
În perspectiva [omajului înregistrat la nivel na]ional, jude]ul nostru se plaseaz\ cu 0,63% sub rata medie a [omajului pe ]ar\, calculat\  la 4,8% în aceast\ perioad\. Num\rul de persoane care au ales s\ se înregistreze ca [omeriîn eviden]ele agen]iei [i care a condus la actuala pondere a [omerilor în totalul popula]iei active a jude]ului, a ajuns la 10.588 de persoane, din care 4.459 au dreptul la indemniza]ia de [omaj. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

”Spune NU cariilor!”, campanie de igienă orală derulată în 94 unități de învățământ, la inițiativa Grădiniței ”Țăndărică” Suceava

”Scopul campaniei a fost îndeplinit cu succes prin intermediul numeroaselor activități desfășurate prin mijloace de …